Program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013Program Cíl 3 ČR-Bavorsko navazuje na úspěšně realizovanou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR-Bavorsko v programovacím období 2004-2006.

Prioritní osy

 1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
 2. Rozvoj území a životního prostředí

Oblasti podpory a podporované aktivity jsou uvedeny v Příručce pro české žadatele, která je spolu s dalšími dokumenty programu umístěna zde.

Minimální velikost projektu – v rámci programu se realizují samostatné projekty s celkovými náklady vyššími než 25 000 Euro.

Dispoziční fond je specifický nástroj na podporu finančně malých projektů. Je určen pro projekty typu “people-to-people”, které přinášejí prohloubení přeshraničních vazeb a kontaktů. Celkové náklady projektu v rámci dispozičního fondu jsou do 25 000 Euro.

Dispoziční fond je spravován euroregiony česko-bavorského podporovaného území:
Euregio Egrensis (www.euregio-egrensis.org)
Euroregion Šumava (www.euregio.cz)

Mapa dotovaného území je k dispozici ke stažení zde.

Role CRR ČR v Programu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Pro potřebu zajištění správnosti využití prostředků a shody s národními pravidly a pravidly ES v rámci jednotlivých projektů (čl. 16 Nařízení 1080/2006 o ERDF) je na obou stranách hranice ustavena funkce kontrolora. V ČR vykonává tuto funkci Centrum pro regionální rozvoj ČR. Znamená to, že:

 • zajišťuje semináře pro příjemce
 • spolupůsobí při uzavírání Rámcové smlouvy (zajišťuje podpis českých Vedoucích partnerů)
 • připravuje podklady nezbytné pro přípravu Smlouvy o podmínkách realizace projektu s českými partnery (zejména Přílohu č. 8 Smlouvy /Bankovní účet/, Plánu monitorovacích období, a u investičních projektů stavební povolení nebo jiný adekvátní dokument)
 • má právo účastnit se jako pozorovatel všech procedur týkajících se výběrového řízení během realizace projektu a kontroluje jejich soulad s patnými právními předpisy a metodickými pokyny
 • vydává stanoviska ke změnám projektu za české partnery projektu
 • provádí dokladovou kontrolu výdajů deklarovaných projektovým partnerem (tj. kontrolu Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu)
 • provádí kontrolu dílčích (průběžných a závěrečných) a souhrnných závěrečných zpráv o realizaci projektu
 • vystavuje Potvrzení výdajů za projektovou část (Vedoucího) partnera projektu
 • po dohodě s kontrolorem v Bavorsku sestavuje dvakrát ročně plán kontrol na místě
 • provádí ověřování projektů na místě včetně kontroly zajišťování publicity programu ze strany příjemce dotace (na vzorku projektů vybraných na základě analýzy rizik)
 • provádí kontrolu udržitelnosti projektu
 • ve čtvrtletních intervalech zpracovává a zasílá ŘO přehled kontrol provedených na místě souhrnně za celý Program s uvedením případných zjištění
 • zadává relevantní informace do monitorovacího systému.

Kontrolní činnost pracovníků CRR ČR v Programu Cíl 3 ČR-Bavorsko je financována z projektu: Technická pomoc ČR (kód 85) – Centrum pro regionální rozvoj ČR, číslo projektu: 54.

Role CRR ČR ve vztahu k českým partnerům programu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Poskytování informací a konzultace

 • k obecným otázkám způsobilosti výdajů
 • v rámci přípravy podmínek Smlouvy o podmínkách realizace projektu za českou stranu, tím, že s příjemcem dohodne Plán monitorovacích období
 • ke změnám projektu.

Kontrola podle článku 16 Nařízení 1080/2006:
probíhá na základě dokladů a dle potřeby je doplněna kontrolou na místě.

Kontrola způsobilosti výdajů:
CRR ČR ověřuje způsobilost výdajů, které český partner nárokuje k proplacení. Pouze výdaje uznané za způsobilé lze zahrnout do žádosti o platbu.

Role CRR ČR v české části Dispozičního fondu programu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Ve smyslu čl. 16 Nařízení 1080/2006 vykonává CRR ČR v české části Fondu mikroprojektů funkci kontrolora.
V rámci Fondu tedy kontroloři provádí výkon zejména následujících činností:

 • realizují věcnou, finanční a formální kontrolu malých projektů konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (5% vzorek) a to v rámci svých národních částí
 • realizují věcnou, finanční a formální kontrolu malých projektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (v rámci 5% vzorku) a nad tento rámec v rozsahu po dohodě s ŘO/NO
 • provádí kontrolu administrativní shody a věcného zaměření malých projektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů před jejich předložením na jednání RŘV
 • kontrolují Prohlášení o uskutečněných výdajích (za národní část projektu Fond – malé projekty) vydané Správcem a doložené všemi Osvědčeními o způsobilosti výdajů za malý projekt (za všechny ukončené malé projekty uvedené na Seznamu osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt) a Seznamem Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt (ukončené malé projekty)
 • kontrolor českého Správce kontroluje:
  • Prohlášení o uskutečněných výdajích (za národní část projektu Fond – administrace), doloženou vyúčtováním administrace
  • Průběžnou zprávu o realizaci národní části projektu Fond (za českou část)
  • postup proplácení příspěvku ze státního rozpočtu na administraci Fondu (česká část)
 • vystavují Správcům Osvědčení o způsobilých výdajích za národní část projektu Fond (malé projekty) a Osvědčení o způsobilých výdajích za projekt Fond (administrace) českým Správcům
 • potvrzují Seznamy Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt
 • Kontrolor Správce – vedoucího partnera schvaluje Průběžné zprávy o realizaci projektu Fond
 • Kontrolor Správce – vedoucího partnera vystavuje:
  • Vyžádání prostředků (za projekt Fond – malé projekty) za českou a bavorskou část
  • Vyžádání prostředků za projekt Fond (administrace) českého Správce;
 • tyto podklady předává CO

Formuláře Programu Cíl 3 ČR-Bavorsko

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě zde.

Vedoucí partner po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou formu projektové žádosti na místa uvedená v Příručce pro žadatele.

Náležitosti pro kontrolu dle článku 16 – závazné pro všechny české partnery

CRR ČR ověří jako národní kontrolor dle článku 16 způsobilost uskutečněných výdajů přeložených příslušným českým partnerem projektu.

Podklady pro kontrolu dle článku 16 pro české partnery:

 • Soupiska výdajů a Rekapitulace rozpočtu
 • Průběžná/Závěrečná zpráva o realizaci dílčí části projektu
 • Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu včetně příloh
 • Po ukončení celého projektu: Závěrečná zpráva o celém projektu

Výše uvedené formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě jako “Přílohy Příručky pro příjemce”.

Náležitosti pro žádosti o platbu – závazné pro české vedoucí partnery

Prostředky jsou vypláceny na základě Potvrzení výdajů, které je výstupem kontroly dle článku 16. Zvláštní formulář pro žádost o platbu není předepsán. Vedoucí partner žádá o platbu:

 • Předložením výdajů ze svou projektovou část ke kontrole dle článku 16
 • Předložením Potvrzení výdajů za projektovou část Projektového partnera

Vyplacení prostředků probíhá na základě Vyžádání prostředků, které zasílá Kontrolor Vedoucího partnera Certifikačnímu orgánu.