Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProjekty Centra v programovém období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (OPTP) realizované v programovém období 2014-2020:

Název projektu:Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v Centru II.
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000182
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 10 273 082,00 Kč
Státní rozpočet: 1 540 962,30 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 8 732 119,70 Kč
Popis projektu: V rámci projektu se jedná o disková pole - stávající disková pole nelze již plnohodnotně optimalizovat, protože není dostatečná kapacita a zároveň by došlo k zastavení celého systému na několik hodin, FC switche - nelze aktualizovat ani povýšit na přenosovou rychlost, firewally - výběhový typ, výrobce již nepodporuje v plném rozsahu. Nahrazením těchto kompoment dojde k zajištění funkčnosti a dostupnosti infrastruktury SF7+ na následující roky v rámci požadované udržitelnosti.
Cíl projektu: Cílem projektu je nahrazení nevyhovujících komponent, které  jsou již technologicky zastaralé, nebo jejich výrobce již oznámil ukončení podpory. Nahrazením těchto komponent dojde k zajištění funkčnosti a dostupnosti infrastruktury SF7+ na následující roky v rámci požadované udržitelnosti.  Bude tím minimalizováno riziko ztráty integrity zpracování dat. V souladu s naplněním specifického cíle naplnění udržitelnosti a přístupnosti  infrastruktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí je nezbytné zachovat kontinuitu provozovaných systémů  do doby úplného ukončení  monitorovacích systémů SF7+ a vyřešení  archivace dat.
  
Název projektu: Pořízení a obnova serverových prostředků pro činnosti Centra
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000192
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 15 748 896,59 Kč
Státní rozpočet: 2 362 334,49 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 13 386 562,10 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je obnova, pořízení a implementace HW prvků do systémové infrastrukury, která je využívána zaměstnanci Centra pro plnění jejich úkolů a delegovaných činností. V rámci projektu budou pořízeny disková pole, blade skříně s příslušenstvím, servery, FC switch, storage pro zálohování, UPS pro klimatizační jednotku umístěné v serverovně a zálohovací knihovna včetně storage.
Cíl projektu: Cílem projektu je nahrazení nevyhovujících komponent, které  jsou již technologicky zastaralé nebo jejich výrobce již oznámil ukončení podpory a dále i rozšíření systémové infrastruktury o nové komponenty.
  
Název projektu:
Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2019-2021
Registrační číslo:
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000174
Oblast podpory:
OPTP - výzva č.1
Příspěvek společenství:
65 140 226,85 Kč
Státní rozpočet: 11 495 334,14 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:
76 635 561,01 Kč
Popis projektu:
Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro potřeby výkonu kontroly u programů Evropské územní spolupráce. Dále zajišťuje činnosti horizontálně pro více Operačních programů.
Cíle projektu: Zajistit dostatečný počet administrativních kapacit pro činnost ZS OPTP.
  
Název projektu:Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2015 - 2018
Registrační číslo:CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000027
Oblast podpory:OPTP - Výzva č. 1
Příspěvek společenství:28 538 523,05 Kč
Státní rozpočet:5 036 209,95 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:33 574 733,00 Kč
Popis projektu: Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro potřeby výkonu kontroly u programů územní spolupráce, pro činnosti spojené s udržitelností monitorovacího systému 2007 - 2013 a v prvním 1/4 roku 2016 i pro činnosti ZS OPTP v Centru.
Cíl projektu: Zajistit dostatečný počet administrativních kapacit pro činnost ZS OPTP.
Název projektu:Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.
Registrační číslo:CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000046
Oblast podpory:OPTP - Výzva č. 2
Příspěvek společenství:27 556 749,25 Kč
Státní rozpočet:4 862 955,75 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:32 419 705,00 Kč
Popis projektu: Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra pro regionánlí rozvoj České republiky, na které je provozován jednotný monitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programy programového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště pro aplikaci MSC2007.
Cíl projektu: Cílem je zajištění, správa, funkční provoz a optimalizace systémové infrastruktury pro jednotný monitorovací systém IS Monit7+, Benefit7 a záložní pracoviště MSC2007 na systémové infrastruktuře instalované a spravované, v rámci udržitelnosti, Centrem v souladu s projektem pro tvorbu jednotného monitorovacího systému ČŘ, definovaným vládou ČR.
  
