Časté dotazy ohledně programů INTERREG EUROPE a DANUBE

DotazVýklad pro 
Interreg EUROPE
Výklad pro 
Interreg Central Europe 
Zaměstnání na částečný úvazek s pružným počtem odpracovaných hodin na projektu zaměsíc – výše mzdových nákladů se stanovuje dle počtu odpracovaných hodin na projektu a hodinové sazby, kterou je možné vypočíst jako podílposledních doložených ročních hrubých mzdových nákladů (tj. mzdových nákladů za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců) a 1720 hodin.Je možné případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétního zaměstnance použít roční hrubé mzdové náklady stejné nebo obdobné pozice v dané organizaci?ANO – v případě neexistence ročních hrubých mzdových nákladů konkrétního zaměstnance se mohou použít roční hrubé mzdové náklady stejné nebo obdobné pozice v dané organizaci.NE – v případě, že nejsou k dispozici roční hrubé mzdové náklady daného zaměstnance, není možné tuto metodu použít a musí se počkat, až budoutato data k dispozici.PS: MMR jako člen monitorovacího výboru programu odeslal na sekretariát programu a ostatním členským státům požadavek na změnu tohoto výkladu a umožnění využití i ročních mzdových nákladů obdobné nebo stejné pozice v organizaci. Případně umožnění alternativní kalkulace mezd. O výsledku bude MMR informovat.
V případě, že jeden zaměstnanec pracuje na projektu na dvou odlišných pozicích (např. projektový manažer a analytik), je možné, aby v rámci projektu měl uzavřenu pouze jednu smlouvu s uvedením obou dvou pozic? Alternativně měl uzavřené dvě separátní smlouvy na každou pozici zvlášť?ANO – obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.ANO – obě varianty jsou možné s tím, že musí být v souladu s národní legislativou.
Je kapesné způsobilý výdaj?ANO – v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance)   a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.NE – pokud není součástí diet (daily allowance).ANO – v případě, že je kapesné součástí diet (daily allowance)   a umožněno interní směrnicí/pravidly organizace.NE – pokud není součástí diet (daily allowance).
Je cestovní pojištění způsobilý výdaj?ANO – pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.ANO – pro zaměstnance projektového partnera a cesty spojené s projektem.