Legislativa EU

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky poskytuje poradenství z oblasti legislativy EU týkající se podnikání. Specializujeme se především na problematiku volného pohybu služeb (přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků), volného pohybu zboží (označení CE) či na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V případě potřeby jsme schopni získat i informace o legislativě jednotlivých členských států EU.

Odborné brožury a další materiály ke stažení lze nalézt sekci Publikace, příručky.

Základní informace o právu Evropské unie

Právo Evropské unie je nezávislý právní systém nadřazený právním systémům jednotlivých členských států. Dělí se zpravidla do tří oblastí:

  • primární právo
  • sekundární právo
  • judikatura

Do primárního práva spadají především zakladatelské smlouvy (Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o založení Evropské unie, smlouvy o přistoupení) a dále mezinárodní smlouvy uzavřené EU.

sekundárním právu rozlišujeme:

  • Nařízení: obecně závazné právní normy, které jsou přímo použitelné v každém členském státu, aniž by k tomu bylo třeba činit kroky na národní úrovni.
  • Směrnice: normy, které musí být ve stanovené lhůtě převedeny do národních právních řádů. Není důležitá forma převodu (novela zákona, vyhláška, dekret apod.), směrnice je závazná co do výsledku, jehož má být dosaženo.
  • Rozhodnutí: je závazné v celém rozsahu pro toho, komu je určeno.
  • Doporučení a stanoviska: nejsou právně závazná.

Právní informace na internetu – právo EU

Právní informace na internetu – právo ČR

Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Ryšavá, tel.: 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz .