Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNaše projekty v IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (IROP):

Na všechny projekty je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu:

Mzdový projekt pro ZS IROP 2016

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000013

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

212 593 500,00 Kč

Státní rozpočet:

37 516 500,00 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

250 110 000,00 Kč

Popis projektu

Projekt se realizuje pro zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu IROP  v roce 2016 a zajištění administrativních kapacit Centra pro udržitelnost Integrovaného operačního programu. Projekt je roční a rozvržen do čtyř tříměsíčních etap.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v r. 2016 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky, k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě. 
Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v r. 2016 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky, je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení.
Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.
Cílem tohoto projektu je i zajištění administrativních kapacit pro činnosti v rámci udržitelnosti OP IOP.

Výsledky projektu

Během roku 2016 byl zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků podílejících se implementaci IROP.

 

 

Název projektu:

Školení pro příjemce a žadatele 2016

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000013

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

5 559 000,00 Kč

Státní rozpočet:

981 000,00 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

6 540 000,00 Kč

 

 

Název projektu:

Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000016

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

2 154 913,20 Kč

Státní rozpočet:

380 278,80 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

2 535 192,00 Kč

Popis projektu

Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky, která slouží zaměstnancům podílejících se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu pro OP IROP.

Cíl projektu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanoveno zprostředkujícím subjektem pro OP IROP pro programové období 2014 - 2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech IROP. Cílem projektu je zajištění služeb souvisejících se správou bezproblémového provozu serverové části systémového prostředí využívaného pracovníky zabývajícími se administrací projektů z IROP.

Výsledky projektu

Byly zajištěny sližby související se správou provozu serverové části systémového prostředí pro ZS IROP.

 

 

Název projektu:

Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2016

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000015

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

5 418 750,00 Kč

Státní rozpočet:

956 250,00 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

6 375 000,00 Kč

Popis projektu

Projekt se realizuje pro popularizaci a prezentaci OP IROP. Nezbytnou součástí činnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky je zajišťování veřejné publicity OP IROP, informování o potřebných náležitostech podávání projektových žádostí o podporu a i jednotlivých dosažených výsledků programu. V koordinaci s ŘO IROP jsou aktivity Centra v roce 2016 zaměřeny na žadatele a příjemce, širší odbornou veřejnost a laickou veřejnost.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je popularizace a prezentace OP IROP a jednotlivých úspěšných projektů odborné i laické veřejnosti. Na publicitě této agendy Centrum pro regionální rozvoj České republiky úzce spolupracuje a koordinuje své aktivity s ŘO IROP. Projekt by měl přispět k naplnění Ročního komunikačního plánu Centra pro regionální rozvoj 2016, který navazuje na Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičních fondů ČR v programovém období 2014 - 2010. Zamýšlený cíl projektu je realizován prostřednictvím podporovaných aktivit, kterými jsou PR články v odborných médiích, vlastní periodikum "Včera, dnes a zítra", informační letáky a plakáty, prezentace Centra na veletrzích a pořízení propagačních předmětů pro IROP.

Výsledky projektu

Operační program IROP byl během roku 2016 úspěšně popularizován a přezentován odborné i laické veřejnosti.

 


Název projekt:

Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2016-2018 

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002817

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

7 729 083,15 Kč

Státní rozpočet:

1 363 955,85 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

9 093 039,00 Kč

Popis projektu

Projekt umožňuje zabezpečit nákup multifunkčních zařízení (včetně servisu a náhradního plnění) a tískáren pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které budou sloužit zaměstnancům podílejícím se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček Centra, respektivve odborů a oddělení, které administrují IROP.

Cíl projektu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanoveno zprostředkujícím subjektem pro IROP pro programové období 2014-2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech. Hlavním cílem projektu je zajištění nákupu multifunkčních zařízení a tiskáren, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru a umožní zaměstnancům implementujícím IROP plynulý a bezproblémový chod operačního programu.

 

 

Název projektu:

Mzdový projekt pro ZS IROP 2017-2019 

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0003200

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

972 469 335,28 Kč

Státní rozpočet:

171 612 235,64 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

1 144 081 570,92 Kč

Popis projektu 

Projekt umožňuje zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a zajištění administrativních kapacit Centra pro udržitelnost Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) v letech 2017, 2018 a 2019.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP (pro roky 2017, 2018 a 2019) v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě.

Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v letech 2017, 2018 a 2019 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním

správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení.

Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.

Cílem tohoto projektu je i zajištění administrativních kapacit pro činnosti v rámci udržitelnosti OP IOP.

 

 

Název projektu:

Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2016-2018

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002580

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

53 976 203,60 Kč

Státní rozpočet:

9 525 212,40 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

63 501 416,00 Kč

Popis projektu

Projekt s názvem Režijní náklady Centra jako ZS IROP na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 je rozvržen do tří ročních etap a zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také "Centrum") při plnění jejich úkolů jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP").Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu IROP v pracovištích Centra, které budou v programovém období 2014 - 2020 podporovat žadatele o dotace z IROP.  Jedná se o pracoviště v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Jihlavě, Pardubicích, Zlíně, Liberci, Ostravě, Olomouci, Brně, Karlových Varech, Plzni a Praze (pozn. v Praze sídlí Sekce administrace programů včetně pobočky pro Středočeský kraj). Prostřednictvím získaných prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby* na těchto pracovištích, tedy bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby implementace IROP probíhala plynule a bezproblémově.

