Aktualizace výzvy č. 51 IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ“- prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

4. 10. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 4. října 2019 byla vydána revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP č. 51 „Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ“ ve Specifickém cíli 1.2 Doprava.

V textu výzvy dochází k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z důvodu aktualizace finančních plánů integrovaných strategií nositelů IN.


Hlavním předmětem revize 1.5 Specifických pravidel je nová úprava vykazování výdajů při pořízení nemovitosti, ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA.  U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.

Relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Výzva č. 51 IROP Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