Program přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Rakousko-Česká republika

Operační program přeshraniční spolupráce (OPPS) Rakousko-ČR navazuje na úspěšně realizovanou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR-Rakousko v programovacím období 2004-2006.

Prioritní osy

I. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
II. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
III. Technická pomoc

Oblasti podpory a podporované aktivity jsou uvedeny v Pokynech pro české žadatele, které jsou spolu s dalšími dokumenty programu umístěny na internetových stránkách programu (www.at-cz.eu).

Minimální velikost projektu – v rámci programu se realizují samostatné projekty s dotací z ERDF vyšší než 20 000 Euro.

Fond malých projektů je specifický nástroj na podporu malých neinvestičních a malých investičních projektů typu “people-to-people”. Je určen pro projekty s příspěvkem z ERDF do 20 000 Euro a s celkovým rozpočtem maximálně do 40 000 Euro. Cílem těchto projektů je zvýšení přímých malých integračních a kohezních aktivit v okrajových oblastech.

Fond malých projektů je spravován euroregiony česko-rakouského podporovaného území:
Euroregion Silva Nortica (www.silvanortica.com)
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy (Euroregion Pomoraví) (www.somjm.cz)
Sdružení obcí Vysočiny (www.obcevysociny.cz)

Role CRR ČR v OPPS Rakousko

Pro potřebu zajištění správnosti využití prostředků a shody s národními pravidly a pravidly ES v rámci jednotlivých projektů (čl. 16 Nařízení 1080/2006 o ERDF) je na obou stranách hranice ustavena funkce kontrolora. V ČR vykonává tuto funkci Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Znamená to, že:

 • připravuje některé podklady nezbytné pro přípravu Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF
 • má právo účastnit se jako pozorovatel všech procedur týkajících se výběrového řízení během realizace projektu
 • vydává stanoviska ke změnám projektu za české partnery projektu
 • provádí dokladovou kontrolu výdajů deklarovaných projektovým partnerem (tj. kontrolu Finanční zprávy za dílčí část projektu)
 • provádí kontrolu dílčích a souhrnných zpráv o realizaci projektu
 • vystavuje Prohlášení o způsobilosti výdajů
 • provádí kontrolu Žádosti o platbu za projekt předkládanou Vedoucím partnerem
 • sestavuje plán kontrol na místě
 • provádí ověřování projektů na místě (na vzorku projektů vybraných na základě analýzy rizik sestavené JTS)
 • provádí kontrolu udržitelnosti projektu
 • ve čtvrtletních intervalech zpracovává a zasílá ŘO přehled kontrol provedených na místě souhrnně za celý Program s uvedením případných zjištění
 • zadává relevantní informace do monitorovacího systému

Kontrolní činnost pracovníků CRR ČR v OPPS Rakousko je financována z projektu: Výkon kontroly dle čl. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS Cíl 3 ČR – Rakousko 2007-2013 na území ČR, číslo projektu: M00070.

Role CRR ČR ve vztahu k českým partnerům programu Cíl 3 Rakousko-ČR

Poskytování informací a konzultace:

 • k obecným otázkám způsobilosti výdajů
 • v rámci přípravy Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF za českou stranu, tím, že s příjemcem dohodne harmonogram předkládání monitorovacích zpráv
 • ke změnám projektu

Kontrola podle článku 16 Nařízení 1080/2006:
probíhá na základě dokladů a dle potřeby je doplněna kontrolou na místě.

Kontrola způsobilosti výdajů:
CRR ČR ověřuje způsobilost výdajů, které český partner nárokuje k proplacení. Pouze výdaje uznané za způsobilé lze zahrnout do žádosti o platbu.

Kontrola žádosti o platbu:
CRR ČR kontroluje žádosti o platbu za projekt předkládané českým Vedoucím partnerem.

Role CRR ČR v české části Fondu malých projektů OPPS Rakousko-ČR

Ve smyslu čl. 16 Nařízení 1080/2006 vykonává CRR ČR v české části Fondu malých projektů funkci kontrolora.
V rámci Fondu tedy kontroloři provádí výkon zejména následujících činností:

 • realizuje věcnou, finanční a formální kontrolu malých projektů konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (5% vzorek)
 • realizuje věcnou, finanční a formální kontrolu malých projektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik (v rámci 5% vzorku) a nad tento rámec v rozsahu po dohodě s NO
 • provádí kontrolu administrativní shody a věcného zaměření malých projektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů před jejich předložením na jednání RMV
 • kontroluje Finanční zprávy za národní části projektu Fond – malé projekty vydaná Správci a doložené všemi Osvědčeními o způsobilosti výdajů za malý projekt a Seznamem Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt
 • kontroluje a schvaluje Finanční zprávu (za projekt Fond – administrace) českého Správce doloženou vyúčtováním administrace, Zprávu na úrovni partnera projektu Fond za českou část a Průběžnou zprávou za projekt Fond
 • vystavuje Správcům Prohlášení o způsobilých výdajích za národní část projektu Fond (malé projekty) a Prohlášení o způsobilých výdajích (za projekt Fond – administrace) Správci – vedoucímu partnerovi
 • potvrzuje Finanční zprávy a Seznamy Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt
 • Kontrolor Správce – vedoucího partnera kontroluje a potvrzuje:
  • Žádost o platbu (za projekt Fond – malé projekty) doloženou národními kontrolory vydanými Prohlášeními o způsobilých výdajích za projekt Fond (malé projekty)
  • Žádost o platbu (za projekt Fond – administrace) českého Správce společně s Prohlášením o způsobilých výdajích za projekt Fond (administrace) a Průběžnou zprávu za projekt Fond
 • tyto podklady předává ŘO
 • kontroluje žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu ČR na administraci Fondu

Formuláře

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách programu (www.at-cz.eu) pod záložkou “Materiály ke stažení”.

Vedoucí partner po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou formu projektové žádosti na místa uvedená v Pokynech pro české žadatele.

Náležitosti pro kontrolu dle článku 16 – provádějí všichni partneři

CRR ČR jako národní kontrolor ověří dle článku 16 způsobilost uskutečněných výdajů předložených příslušným českým partnerem projektu.

Podklady pro kontrolu dle článku 16 pro české partnery obsahuje Monitorovací zpráva 1:

 • Zpráva o pokroku
 • Finanční zpráva

Oba formuláře jsou jako Přílohy k Pokynům pro české příjemce k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách programu (www.at-cz.eu) pod záložkou “Materiály ke stažení”.

Náležitosti pro žádost o platbu – provádí pouze Vedoucí partner

Po provedení kontroly dle článku 16 obdrží daný partner osvědčení o kontrole dle článku 16, které poskytne Vedoucímu partnerovi, aby mohl vytvořit žádost o platbu. Český Vedoucí partner doručí na příslušnou pobočku CRR ČR Monitorovací zprávu 2, která obsahuje:

 • Zprávu o realizaci projektu
 • Žádost o platbu

Oba formuláře jsou jako Přílohy k Pokynům pro české příjemce k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách programu (www.at-cz.eu) pod záložkou “Materiály ke stažení”.