Hodinové sazby

Přehled maximálních hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

(Mzdové limity platné od 1. 3. 2020.)

Pozice Výše max. hodinové sazby
1.Vedoucí manažer projektu 324,- Kč/hod
2.Manažer projektuVěcný manažer/Projektový manažer/ Koordinátor aktivit276,- Kč/hod
3.Finanční manažerFinanční manažer/ekonom projektu276,- Kč/hod
4.Účetnictví projektu 243,- Kč/hod
5.AsistentAdministrativní pracovník/asistent vedoucího, projektového, finančního manažera211,- Kč/hod
6.ICT odborník 469,-Kč/hod
7.Vědecko-výzkumný pracovník/ pedagogický pracovník 469,-Kč/hod
8.Duševní a tvůrčí pracovnícia) Metodik, odborný garant,b) odborný konzultant,
c) odborný nepedagogický, nevědecký personál,
d) lektor

dále: Právník, průvodce, překladatel, tlumočník
469,-Kč/hod
9.Realizátoři aktivitVychovatelé, učitelé, trenéři, zaměstnanci v sociálních službách, ostatní organizátoři a realizátoři aktivit324,- Kč/hod
10.Obslužní pracovníciPracovníci úklidu, bezpečnostní služby, pořadatelská služba, hostesky195,- Kč/hod
11.Zahraniční odborný personál/ Mimořádně kvalifikovaný vědecký personál 649,- Kč/hod

Archiv hodinových sazeb ZDE

Poznámky:

 1. Zařazení zaměstnance pod příslušnou pracovní pozici musí být odůvodněné s ohledem na charakter jím prováděné práce. Za tímto účelem jsou v příloze tohoto dokumentu uvedeny příklady věcné náplně pracovních pozic.
 2. Uvedené sazby jsou pro danou pozici maximální přípustné. (tzn. zahrnují také případné odměny a další benefity poskytované zaměstnavatelem)
 3. V případě, že se v projektu bude vyskytovat jiná pracovní pozice, která by náplní práce neodpovídala výše uvedeným, odpovídá příjemce za to, že hodinová odměna bude odpovídat cenám práce v místě a čase obvyklým, což doloží při vyúčtování projektu. 

Seznam pracovních pozic a jejich pracovních náplní

Níže jsou uvedeny příklady pracovních náplní ke stanoveným pracovním pozicím v projektu. Rozpracovány jsou zejména tam, kde by z uvedeného názvu pozice nemusel jednoznačně vyplývat obsah náplně, případně pozice obsahuje širší portfolio možných aktivit.

Zařazení každé pracovní pozice musí být řádně odůvodněné s ohledem přínosů k projektu.

1. Vedoucí manažer projektu (vztaženo pouze na vedoucího partnera projektu a pouze jedna pozice v projektu)

 • Řízení jednotlivých kroků učiněných za účelem realizace projektu jako celku.
 • Vykonávání manažerských činností viz manažer projektu s důrazem na koordinaci aktivit a týmů na obou stranách hranice.
 • Zodpovědnost za provádění řízení rizik celého projektu, průběžnou analýzu projektu jako celku, hodnocení průběhu projektu jako celku,

2. Manažer projektu (věcný manažer/projektový manažer/koordinátor aktivit)

 • Řízení projektu dle schváleného harmonogramu
 • Zajištění realizace jednotlivých aktivit projektu
 • Zajištění výstupů projektu
 • Komunikace s implementačními orgány (kontroloři, JS, ŘO/NO)
 • Monitorovací zprávy, závěrečná zpráva (etapové zprávy)
 • Zajištění publicity projektu (podpory z EU)
 • Zajištění propagačních předmětů
 • Komunikace s partnery (českými i zahraničními)
 • Realizace výběrových řízení
 • Příprava smluv o partnerství
 • Administrativa (tvorba a kontrola výkazů práce, zápisů z jednání, příprava materiálů pro jednání partnerů, archivace smluv, účetních dokladů, dokladů o publicitě, zápisů, kontrola cestovních příkazů)
 • Podíl na evaluačním procesu
 • Komunikace s hlavním manažerem a ostatními účastníky projektu
 • Zajištění všech dokladů potřebných pro kontrolu realizace aktivity implementačními orgány
 • Vyhledávání a uzavírání právních aktů s dodavateli
 • Účast na setkáních s laickou i odbornou veřejností (konference, workshopy, apod.)
 • Účast na jednáních realizačního týmu (projektové porady apod.)
 • Účast na jednáních se zástupci cílových skupin (porady apod.)
 • Vytváří a naplňuje plán projektu
 • Řídí naplňování výsledků projektu v souladu s rozpočtem projektu
 • Monitoruje a kontroluje činnosti vycházející z plánu projektu
 • Odpovídá za vedení projektové dokumentace
 • Řídí rizika projektu
 • Průběžně analyzuje projekt (vyhodnocování naplňování MI, soulad s harmonogramem, stav aktivit, stav čerpání finančních prostředků)
 • Věcná příprava MZ

