Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProjekty Centra v programovém období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (OPTP) realizované v programovém období 2014-2020:Název projektu:Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2015 - 2018
Registrační číslo:CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000027
Oblast podpory:OPTP - Výzva č. 1
Příspěvek společenství:28 538 523,05 Kč
Státní rozpočet:5 036 209,95 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:33 574 733,00 Kč
Popis projektu: Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro potřeby výkonu kontroly u programů územní spolupráce, pro činnosti spojené s udržitelností monitorovacího systému 2007 - 2013 a v prvním 1/4 roku 2016 i pro činnosti ZS OPTP v Centru.
Cíl projektu: Zajistit dostatečný počet administrativních kapacit pro činnost ZS OPTP.
Název projektu:Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.
Registrační číslo:CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000046
Oblast podpory:OPTP - Výzva č. 2
Příspěvek společenství:27 556 749,25 Kč
Státní rozpočet:4 862 955,75 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:32 419 705,00 Kč
Popis projektu: Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra pro regionánlí rozvoj České republiky, na které je provozován jednotný monitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programy programového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště pro aplikaci MSC2007.
Cíl projektu: Cílem je zajištění, správa, funkční provoz a optimalizace systémové infrastruktury pro jednotný monitorovací systém IS Monit7+, Benefit7 a záložní pracoviště MSC2007 na systémové infrastruktuře instalované a spravované, v rámci udržitelnosti, Centrem v souladu s projektem pro tvorbu jednotného monitorovacího systému ČŘ, definovaným vládou ČR.
  
Název projektu: Licence a podpora pro SI SF v Centru III.
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000056
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 29 029 476,25 Kč
Státní rozpočet: 5 122 848,75 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 34 152 325,00 Kč
Popis projektu:

Projekt je realizován za účelem nákupu licencí a podpor nutných pro SW a HW prvky, které jsou provozovány v systémové infrastruktuře Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nákupem těchto produktů budou vhodně ochráněny investice realizované v minulých letech a zároveň zajištěno bezproblémové provozování, dostupnost a udržitelnost monitorovacího systému Strukturálních fondů EU pro administraci projektů programového období 2007 -  2013 pro následující programové období.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zabezpečení provozu informačního systému jednotného monitorovacího systému v právním rámci platné legislativy tak, aby používání operačních systémů a programového vybavení (včetně zajištění datové bezpečnosti provozovaných systémů) bylo podloženo platnými licencemi a licenční podporou postupně v čase potřebné aktualizace v průběhu let 2016 - 2018.

 

Tyto licence a licenční podpory jsou časově limitovány (termínovány), a proto je zapotřebí je v určitých periodách obnovovat. Doba jejich platnosti se u jednotlivých softwarových produktů liší a pohybuje se řádově od 1 do 3 let.

Dále projekt počítá s případnou náhradou software, kterému v době projektu skončí podpora ze strany výrobce (výrobce nebude již na trh dodávat) a případné rozšíření programového vybavení, zejména v oblasti bezpečnostního SW, s cílem zvýšení bezpečnosti uložených dat.

  
Název projektu:

Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019

Registrační číslo:CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 1
Příspěvek společenství:  50 359 977,88 Kč
Státní rozpočet: 8 887 054,93 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 59 247 032,81 Kč
Popis projektu:

Projekt zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média aslužby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra proregionální rozvoj České republiky. Režijní výdaje se týkají centrály v Praze adále poboček v Hradci Králové, Brně, Olomouci, Chomutově, Písku a Ostravě.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění denního chodu v pracovištíchCentra pro regionální rozvoj České republiky. Prostřednictvím získanýchfinančních prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby. Vdůsledku tak bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby jejichpracovní činnost mohla probíhat plynule a bezproblémově.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu: Realizací projektu dochází k zajištěnífinančních prostředků na nájemné a s tím spojené služby pro pracoviště, kteránemohou být plně hrazena z jiných OP. Jelikož je Centrum příspěvkovouorganizací, muselo by tyto náklady hradit ze státního rozpočtu.