 

 

Název projektu:

Vybavení kanceláří 2016-2018Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707

Oblast podpory:

8. výzva IROP - TECHNICKÁ POMOC - SC 5.1

Příspěvek společenství:

10 566 443,50 Kč

Státní rozpočet:

1 864 666,50 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

12 431 110,00 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je rozšíření a postupné dovybavení pracovišť, respektive jednotlivých oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centra) kancelářským nábytkem (skříně, pracovní stoly, apod.) a kancelářskými židlemi. Vybavení bude sloužit pracovníkům implementujícím Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) při administraci projektů IROP.

Cíl projektu

Vzhledem k plánovanému navýšení kapacity zaměstnanců implementujících IROP je nezbytné zajištění vybavení kanceláří centrály a jednotlivých krajských poboček Centra. Cílem projektu je tedy poskytnutí takového zázemí zaměstnancům Centra a jeho poboček, které umožňuje kvalitní a plynulou administraci a monitorování programů IROP a zároveň umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu (dále jen ŘO) IROP, tak žadatelů/příjemců. Specifickým cílem je zajistit takové kancelářské prostředí pro zaměstnance, aby implementace IROP probíhala bezproblémově. Postupně bude dalším cílem projektu modernizovat současný nábytek na odděleních Centra.Název projektu:

Pořízení služebních vozidel 2017

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0004770

Oblast podpory:

8. výzva IROP - Technická pomoc - SC 5.1

Příspěvek společenství:

6 470  830,70 Kč

Státní rozpočet:

1 141 911,30 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

7 612 742,00 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je obnova a rozšíření vozového parku Centra. Automobily budou sloužit pracovníkům implementujícím Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) při realizaci programu, administraci a monitorování projektů IROP. Centrum svoji činnost v rámci IROP zajišťuje jak na centrále v Praze, tak prostřednictvím svých regionálních pracovišť (oddělení) ve všech krajských městech České republiky. Administrace a monitorování projektů IROP vyžaduje dojíždění zaměstnanců Centra z důvodů informačních seminářů či monitoringu implementace projektů. Proto je nezbytné vybavit všechna pracoviště IROP spolehlivými vozidly, které umožní bezproblémovou implementaci IROP. Zásadní změnou bude obnova technicky zastaralých a nakoupení nových vozidel do regionálních pracovišť. Rozšíření a modernizace vozového parku pro využití při činnostech spojených s implementaci projektů IROP umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu IROP, tak žadatelů/příjemců.

Cíl projektu

Vzhledem k navýšení kapacity zaměstnanců implementující IROP je nezbytné rozšířit vozový park Centra. Cílem projektu je zajistit plynulou a efektivní administraci a monitorování projektů IROP a zároveň vybavení vozidly umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu (dále jen ŘO) IROP, tak žadatelů/příjemců. Z důvodu zastaralosti vozidel ve vlastnictví Centra je potřebné obnovit vozový park, a tak docílit snižování provozních nákladů.

Výsledky projektu

Rozšíření a modernizace vozového parku pro využití při činnostech spojených s implementací projektů IROP umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu IROP, tak žadatelů/příjemců.

 

 

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2016 - 2017

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0004524

Oblast podpory:

8. výzva IROP - Technická pomoc - SC 5.1

Příspěvek společenství:

2 584 829,60 Kč

Státní rozpočet:

456 146,40 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

3 040 976,00 Kč

Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen "Centrum") a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Cíl projektu

Primárním cílem projektu je zvýšení odbornosti zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů apod. (dále jen "školení"). Školení se zaměřují jak na odborná školení, IT vzdělávání, tak měkké dovednosti. Prostřednictvím odborných školení by zaměstnanci měli být seznámeni se změnami v oblasti implementace IROP, požadavky řídícího orgánu (dále jen "ŘO") IROP, změnami v oblasti legislativy, metodiky pracovních postupů apod. Specifickým cílem je poté upevnění týmového přístupu a komunikace (poboček Centra a hlavní kanceláře), což je posilováno i účastí pracovníků ŘO všech operačních programů (dále jen "OP") a odborů MMR ČR, expertů i z dalších státních orgánů a organizací. Dalším specifickým cílem je možnost osobního růstu a zvýšení odbornosti profese.

Výsledky projektu

Výsledkem je zajištění zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP.

 

Název projektu:

Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0005554

Oblast podpory:

8. výzva IROP - Technická pomoc - SC 5.1 

Příspěvek společenství:

 

20 268 327,57 Kč

Státní rozpočet:

3 576 763,70 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

23 845 091,27 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je pořízení základny technických prostředků pro zpracování dat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které v programovém období 2014 - 2020 plní funkci zprostředkujícího subjektu. Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček výpočetní technikou v závislosti na plánovaném zvyšování počtu pracovníků, kteří se budou podílet na administraci projektů IROP.

Cíl projektu

Cílem projektu je tedy pořízení a následně i postupná obnova technických prostředků, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru. Jedná se o pořízení počítačových sestav, notebooků, tabletů a prvků systémové infrastruktury (jako jsou servery, disková pole, switche, firewally).

Výsledky projektu

Nákup a modernizace technických prostředků pro zaměstnance podílejících se na administraci projektů IROP.