Program přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republikaOperační program přeshraniční spolupráce (OPPS) ČR-Polsko navazuje na úspěšně realizovanou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR-Polsko v programovacím období 2004-2006.

OPPS Cíl 3 ČR-Polsko je největším v objemu dotačních prostředků a v rozloze podporovaného území. Současně je jediným programem Přeshraniční spolupráce, kde je Řídící orgán na české straně.

Prioritní osy

I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
III. Podpora spolupráce místních společenství
IV. Technická pomoc

Oblasti podpory a podporované aktivity jsou uvedeny v Příručce pro žadatele, která je spolu s dalšími dokumenty umístěna na internetových stránkách programu www.cz-pl.eu.

Minimální velikost projektu – v rámci programu se realizují samostatné projekty s dotací z ERDF vyšší než 30 000 Euro.

Fond mikroprojektů je specifický nástroj na podporu menších projektů spolupráce místních společenství. Je určen pro projekty s příspěvkem z ERDF do 30 000 Euro při maximální velikosti projektu do 60 000 Euro.

Fond mikroprojektů je spravován euroregiony česko-polského podporovaného území:
Euroregion Nisa – Nysa (www.neisse-nisa-nysa.org)
Euroregion Glacensis (www.euro-glacensis.cz)
Euroregion Praděd – Pradziad (www.europraded.cz)
Euroregion Silesia (www.euroregion-silesia.cz)
Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński (www.euregio-teschinensis.eu)
Euroregion Beskydy – Beskidy (www.euroregionbeskydy.cz)

Role CRR ČR v OPPS ČR-Polsko

Pro potřebu zajištění správnosti využití prostředků a shody s národními pravidly a pravidly ES v rámci jednotlivých projektů (čl. 16 Nařízení 1080/2006 o ERDF) je na obou stranách hranice ustavena funkce kontrolora. V ČR vykonává tuto funkci Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Znamená to, že:  

 • má právo účastnit se jako pozorovatel všech procedur týkajících se výběrového řízení během realizace projektu
 • vydává stanoviska ke změnám projektu za české partnery projektu
 • provádí dokladovou kontrolu výdajů deklarovaných projektovým partnerem (tj. kontrolu Prohlášení o uskutečněných výdajů za dílčí část projektu)
 • provádí kontrolu dílčích a souhrnných zpráv o realizaci projektu
 • vystavuje Osvědčení o způsobilosti výdajů
 • provádí kontrolu Žádosti o platbu za projekt předkládanou Vedoucím partnerem
 • po dohodě s kontrolorem v Polsku sestavuje třikrát ročně plán kontrol na místě
 • provádí ověřování projektů na místě (na vzorku projektů vybraných na základě analýzy rizik)
 • provádí kontrolu udržitelnosti projektu
 • ve čtvrtletních intervalech zpracovává a zasílá ŘO přehled kontrol provedených na místě souhrnně za celý Program s uvedením případných zjištění
 • zadává relevantní informace do monitorovacího systému IS MONIT 7+

Kontrolní činnost pracovníků CRR ČR v OPPS ČR-Polsko je financována z projektu: Kontrolní činnost CRR ČR – OPPS ČR-PR 2007-2013 pro období 2011-2015, číslo projektu: CZ.3.22/4.1.00/10.02146.

Role CRR ČR má ve vztahu k českým partnerům programu Cíl 3 ČR-Polsko

Poskytování informací a konzultace:

 • k obecným otázkám způsobilosti výdajů
 • v rámci přípravy podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o projektu za českou stranu, tím, že s příjemcem dohodne harmonogram předkládání žádostí o platbu a harmonogram předkládání zpráv
 • ke změnám projektu

Kontrola podle článku 16 Nařízení 1080/2006:
probíhá na základě dokladů a dle potřeby je doplněna kontrolou na místě.

Kontrola způsobilosti výdajů:
CRR ČR ověřuje způsobilost výdajů, které český partner nárokuje k proplacení. Pouze výdaje uznané za způsobilé lze zahrnout do žádosti o platbu.

Kontrola žádosti o platbu:
CRR ČR kontroluje žádosti o platbu za projekt předkládané českým Vedoucím partnerem.

Role CRR ČR v české části Fondu mikroprojektů OPPS ČR-Polsko

Ve smyslu čl. 16 Nařízení 1080/2006 vykonává CRR ČR v české části Fondu mikroprojektů funkci kontrolora. V rámci Fondu tedy kontroloři provádí výkon zejména následujících činností:

 • realizují věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (5% vzorek) a to v rámci svých národních částí
 • realizují věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (v rámci 5% vzorku) a nad tento rámec v rozsahu po dohodě s ŘO/NO
 • provádí kontrolu administrativní shody a věcného zaměření mikroprojektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů před jejich předložením na jednání EŘV
 • kontrolují Prohlášení o uskutečněných výdajích za národní části projektu Fond vydaná Správci za mikroprojekty a za administraci
 • vystavují Správcům národních částí Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní části projektu Fond za mikroprojekty a administraci Fondu
 • potvrzují Seznamy Osvědčení o způsobilosti výdajů za mikroprojekt
 • Nahrávají potřebné údaje do MONIT 7+ (zejména schválené Průběžné zprávy za národní části projektu Fond, Průběžné zprávy o realizaci projektu Fond apod.)
 • Kontrolor Správce – vedoucího partnera kontroluje a potvrzuje Žádost o platbu za projekt Fond doloženou národními kontrolory vydaným Osvědčením o způsobilosti výdajů za národní část projektu Fond (mikroprojekty a administrace) a Seznamy Osvědčení o způsobilosti výdajů za mikroprojekt za českou a polskou část, a předává ji ŘO
 • kontroluje žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na administraci Fondu
 • kontroluje žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu na mikroprojekty konečných uživatelů (polská část).

Projektová žádost

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na centrálním serveru systému Benefit7 na internetové adrese www.eu-zadost.cz.

Vedoucí partner po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou formu projektové žádosti na místa uvedená v Příručce pro žadatele.

Podrobné instrukce pro práci s IS Benefit7 jsou obsažené v nápovědě přímo v aplikaci a v Příručce pro Benefit, na internetové adrese www.eu-zadost.cz.

Náležitosti pro kontrolu dle článku 16 – provádějí všichni partneři projektu

CRR ČR ověří způsobilost uskutečněných výdajů předložených příslušným českým partnerem projektu. Pro tuto kontrolu předkládá každý český partner za sebe na svoji místně příslušnou pobočku CRR ČR uvedené formuláře prostřednictvím IS Benefit 7:

 • Prohlášení o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu
 • Dílčí zprávu o realizaci projektu

Každý český partner také předkládá veškeré doklady (proplacené faktury, prvotní a podpůrné doklady, doklady o úhradě, případně další doklady prokazující způsobilost výdajů) související s projektem, jež jsou podkladem pro ověření způsobilosti výdajů.

Příslušné formuláře naleznete zde.

Náležitosti pro žádost o platbu – provádí pouze Vedoucí partner

Po provedení kontroly dle článku 16 obdrží daný partner osvědčení o kontrole, které poskytne Vedoucímu partnerovi. Vedoucí partner vypracuje a doručí na příslušnou pobočku CRR ČR:

 • Žádost o platbu
 • Souhrnnou zprávu o projektu

Příslušné formuláře naleznete zde.