IROP přináší dobíjecí a vodíkové stanice pro veřejnou dopravu

30. 11. 2023
Ekologické elektrobusy nakoupila s podporou IROP společnost ARRIVA pro MHD v Třinci.
Podporu může využít např. společnost ARRIVA MORAVA, která nakoupila ekologické elektrobusy pro MHD v Třinci díky dotaci z IROP.

Bezemisní veřejná doprava – takový je cíl nových výzev č. 106 a 107, které se zaměří na výstavbu dobíjecích a vodíkových plnicích stanic. Evropské fondy vaše projekty podpoří téměř 900 miliony korun. Své žádosti můžete podávat od 6. února a 7. února 2024.

Ve výzvě č. 106 určené pro méně rozvinuté regiony je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno téměř 540 milionů korun. Na projekty v přechodových regionech pak ve výzvě č. 107 čeká 347 milionů korunKategorie regionů najdete na webu IROP.

Na co můžu dotaci využít?

Peníze z výzev můžete použít na výstavbu neveřejných dobíjecích a vodíkových plnicích stanic v systému veřejné dopravy. Využijete je také při instalaci nového dobíjecího nebo plnicího/čerpacího bodu na místě stávající stanice, a to včetně případné související infrastruktury.

Díky dotaci z IROP je tedy možné provést například i:

  • stavební úpravy dotčených pozemních komunikací
  • výstavbu výrobny elektřiny nebo vodíku z obnovitelných zdrojů na místě
  • výstavbu jednotek pro ukládání elektřiny nebo vodíku z obnovitelných zdrojů (pokud výrobní kapacita zařízení nepřekročí maximální výkon nebo plnicí kapacitu dobíjecí nebo vodíkové plnicí stanice, ke které je zařízení připojeno)

Kdo může žádat o dotaci?

Výzvy se týkají dopravců ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Na co si dát pozor?

Abyste na podporu mohli dosáhnout, musíte splnit několik důležitých podmínek. Technické řešení rozhraní dobíjecích nebo plnicích bodů musí být v souladu s příslušnými normami. V případě vodíkových plnicích stanic od žadatele požadujeme prohlášení, že nejpozději do 31. prosince 2035 bude podpořená infrastruktura dodávat výhradně vodík z obnovitelných zdrojů.

Dále musí být splněna podmínka, že se jedná o neveřejné stanice, tedy stanice sloužící žadateli k plnění či dobíjení jeho bezemisních vozidel. Žadatel tak musí nejpozději k datu ukončení realizace projektu provozovat silniční nebo drážní bezemisní vozidla, která poskytují veřejné služby v přepravě cestujících a jsou schopná dobíjení nebo plnění na dobíjecí nebo plnicí stanici.

Doporučujeme vám proto se seznámit s vydanými Specifickými pravidly a jejich přílohami. Pokud vám něco nebude jasné, obraťte se na naše specialisty přes webovou aplikaci Konzultační servis

Nezapomeňte také, že v těchto výzvách je třeba dodržet motivační účinek podpory. Podpora má motivační účinek, pokud příjemce předložil žádost o podporu před zahájením prací na realizaci projektu. Za určitých podmínek je možné zahájit zadávací/výběrové řízení, a dokonce i uzavřít smlouvu na plnění zakázky ještě před podáním žádosti o podporu, aniž by to bylo v rozporu s motivačním účinkem. Zjednodušeně řečeno jde o posouzení, zda daný úkon má, či nemá charakter závazku, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou.

Protože jde o speciální podmínku právě vyhlašovaných výzev č. 106 a 107, doporučujeme podrobně se seznámit se zněním přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce Motivační účinek projektu. Ještě upozorňujeme, že motivační účinek omezuje i časovou způsobilost výdajů – v případě všech způsobilých výdajů začíná až s datem podání žádosti o podporu. Mezi nezpůsobilé výdaje tak spadnou výdaje na přípravu projektu vynaložené před podáním žádosti o podporu, jako je například již realizovaná projektová dokumentace či zpracovaná studie proveditelnosti.

Své žádosti o podporu u výzvy č. 106 můžete začít podávat od 6. února 2024, u výzvy č. 107 potom od 7. února 2024.