Program přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 Svobodný stát Sasko - Česká republika

Operační program přeshraniční spolupráce (OPPS) Sasko-ČR navazuje na úspěšně realizovanou Iniciativu Společenství Interreg IIIA ČR-Sasko v programovacím období 2004-2006.

Prioritní osy

I. Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
II. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
III. Zlepšení situace přírody a životního prostředí

Oblasti podpory a podporované aktivity jsou uvedeny v Příručce pro české kooperační partnery – podávání žádostí, případně v Realizačním dokumentu. Tato příručka je spolu s dalšími dokumenty programu umístěna na internetových stránkách programu (www.ziel3-cil3.eu).

Minimální velikost projektu – v rámci programu jsou podporovány samostatné projekty s dotací z ERDF vyšší než 22 500 Euro.

Fond malých projektů je specifický nástroj na podporu malých projektů s příspěvkem z ERDF do 22 500 Euro. Tyto tzv. malé projekty podporují a zintenzivňují přeshraniční výměnu informací, komunikaci a spolupráci mezi občany, sdruženími a úřady ve společném dotačním území a posilují identifikaci obyvatelstva se svým životním prostorem.

Fond malých projektů je spravován euroregiony česko-saského dotačního území:

Role CRR ČR v OPPS Sasko-ČR

Pro potřebu zajištění správnosti využití prostředků a shody s národními pravidly a pravidly ES v rámci jednotlivých projektů (čl. 16 Nařízení 1080/2006 o ERDF) je na obou stranách hranice ustavena funkce kontrolora. V ČR vykonává tuto funkci Centrum pro regionální rozvoj ČR.
Znamená to, že:

 • schvaluje harmonogram předkládání žádostí o platbu – v případě českého Lead partnera
 • kontroluje způsobilosti výdajů českých kooperačních partnerů – kontrola dle článku 16
 • je pozorovatelem při zadávacích řízeních vyhlašovaných českými kooperačními partnery
 • kontroluje zadávání veřejných zakázek
 • poskytuje konzultace k realizaci projektu
 • vystavuje Osvědčení o kontrole dle čl. 16
 • vydává stanoviska ke změnám projektu, týkajícím se českých partnerů
 • provádí dokladovou kontrolu výdajů předložených/nárokovaných českým partnerem
 • provádí kontrolu dílčích zpráv o průběhu projektu
 • po dohodě s kontrolory v Sasku sestavuje plán kontrol na místě a následně provádí i samotné ověření na místě
 • provádí kontrolu udržitelnosti u českých partnerů

Kontrolní činnost pracovníků CRR ČR v OPPS Sasko-ČR je financována z projektu: Výdaje na činnost CRR ČR jako Kontrolora.

Roční plán plateb Lead partnera

Český Lead partner je povinen územně příslušné pobočce CRR ČR předložit ke schválení Roční plán plateb Lead partnera.

Odsouhlasený roční plán předá Lead partner Společnému technickému sekretariátu v Drážďanech do 14 dnů od přijetí Smlouvy o poskytnutí dotace.

Roční plán plateb Lead partnera je třeba každý rok aktualizovat. V případě změny původních termínů předloží český Lead partner aktualizovaný harmonogram k odsouhlasení územně příslušné pobočce CRR ČR.

Kontrola způsobilosti výdajů – kontrola dle článku 16

CRR ČR jako národní kontrolor ověří dle článku 16 způsobilost uskutečněných výdajů předložených příslušným českým partnerem projektu. Kontrola dle článku 16 představuje jak kontrolu dokladů u všech projektů, resp. kooperačních partnerů, tak kontrolu realizace projektu na místě u vybraného vzorku projektů. CRR ČR provádí kontrolu dle článku 16 u všech tzv. “velkých” individuálních projektů a u vzorku projektů realizovaných v rámci Fondu malých projektů.

Pro české kooperační partnery je kontrolorem Centrum pro regionální rozvoj ČR, resp. jeho územně příslušné regionální pracoviště:

 • pro Liberecký kraj pobočka Severovýchod se sídlem v Hradci Králové, pracoviště Liberec
 • pro Ústecký a Karlovarský kraj pobočka Severozápad se sídlem v Chomutově

Kooperační partner je povinen ke kontrole dle článku 16 předložit tyto podklady:

 • Soupisku výdajů vynaložených partnerem
 • Zprávu o průběhu projektu ve svém národním jazyce
 • veškeré doklady (proplacené faktury, prvotní a podpůrné doklady, doklady o úhradě, případně další doklady, např. smlouvy o dílo, znalecké posudky, výkazy odpracovaných hodin prokazující způsobilost výdajů) související s projektem, jež jsou podkladem pro ověření způsobilosti výdajů

Oba formuláře (spolu s dalšími informacemi k vyplnění a doložení) jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách programu (www.ziel3-cil3.eu) pod záložkou “Formuláře”.

Kontrola dle článku 16 bude ukončena do 3 měsíců od předložení všech požadovaných podkladů národnímu kontrolorovi vydáním dvojjazyčného Osvědčení o kontrole dle čl. 16.

Žádost o proplacení prostředků ERDF předkládá Lead partner spolu s osvědčením o kontrole dle článku 16 za každého kooperačního partnera a dvojjazyčnou Zprávou o průběhu projektu zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu, tedy:

Sächsische Aufbank – Förderbank
Abteilung Bestandsverwaltung
Pirnaische Strasse 9
D – 01069 Dresden

Lead partner je povinen doručit dvojjazyčnou Zprávu o průběhu projektu také příslušnému kontrolorovi českého kooperačního partnera.

Výběr dodavatele

Český kooperační partner musí při výběru dodavatele postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (§12, odst. 6 zákona 137/2006 Sb.), je český kooperační partner povinen postupovat dle platné Metodiky zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vydané Ministerstvem pro místní rozvoj. Aktuální znění “Metodiky” je k dispozici zde.

Český kooperační partner může také postupovat podle svých interních předpisů pro zadávání veřejných zakázek, pokud jsou tyto přísnější než postupy uvedené v “Metodice”. V tomto případě doporučujeme konzultaci s příslušným kontrolorem.

CRR ČR má právo účastnit se všech procedur českého kooperačního partnera souvisejících s výběrem dodavatele a má právo přístupu k veškeré dokumentaci související s realizací veřejné zakázky.

Český kooperační partner má povinnost oznámit CRR ČR zasedání výběrové komise v termínech daných v Příručce pro příjemce. CRR ČR má při výběrovém řízení statut pozorovatele.

Kooperační partner předloží kontrolorovi (územně příslušné pobočce CRR ČR) ověřené kopie těchto dokumentů:

 • požadovanou část zadávací dokumentace
 • zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • smlouvu s vybraným dodavatelem
 • písemnou informaci o způsobu řešení námitek/odvolání podaných některými uchazeči v rámci ZŘ (pokud byly podány)  

Formuláře pro OPPS Sasko-ČR

Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách programu (www.ziel3-cil3.eu) pod záložkou “Formuláře”.

Lead partner po vyplnění a finálním uložení odevzdává vytištěnou a podepsanou projektovou žádost na místa uvedená v Příručce pro české kooperační partnery – podávání žádosti.