3. Finanční manažer projektu

 • Dohled nad činností účetního projektu
 • Vedení přehledu čerpání rozpočtu
 • Finanční část žádosti o platbu
 • Archivace originálů účetních dokladů (10 let od ukončení projektu)
 • Žádosti o platbu
 • Spolupráce s auditorem
 • Zajištění správného čerpání rozpočtu projektu
 • Zodpovědnost za řádné vyúčtování nákladů i výnosů projektu
 • Příprava změn rozpočtu projektu (podstatné i nepodstatné)
 • Odpovídá za ekonomickou část projektu, zejm. za správné a řádné čerpání finančních prostředků
 • Řídí a kontroluje finanční toky v projektu (stav rozpočtu)
 • Kontrola podkladů pro ŽoP ? její zpracování

4. Účetnictví projektu

 • Vedení účetnictví projektu
 • Fakturace, likvidace faktur
 • Evidence nákladů na služební cesty
 • Evidence mzdových nákladů
 • Evidence pohybů na účtu projektu, správa účtu

5. Asistent (administrativní pracovník, asistent vedoucího/projektového manažera, koordinátora)

 • Vyřizování administrativní agendy manažerů a provádění všech administrativně technických prací včetně pořizování záznamů z jednání.
 • Vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího.
 • Koordinace sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací.
 • Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo v organizační složce.
 • Administrativa (výkazy práce, zápisy z jednání, korespondence)
 •  Sběr dat a údajů, jejich třízení a ukládání
 •  Spolupráce na zajištění publicity projektu

6. ICT odborník

 • Vytvoření odpovídajícího informačního prostředí projektu (internetové stránky, aplikace, e-learning, databáze) a jeho aktualizace a údržba.
 • Kontrola technické stránky realizovaných aktivit.
 • Spolupráce s manažery a odbornými garanty projektu a dodavateli v rámci informačních technologií, případně zpracovateli grafiky.
 • Zajišťuje nákup, instalaci a konfiguraci nového technického vybavení.
 • Vytváření struktury databáze výstupů projektu a jejich údržba.

7. Vědecko-výzkumný pracovník/ pedagogický pracovník

 • vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník, vědeckopedagogický pracovník podílející se na společném výzkumu a vývoji, nebo zavádění nových vzdělávacích programů v rámci realizovaného projektu
 • asistent/odborný asistent vysoké školy, univerzity, pedagogičtí pracovníci ? podílející se na projektech společného vzdělávání, zavádění nových vzdělávacích programů, zpracování studií, analýz, koncepcí, společném vývoji a výzkumu, školení, atp.

8. Duševní a tvůrčí pracovníci

a) Metodik/Odborný garant

 • Vytváření směrnic, pokynů a dalších metodických materiálů
 • Aplikace získaných poznatků do praxe
 • Spolupráce s externími odborníky, supervizory
 • Konzultace konkrétního zajištění aktivit a výstupů s projektovým týmem i partnery (účast na poradách projektového týmu, koordinace procesů komunikace v rámci partnerství)
 • Konzultace a podíl na zajištění doprovodných akcí projektu
 • Účast na jednáních se zástupci cílových skupin (facilitace)
 • Účast na setkáních s laickou i odbornou veřejností (veřejná setkání, konference, workshopy, výstavy, vyhodnocení soutěží) ? moderování, školení
 • Vytváření metodických materiálů a vyučovacích podkladů
 • Komunikace s manažerem a ostatními účastníky projektu
 • Spolupráce při zajištění výstupů projektu
 • Ověřování inovovaných materiálů se zástupci cílových skupin
 • Provádí metodickou kontrolu vytvářených materiálů

b) Odborný konzultant projektu

 • Připravuje a provádí hromadné/individuální konzultace při realizaci projektu

c) Odborný nepedagogický/nevědecký personál

 •   Zpracování analýz, výzkumů, terénní sběratelé dat

d) Lektor

 • Vedení prezenčních setkání, zpracovaných sylabů a studijních materiálů
 • Poskytování metodické podpory účastníkům projektu
 • Poskytování přednášek a odborných konzultací účastníkům projektu
 • Poskytování zpětné vazby koordinátorovi projektu
 • Účast na evaluačním procesu
 • Připraví a provede lekci školení
 • K jednotlivým lekcím vypracuje návod k probírané tématice
 • Připraví a prezentuje odbornou přednášku, součástí je ukázka a předvedení používaných materiálů

9. Realizátoři aktivit

Pracovníci zapojení přímo do realizace aktivit projektu

 • Vychovatelé, učitelé ? jako pedagogický doprovod, příprava, organizace a realizace dílčích aktivit projektu v součinnosti s přímými uživateli projektu
 • Pracovníci sociálních/zdravotních služeb ? příprava, organizace a realizace dílčích aktivit, asistence, zajištění péče v součinnosti s přímými uživateli projektu
 • Trenéři, rozhodčí

10. Obslužní pracovníci

 • Úklidové práce, práce ochrany a bezpečnosti, pořadatelé akcí, hostesky, atp.

11. Zahraniční odborný personál/Mimořádně kvalifikovaný vědecký personál

 • Profesor vysokoškolský, univerzitní
 • Docent
 • Vědecký a výzkumný pracovník, který je uznávanou kapacitou ve svém oboru na národní i mezinárodní úrovni

Tito pracovníci musí být aktivně zapojeni do realizace projektu ? například v rámci společného výzkumu a vývoje, zavádění nových vzdělávacích programů, atp. Jejich zařazení musí být řádně odůvodněno v projektové žádosti.