Programy mezinárodní a nadnárodní spolupráce 2007 - 2013

Operační program Meziregionální spolupráce Interreg IVC

Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS) neboli INTERREG IVC je určen pro všechny členské státy EU a pro partnery z Norska a Švýcarska, kteří budou spolufinancováni svými národními fondy. Program je zaměřen na spolupráci veřejných orgánů a institucí na regionální a místní úrovni, jeho cílem je výměna a přenos zkušeností a zajištění společného rozvoje nástrojů a přístupů, které povedou ke zlepšení účinnosti politiky regionálního rozvoje. Dvěma hlavními prioritami programu jsou Inovace a znalostní ekonomika a Životní prostředí a předcházení rizikům. Projekty musí zapojit partnery, kteří zastupují nejméně tři státy, jeden z nich musí být v pozici tzv. vedoucího partnera, který je zodpovědný za řízení, komunikaci, realizaci a koordinaci aktivit mezi zapojenými partnery.

Centrum pro regionální rozvoj ČR je pověřeno Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 230/2007 ze dne 30. 10. 2007 výkonem kontroly prvního stupně (dle čl. 16 Nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006). Předmětem kontroly je ověřit, že byly spolufinancované produkty dodány, služby poskytnuty a že výdaje projektu vykázané jednotlivými partnery byly skutečně vynaloženy, a to v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy. Předmětem kontroly je zadávání veřejných zakázek, administrativní kontrola projektu, kontrola dodržování pravidel publicity a kontrola na místě u vybraného vzorku projektů. 


Operační program Nadnárodní spolupráce Central Europe

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón, ČR spolu s Rakouskem, Polskem, východní částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, severní částí Itálie a částí Ukrajiny patří do zóny Střední Evropa. Program je zaměřen na spolupráci veřejných orgánů a institucí na regionální a místní úrovni, jeho cílem je výměna a přenos zkušeností v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Pět definovaných priorit programu tvoří usnadňování a umožňování inovace ve Střední Evropě, zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní, odpovědné užívání životního prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů a technická pomoc.  Projekty musí zapojit partnery, kteří zastupují nejméně tři státy, jeden z nich musí být v pozici tzv. vedoucího partnera, který je zodpovědný za řízení, komunikaci, realizaci a koordinaci aktivit mezi zapojenými partnery. Centrum pro regionální rozvoj ČR je pověřeno výkonem kontroly prvního stupně (viz OP Meziregionální spolupráce).


Operační program ESPON 2013

Operační program ESPON 2013 se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje s cílem poskytovat informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze a indikátory, které přispívají k harmonickému rozvoji oblastí, regionů a větších územních celků. Odhalování územního kapitálu a potenciálu pro rozvoj regionů a větších území napomáhá k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci  a udržitelnému a vyváženému rozvoji. Do programu jsou zapojeny všechny členské státy EU a dále Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.


Operační program URBACT II

Operační program URBACT II je zaměřen na zvýšení efektivity udržitelných integrovaných politik rozvoje evropských měst s ohledem na implementaci Lisabonsko-Göteborgské strategie (konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost). Specifickými cíli programu jsou usnadnění výměny zkušeností a znalostí mezi politiky na místní i regionální úrovni a odborníky v oblasti udržitelného rozvoje měst, šíření zkušeností a příkladů vhodných postupů získaných z již realizovaných projektů a zajištění přenosu know-how v oblasti udržitelného rozvoje měst; podpora místních politiků, odborníků a manažerů operačních programů při definování akčních plánů pro udržitelný rozvoj měst. Do programu jsou zapojeny všechny členské státy EU a dále Norsko a Švýcarsko, příjemci dotace mohou být města, regionální orgány, národní orgány, univerzity a výzkumná centra.