Název projektu: Licence a podpora pro SI SF v Centru III.
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000056
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 2
 Příspěvek společenství:
25 359 361,49 Kč
 Státní rozpočet: 4 475 181,44 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 29 834 542,93 Kč
Popis projektu:

Projekt je realizován za účelem nákupu licencí a podpor nutných pro SW a HW prvky, které jsou provozovány v systémové infrastruktuře Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nákupem těchto produktů budou vhodně ochráněny investice realizované v minulých letech a zároveň zajištěno bezproblémové provozování, dostupnost a udržitelnost monitorovacího systému Strukturálních fondů EU pro administraci projektů programového období 2007 -  2013 pro následující programové období.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zabezpečení provozu informačního systému jednotného monitorovacího systému v právním rámci platné legislativy tak, aby používání operačních systémů a programového vybavení (včetně zajištění datové bezpečnosti provozovaných systémů) bylo podloženo platnými licencemi a licenční podporou postupně v čase potřebné aktualizace v průběhu let 2016 - 2018.

 

Tyto licence a licenční podpory jsou časově limitovány (termínovány), a proto je zapotřebí je v určitých periodách obnovovat. Doba jejich platnosti se u jednotlivých softwarových produktů liší a pohybuje se řádově od 1 do 3 let.

Dále projekt počítá s případnou náhradou software, kterému v době projektu skončí podpora ze strany výrobce (výrobce nebude již na trh dodávat) a případné rozšíření programového vybavení, zejména v oblasti bezpečnostního SW, s cílem zvýšení bezpečnosti uložených dat.

  
Název projektu:

Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019

Registrační číslo:CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093
Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 1
Příspěvek společenství: 50 359 977,88 Kč
Státní rozpočet: 8 887 054,93 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 59 247 032,81 Kč
Popis projektu:

Projekt zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média aslužby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra proregionální rozvoj České republiky. Režijní výdaje se týkají centrály v Praze adále poboček v Hradci Králové, Brně, Olomouci, Chomutově, Písku a Ostravě.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění denního chodu v pracovištíchCentra pro regionální rozvoj České republiky. Prostřednictvím získanýchfinančních prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby. Vdůsledku tak bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby jejichpracovní činnost mohla probíhat plynule a bezproblémově.

Výsledky projektu:

Výsledky projektu: Realizací projektu dochází k zajištěnífinančních prostředků na nájemné a s tím spojené služby pro pracoviště, kteránemohou být plně hrazena z jiných OP. Jelikož je Centrum příspěvkovouorganizací, muselo by tyto náklady hradit ze státního rozpočtu.

  
 Název projektu:
Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v rámci udržitelnosti
 Registrační číslo:
CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000142
 Oblast podpory:
OPTP - Výzva č. 2  
 Příspěvek společenství:
15 520 021,46 Kč
 Státní rozpočet:
2 738 827,32 Kč 
 Veřejné finanční prostředky celkem:
18 258 848,78 Kč
  
 Popis projektu:
Na syst. infrastruktuře SF7+ jsou provozovány aplikace MONIT7+, BENEFIT7 a záložní pracoviště pro aplikaci MSC2007 z prog. období 2007 - 2013. Část stávající infrastruktury SF7+ je na hraně životnosti. Současná disková pole nemají dostatečnou kapacitu a výkonost pro pokrytí nároků při práci s velkým objemem dat uložených v databázích pro tyto aplikace. 
  
 Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je nahrazení nevyhovujících komponent a zajištění infrastruktury SF7+ na následující roky. Tím bude minimalizováno riziko ztráty integrity zpracování dat. 


  
 Název projektu:Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky
 Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000155
 Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 1
 Příspěvek společenství: 3 011 328,43 Kč
 Státní rozpočet:531 410,91 Kč
 Veřejné finanční prostředky celkem: 3 542 739,34 Kč
  
 Popis projektu: Projekt zabezpečí nákup nového moderního integrovaného modulárního software pro mzdovou, personální agendu, evidence vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém včetně následné technické podpory. Projekt je naplánován na 34 měsíců. První etapa bude čtyřměsíční, zbylých pět etap bude šestiměsíčních.
  
 Cíl projektu: Projekt zabezpečí nákup nového moderního integrovaného modulárního software pro mzdovou, personální agendu, evidence vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém včetně následné technické podpory.
  
  
 Název projektu:Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru V.
 Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_002/0000172
 Oblast podpory: OPTP - Výzva č. 2
 Příspěvek společenství: 15 053 484,94 Kč
 Státní rozpočet:2 656 497,35 Kč
 Veřejné finanční prostředky celkem: 17 709 982,29 Kč
  
 
Popis projektu:

Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémovéintegrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra proregionální rozvoj České republiky, na které je provozován jednotnýmonitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programyprogramového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště proaplikaci MSC2007.


  

 Cíl projektu:

Cílem je zajištění, správa, funkční provoz a optimalizacesystémové infrastruktury pro jednotný monitorovací systém IS Monit7+,Benefit7 a záložní pracoviště MSC2007 na systémové infrastruktuřeinstalované a spravované, v rámci udržitelnosti, Centrem v souladu sprojektem pro tvorbu jednotného monitorovacího systému ČŘ, definovanýmvládou ČR.