Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSpolečně pro úspěch vašeho podnikání

Koordinátorem projektu Czech Local Visibility Events - EEN je Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, koordinátorem projektu za Moravu a Slezsko je Enterprise Europe Network při Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje.

Seznam partnerů projektu

Společnost ABF, a. s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory veletrhů v České republice. Hlavní oblastí podnikání je pořádání na čtyř desítek veletrhu ročně. Současně je majitelem a provozovatelem areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 

 

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. je akciovou společností, jejímž jediným vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.

Asociace inovačního podnikání ČR vznikla v roce 1993. Její hlavní činností je výzkum a vývoj v oblasti inovací, nových materiálů a technologií, transferu technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační trh, a to za respektování pravidel rámce Evropské unie.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zastupuje zájmy 250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory od OSVČ po středně velké firmy a jejich organizace. Speciální pozornost věnuje začínajícím podnikatelům, podpoře řemesla, rodinných firem a žen v podnikání.

Asociace výzkumných organizací reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Asociace hájí a prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, propaguje a popularizuje jej a zajišťuje transfer českých znalostí a technologií do zahraničí.

Bohemia EU Planners, s. r. o., působí na evropském a českém trhu od června 2007. Pořádá workshopy, semináře a konference na podporu regionálního rozvoje v ČR; kurzy profesní kvalifikace pro manažery a administrátory projektů; akreditované vzdělávací programy pro další vzdělávání dospělých a pedagogických pracovníků a odborné školicí stáže v Bruselu.

Centrum pro uznávání odborných kvalifikací zřízené na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je kontaktnímí místem pro ty, kteří chtějí v ČR vykonávat tzv. regulované povolání a svou kvalifikaci získali v jiném členském státě EU. Poskytuje základní informace o podmínkách výkonu těchto povolání a uznávání odborných kvalifikací v ČR i v rámci Evropské unie, spravuje databázi regulovaných povolání a koordinuje činnost uznávacích orgánů.

CzechInvest je státní agentura zaměřená na posilování konkurence-schopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

 CzechTrade je agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Poskytuje exportní poradenství s cílem usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Je realizátorem informačního podnikatelského portálu BusinessInfo.cz.

 

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU hájí od roku 2002 zájmy českých podnikatelů v Bruselu, informuje je o projednávaných evropských právních předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupuje podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), projekt TC AV ČR, byla založena v Bruselu v roce 2005 s cílem napomáhat zapojování české výzkumné komunity do evropských projektů spolupráce, zejména do rámcových programů (současný Horizont 2020). Kancelář poskytuje bezplatné služby zájemcům z různých sfér vědecko-výzkumného a inovačního prostředí v ČR.

 

Posláním České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, z. s. (CZ-TPIS) je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR. CZ-TPIS svou činností zastřešuje propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytváří tak most mezi vědou, výzkumem a aplikační sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je specializovanou bankovní institucí, která prostřednictvím svých bankovních produktů, zejména bankovními zárukami a zvýhodněnými úvěry, usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k finančním prostředkům. Služby poskytované na podporu podnikatelů: Záruka za úvěr v programu ZÁRUKA pro malé podnikatele / Záruka za úvěr v programu INOSTART / Zvýhodněný úvěr pro začínající malé a ostatní malé podnikatele v programu REVIT / Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji.

 

Český institut interních auditorů, z. s. (ČIIA) zejména zajišťuje informace o interním auditu v České republice i v zahraničí, organizuje vzdělávací akce, poskytuje konzultace, publikuje materiály potřebné k profesi, popularizuje činnost interního auditu, nabízí možnost složení zkoušky k získání mezinárodně uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA) a čtvrtletně vydává časopis Interní auditor.

 

EasyLink Business Services je konzultační společnost pro strategický průzkum trhu a zahraniční obchod. Zabývá se vyhledáváním a výběrem zahraničních partnerů, distributorů a zákazníků, přípravou obchodních jednání a cest a strategickým průzkumem a přípravou pro vstup na nové trhy.

Erste Corporate Banking je značkou České spořitelny, pod kterou poskytuje komplexní služby a produkty šité na míru pro malé a střední podniky, tuzemské a nadnárodní korporace, finanční instituce i municipality a veřejný sektor. ECB má na českém trhu vedoucí postavení v mnoha oblastech, mimo jiné v poskytování treasury služeb, obchodování na finančních trzích, poradenství nebo správy aktiv.

 

Eurocentrum Ostrava je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy o Evropské unii. Eurocentrum se zaměřuje na širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály, pořádá přednášky a semináře. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR informuje o fondech Evropské unie.

Hospodářská komora ČR je největší zástupce podnikatelů v ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání a prosazovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Svým členům poskytuje právní servis, pořádá vzdělávací semináře, usnadňuje vstup na zahraniční trhy po celém světě, pomáhá s exportní dokumentací nebo získáním zahraničních obchodních kontaktů.

