Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2014 - 2020

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2014 – 2020 navazují na programy realizované v období 2007 – 2013 přičemž Centrum pro regionální rozvoj České republiky v programovém i v tomto novém období plní funkci Kontrolora. Programy Přeshraniční a Nadnárodní spolupráce jsou obecně označovány jako Cíl2. Oproti předcházejícímu období došlo u programů k tematické koncentraci, která je zobrazena v obsahovém zaměření jednotlivých operačních programů. Základním stavebním kamenem nadále zůstává přeshraniční prvek všech programů a v nich realizovaných projektů.

Seznam projektů TA k dispozici zde.


Programové období 2014 – 2020

Přeshraniční spolupráce

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce dříve a dnes

období 2007 – 2013období 2014 – 2020
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republikaInterreg V-A Česká republika – Polsko
Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikouProgram spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020
Program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013Interreg V – A Rakousko – Česká republika
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republikaInterreg V-A Slovenská republika – Česká republika
CENTRAL EUROPEInterreg CENTRAL EUROPE
CENTRAL EUROPEInterreg DANUBE
INTERREG IVCINTERREG EUROPE
URBACT IIURBACT III
ESPON 2013ESPON 2020 (není administrován Centrem)
INTERACT IIINTERACT III (není administrován Centrem)

Alokace programů:

Úloha Centra pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky plní v programovém období 2014 – 2020 funkci kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Nařízení Evropské č. 1299/2013 územní spolupráce. Ve své činnosti tak navazuji na působení v programovém období 2007 – 2013.

Úkolem Centra je ověření legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem, který se účastní na realizaci projektu. Kontrola prováděná Centrem pro regionální rozvoj České republiky ověřuje plnění povinností příjemců (partnerů projektů), které vyplývají z programové dokumentace příslušných programů, nařízení Evropské komise, národní legislativy, pravidel způsobilosti výdajů a podmínek stanovených na základě platného dokumentu, na jehož základě je poskytována dotace.

Kontrola je prováděna po celou dobu realizace projektu dle pravidel programů. U těch projektů/partnerů, kteří pro to splňují podmínky je předmětem kontroly také tzv. udržitelnost/doba účelového vázání prostředků.

Povinnosti partnerů, pravidla způsobilosti výdajů, podmínky realizace projektů a další informace jsou obsaženy v programové dokumentaci, kterou naleznete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Další činnosti Centra v programech Cíle2

Kromě funkce Kontrolora dle čl. 23 zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky také funkci:

  • Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Česká republika – Polská republika
  • Infobodu pro programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
  • české části Společného sekretariátu pro program Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Přehled podporovaných území v rámci přeshraniční spolupráce

Přidělená alokace dle jednotlivých programů přeshraniční spolupráce


Projektový cyklus

*předložení projektové žádosti u programu Interreg V-A Česká republika předchází předložení projektového záměru a jeho posuzování

**pouze u těch projektů, u kterých tak bylo rozhodnuto v příslušném smluvním dokumentu o poskytnutí dotace