Centrum pro regionální rozvoj České republiky oslaví v tomto roce 25. výročí svého založení. Za toto poměrně dlouhé období v roli zprostředkujícího subjektu podpořilo přes dvacet pět tisíc projektů za více než 200 miliard korun  a postupně od skromných začátků vyrostlo v moderní úřad, který se stal důležitým a perspektivním partnerem pro všechny regiony v naší zemi.

Pro jejich část byla proto již koncem roku 1996 založena Regionální rozvojová agentura ČR, přejmenovaná od 1. března 1997 na Centrum pro regionální rozvoj ČR, jehož současný název od roku 2015 je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Z dnešního pohledu je těžké si představit, že svoje úkoly a agendu ještě v roce 1999 zajišťovalo Centrum s pouhými 19 zaměstnanci.

1996

Mezi první úkoly Centra patřila hostitelská úloha pro Euro Info Centra, evropské informační a poradenské sítě pro malé a střední podniky (dnes tyto úkoly plní pracoviště EEN při Centru), realizace jednoho z přesdvstupních programů EU – CBC Phare a řízení několika akciových společností, například Hospodářského parku České Velenice, a.s.

1999

Vedle pokračování programu CBC Phare zajišťovalo Centrum realizaci dalších programů předstupních fondů EU, spolupráci s tehdejšími regionálními rozvojovými agenturami, připravovalo a realizovalo vzdělávací programy a zajišťovalo a průběžně zdokonalovalo činnost integrovaného regionálního informačního systému IRIS a činnost monitorovacího systému programů a projektů. Například ke konci roku 1999 zodpovídalo Centrum za realizaci 132 projektů v hodnotě 210 mil. EUR. To byla na tehdejší dobu docela velká a úctyhodná porce – na necelou dvacítku tehdejších zaměstnanců Centra. Období od roku 1996 až do roku 2004 lze zahrnout do jedné etapy vývoje a činnosti Centra.

2004

Mezi lety 2004 -2006 zastává Centrum roli zprostředkujícího subjektu u Operačních programů a Iniciativ Společenství.

2007

Od roku 2007 do roku 2013 zajišťovalo Centrum funkce zprostředkujícího subjektu Integrovaného operačního programu  (IOP) postupně pro zvyšující se počet prioritních os. Spolu s nárůstem agend, delegovaných úkolů a objemem svých činností se začal zvyšovat počet jeho zaměstnanců. Například v roce 2009 pracovalo v Centru již 131 osob.

2014

Centrum se stává jediným zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterým je doposud. IROP je z hlediska objemu finančních prostředků  v České republice vůbec největší z operačních programů fondů EU a tedy je i největším co do objemu administrace a poskytovaných služeb žadatelům. Z tohoto důvodu se zvyšuje potřeba odpovídajícího počtu manažerů projektů a proto postupně dochází k prudkému rozvoji organizace.

2015

V důsledku role Centra jako jediného zprostředkujícího subjektu IROP se rychle zvyšuje počet jeho zaměstnanců. Jen za rok 2015 se zvýšil počet pracovníků Centra ze 198 na 401 a v dalších letech již mírnějším tempem rostl na současných 554 v souvislosti s navyšujícím se objemem vykonávaných činností.

Od poloviny roku 2015 vznikají postupně regionální pracoviště Centra (Územní odbory IROP). První pracoviště bylo otevřeno v Českých Budějovicích v červnu 2015, jako poslední zahájilo svůj provoz ÚO IROP v Karlových Varech v říjnu 2016. Spolu s těmito územními odbory založilo Centrum  také regionální pracoviště NUTS II v některých dalších městech. Tato síť poboček zajišťuje lepší dostupnost a kvalitu služeb pro žadatele a jsou tak logickým a viditelným výsledkem neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb Centra svým klientům ve všech regionech.

2016

V roce 2016 se hlavní kancelář Centra stěhuje do samostatného objektu s moderně zařízenými kancelářemi a vybavením včetně dostatečně výkonné sítě IT. Tyto nové prostory umožnily zefektivnit a zkvalitnit  výkony a služby organizace a také zvýšit komfort pracovních podmínek pro zaměstnance a zajistit i další rozvoj Centra.

Hlavní kancelář Centra

2019

Přijetím nové Strategie Centra do roku 2025 si Centrum stanovilo svůj jasný strategický směr a především cíle pro období let 2020–2025, které považuje za základní předpoklad stálého zlepšování úřadu, zvyšování kvality své práce a potvrzení pozice Centra jako významné, stabilní a důvěryhodné organizace.

2021

Centrum je v roce 2021 moderní organizací, která se opírá o efektivní metody řízení, přičemž k tomu disponuje odpovídající infrastrukturou, sítí poboček po celé ČR a kompetentními zaměstnanci, kteří efektivně zajišťují chod úřadu a administraci operačních programů i v tak složité době, jakou je celosvětová covidová pandemie.