Legislativa EU

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky poskytuje poradenství z oblasti legislativy EU týkající se podnikání. Specializujeme se především na problematiku volného pohybu služeb (přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků), volného pohybu zboží (označení CE) či na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V případě potřeby jsme schopni získat i informace o legislativě jednotlivých členských států EU.

Odborné brožury a další materiály ke stažení lze nalézt sekci Publikace, příručky.

Základní informace o právu Evropské unie

Právo Evropské unie je nezávislý právní systém nadřazený právním systémům jednotlivých členských států. Dělí se zpravidla do tří oblastí:

  • primární právo
  • sekundární právo
  • judikatura

Do primárního práva spadají především zakladatelské smlouvy (Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o založení Evropské unie, smlouvy o přistoupení) a dále mezinárodní smlouvy uzavřené EU.

sekundárním právu rozlišujeme:

Nařízení: obecně závazné právní normy, které jsou přímo použitelné v každém členském státu, aniž by k tomu bylo třeba činit kroky na národní úrovni.

Směrnice: normy, které musí být ve stanovené lhůtě převedeny do národních právních řádů. Není důležitá forma převodu (novela zákona, vyhláška, dekret apod.), směrnice je závazná co do výsledku, jehož má být dosaženo.

Rozhodnutí: je závazné v celém rozsahu pro toho, komu je určeno.

Doporučení a stanoviska: nejsou právně závazná.

Právní informace na internetu – právo EU

Portál legislativy Eur-Lex (ve všech úředních jazycích EU)

Přehled legislativy EU (podle oborů, ve všech úředních jazycích EU)

Úřední věstník Evropské unie (ve všech úředních jazycích EU)

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (ve všech úředních jazycích EU)

Právní informace na internetu – právo ČR

Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv České republiky

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou

Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Ryšavá, tel.: 225 855 315, e-mail: jitka.rysava@crr.cz .