Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishOznamování protiprávního jednání

Podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing), nesmí být státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

V této souvislosti je s účinností od 1. července 2015 v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) zřízeno služební místo prošetřovatele, který bude přijímat takováto oznámení a prošetřovat v nich obsažená podezření. Prošetřovateli Centra byli určeni Ing. Lenka Vašátková (ředitelka Odboru vnitřních věcí) a Mgr. Vilém Juránek.

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla zřízena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako "Oznámení o protiprávním jednání", která je umístěna u vchodu do sídla Centra pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 (schránka se nachází na plotě vpravo před vstupem do budovy). Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu protipravnijednani(at)crr.cz.