International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) propaguje a podporuje otevřený systém mezinárodního obchodu a investic a tržní ekonomiky. V ČR poskytuje vzdělávací a poradenské služby usnadňující firmám realizaci jejich zahraničních obchodů a vytváří příležitosti pro uzavření partnerství se zahraničními obchodními partnery.

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek sdružuje podnikatelky a manažerky s cílem vzájemné podpory a vytváření podmínek pro úspěšné profesionální uplatnění žen. Poskytuje poradenství a mentoring začínajícím podnikatelkám i těm, které chtějí své firmy dále rozvíjet, vydává publikace a organizuje školení a semináře.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje zastupuje podnikatelskou veřejnost kraje a chrání a podporuje její zájmy. Poskytuje informační a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, celní a certifikační služby, vzdělávací a odborné služby, právní servis, asistenci při vyhledávání partnerů pro obchodní, výrobní a technologickou spolupráci ad.

Lobby Česká republika, s. r. o., je vydavatelem ekonomického titulu Lobby, který vychází od roku 1999. Jeho hlavním úkolem je lobbovat za zájmy podnikatelů a manažerů a přinášet názory představitelů malých a středních podniků. Vydavatel mj. pořádá každoročně Reprezentační ples podnikatelů a manažerů v Obecním domě v Praze.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje tzv. integrovanou službu pro podnikatele na vnitřním trhu. Jedná se o tři propojené služby, které usnadňují podnikatelům pohyb na evropském trhu. Služby Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a SOLVIT jsou součástí celoevropských sítí služeb a podnikatelé se s nimi proto setkávají i v dalších státech EU.

Nadační fond Dalkia ČR přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které realizací svých projektů vytváří nová trvalá pracovní místa. Pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel s veřejně prospěšným zájmem. NF poskytuje finanční pomoc určenou na pořízení vybavení nezbytného ke zřízení nových pracovních míst a poradenské služby pro start podnikání.

Národní vzdělávací fond podporuje rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem ČR, poskytuje služby v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního vzdělávání, podílí se na přípravě národních strategických dokumentů a implementaci evropských programů, vyvíjí vlastní analytickou činnost zaměřenou na problematiku trhu práce.

Časopis Prosperita a jeho elektronická verze iprosperita.cz přinášejí informace z oblasti podnikání, ekonomických vztahů a odborné údaje rozličných oborových skupin. Časopis je distribuován zdarma a je přímo zacílen na majitele firem, vrcholový management a představitele profesních uskupení.

Svaz českých a moravských výrobních družstev prosazuje a hájí zájmy výrobních družstev. Svým členům poskytuje širokou škálu služeb v oblasti marketingu, právního, ekonomického, finančního a daňového poradenství a v dalších oblastech spojených s jejich podnikatelskou činností. Zájmy družstev svaz zastupuje i v rámci členství v řadě českých a mezinárodních organizacích.

 Sdružení pracovníků technických řemesel (navazuje na Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví) je sdružení zaměřené na hájení a prosazování zájmů a vytváření podmínek v sektoru drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví. Členy jsou cechy a asociace působící ve stavebnictví a službách pro stavebnictví, a dále oboru technických zařízení budov.

Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružuje 1550 firem. Jeho cílem je definovat, obhajovat a prosazovat zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů, podílet se na vytváření optimálního podnikatelského prostředí, v rámci členství v zahraničních organizacích prosazovat zájmy českého průmyslu, podporovat zahraniční obchod, informovat firmy a spolupracovat s vhodnými organizacemi a úřady doma i v zahraničí.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v ČR a mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v oblasti posuzování shody výrobků. Je akreditován pro činnost certifikačního orgánu na výrobky a systémy managementu, inspekčního orgánu, zkušebních laboratoří, a jmenován jako znalecký ústav v oboru stavebnictví.

Úřad práce ČR nabízí přesně cílené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, poskytuje podrobné informace týkající se účasti v evropských projektech, hlášení volných pracovních míst, rekvalifikací, či součinnost při realizaci výběrových řízení. Mezi jeho služby patří i EURES (Evropské služby zaměstnanosti), informační a poradenský systém, který podporuje přeshraniční pracovní mobilitu na evropském trhu práce.

 

Evropské služby zaměstnanosti EURES jsou jednou ze standardních služeb Úřadu práce ČR poskytující informace, poradenství a zprostředkování v rámci EU/EHP a Švýcarska. Systém podporuje přeshraniční pracovní mobilitu, cílí zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace evropského trhu práce.

Úřad průmyslového vlastnictví plní funkci patentového a známkového úřadu, tj. rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky atd. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a národními úřady na poli průmyslového vlastnictví. Poskytuje informační, poradenské a vzdělávací služby.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a majetek. V tomto oboru poskytuje konzultace a poradenství, věnuje se též vzdělávání a vydávání publikací.

Podporováno Evropskou komisí v rámci Local Visibility Actions