Program přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Slovenská republika - Česká republika


Operační program přeshraniční spolupráce (OPPS) Slovensko-ČR navazuje na úspěšně realizovanou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR-Slovensko v programovacím období 2004-2006.

Prioritní osy

I. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
II. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
III. Technická pomoc

Oblasti podpory a podporované aktivity jsou uvedeny v Příručce pro žadatele, která je spolu s dalšími dokumenty programu umístěna na internetových stránkách programu (www.sk-cz.eu).

Minimální velikost projektu – v rámci programu se realizují samostatné projekty s dotací z ERDF vyšší než 20 000 Euro.

Fond mikroprojekty je specifický nástroj na podporu projektů menšího rozsahu na regionální úrovni. Je určen pro projekty s příspěvkem z ERDF do 20 000 Euro.
Mikroprojekty budou zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit.
Podporované jsou i mikroprojekty zaměřené na zlepšení infrastruktury daného území, především z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.

Fond mikroprojektů je na české straně spravován euroregiony:
Region Bílé Karpaty (www.erbbk.sk)

Role CRR ČR v OPPS Slovensko-ČR

CRR ČR má ve vztahu k českým partnerům programu Cíl 3 ČR-Slovensko následující roli:

 • s českými partnery dohodne Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platby
 • vydává stanoviska ke změnám projektu za české partnery projektu
 • provádí kontrolu monitorovacích zpráv českých partnerů
 • provádí dokladovou kontrolu výdajů deklarovaných projektovým partnerem (tj. kontrolu Seznamu deklarovaných výdajů za české partnery)
 • vystavuje Osvědčení o oprávněnosti výdajů, v případě českých partnerů ve 4 vyhotoveních, kdy jedno z vyhotovení zasílá na Národní orgán
 • ve spolupráci s Řídícím orgánem a Orgánem auditu navrhuje analýzu rizik pro výběr projektů na kontrolu na místě
 • ve spolupráci s Řídícím orgánem se podílí na aktualizace Plánu kontrol na místě, a to vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku
 • k 28. 2. příslušného roku ověřuje ve spolupráci s ŘO parametry používané analýzy rizik a případně společně s ŘO vykoná aktualizaci těchto parametrů
 • provádí kontrolu na místě u českých partnerů
 • zadává relevantní informace do monitorovacího systému ITMS II
 • má právo účastnit se jako pozorovatel všech procedur týkajících se výběrového řízení během realizace projektu
 • poskytuje informace a konzultace k obecným otázkám způsobilosti výdajů a ke změnám projektu

Kontrolní činnost pracovníků CRR ČR v OPPS Slovensko-ČR je financována z projektu: Kontrolní činnosti  dle čl. 16 Nařízení (ES) č. 1080/2006 pro OPPS SR-ČR 2007-2013 na území ČR, číslo projektu: 22430120003; činnost INFOBODU je financována z projektu: Zabezpečenie činnosti Infobodu z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Česká republika-Slovenská republika 2007-2013, číslo projektu: 22430120002.

Kontrola způsobilosti výdajů – kontrola dle článku 16

CRR ČR ověřuje způsobilost výdajů, které český partner nárokuje k proplacení. Pouze výdaje uznané za způsobilé lze zahrnout do žádosti o platbu.

Kontrola probíhá: na základě dokladů a dle potřeby je doplněna kontrolou na místě.Pro kontrolu dle článku 16 předkládá každý český partner za sebe na svoji místně příslušnou pobočku CRR ČR:

 • Monitorovací zprávu o realizaci projektu
 • Seznam deklarovaných výdajů
 • Veškeré doklady (proplacené faktury, prvotní a podpůrné doklady, doklady o úhradě, případně další doklady prokazující způsobilost výdajů) související s projektem, jež jsou podkladem pro ověření

Délka trvání kontroly dle článku 16:
činí 60 kalendářních dní. V případně nutnosti doplňování podkladů ze strany českého partnera se stanovená lhůta pro kontrolu nepozastavuje. Kontrolor vyzve příslušného partnera k doplnění potřebných skutečností v takové lhůtě, aby bylo možno během 60 kalendářních dnů kontrolu Seznamu deklarovaných výdajů dokončit. Výběr dodavatele

CRR ČR má právo účastnit se všech procedur českého partnera souvisejících s výběrem dodavatele a má právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky.
Český partner má povinnost oznámit CRR ČR zasedání výběrové komise v termínech daných v Příručce pro příjemce (7 kalendářních dní před termínem jejího zasedání).
CRR ČR má při výběrovém řízení statut pozorovatele. Stanoviska ke změnám projektu

CRR ČR posuzuje požadované změny projektů u českých partnerů, a to v rozsahu uvedeném v Programovém manuálu, kapitola 3 Implementace programu.

Role CRR ČR v české části Fondu malých projektů OPPS Slovensko-ČR

Ve smyslu čl. 16 Nařízení 1080/2006 funkci kontrolora na slovenské straně vykonává MVRR, na české straně Centrum pro regionální rozvoj ČR.
V rámci Fondu provádí kontrolor výkon následujících činností:

 • realizuje kontroly 1. úrovně, tzn. věcnou, finanční a formální kontrolu mikroprojektů Správce a Administrátora jako konečných uživatelů vybraných na základě analýzy rizik
 • v případě mikroprojektů předloženého Správcem/Administrátorem prověří soulad mikroprojektů s podmínkami Fondu a schopnost žadatele zajistit plné financování mikroprojektů po dobu jeho realizace – u českých žadatelů, (projekty českého Správce/Administrátora jsou předloženy u příslušného Správce, který provede kontrolu úplnosti žádosti a přijatelnosti projektu a poté je postoupí k dalšímu hodnocení na P-CRR ČR)
 • provádí kontrolu Seznamu deklarovaných výdajů za národní část Fondu včetně příloh a kontrolu mikroprojektů konečných uživatelů na místě realizace (vybraných na základě analýzy rizik) a mikroprojektů Správce/Administrátora jako konečných uživatelů nad rámec analýzy rizik v rozsahu dohodnutém s ŘO/NO
 • vystavuje Správci národní části Osvědčení o způsobilosti výdajů za národní část Fondu za mikroprojektů a za administraci Fondu
 • kontroluje žádosti o příspěvek ze státního rozpočtu ČR na administraci Fondu
 • vkládá relevantní data do monitorovacího systémů ITMS II 

Formuláře OPPS Slovensko-ČR

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na internetové adrese STS. (www.sk-cz.eu)

Vedoucí partner po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou formu projektové žádosti na místa uvedená v Příručce pro žadatele, tedy buď na Společný technický sekretariát v Bratislavě nebo na INFOBOD při pobočce Centra pro regionální rozvoj ČR pro NUTS II Jihovýchod.Náležitosti pro kontrolu dle článku 16 – provádějí všichni partneři

CRR ČR ověří jako národní kontrolor dle článku 16 způsobilost uskutečněných výdajů přeložených příslušným českým partnerem projektu.Podklady pro kontrolu dle článku 16 pro české partnery:

 • Monitorovací zprávu o realizaci projektu
 • Seznam deklarovaných výdajů
 • Veškeré doklady (proplacené faktury, prvotní a podpůrné doklady, doklady o úhradě, případně další doklady prokazující způsobilost výdajů) související s projektem, jež jsou podkladem pro ověření

Tyto formuláře naleznete na internetových stránkách programu.

Náležitosti pro žádost o platbu – provádí pouze Vedoucí partner

Po provedení kontroly dle článku 16 obdrží daný partner Osvědčení o oprávněnosti výdajů, které poskytne Vedoucímu partnerovi.
Český Vedoucí partner vytvoří žádost o platbu, kterou odevzdá nejpozději ve lhůtě 120 dnů od konce monitorovacího období na ŘO (MPRV SR).Vedoucí partner doručí na ŘO (MPRV SR):

 • Žádost o platbu
 • Souhrnnou monitorovací zprávu o projektu

V příloze Žádosti o platbu předává Vedoucí partner na ŘO (MPRV SR) Seznamy deklarovaných výdajů za jednotlivé partnery potvrzené od kontrolorů a Osvědčení o oprávněnosti výdajů za LP a za jednotlivé PP vystavené příslušnými národními kontrolory.

Tyto formuláře včetně veškeré programové dokumentace naleznete na internetových stránkách programu.