Stanovisko ke způsobilosti odborných školení

Výklad ke způsobilosti/nezpůsobilosti výdajů nárokovaných ze strany příjemců ve věci školení pracovníků/členů řešitelských týmů. Stanovisko řeší jak obecnou způsobilost výdajů na školení, tak i jejich správné zatřídění z hlediska rozpočtu z pohledu přímých a nepřímých výdajů.

Odborná školení a jejich zařazení do přímých/nepřímých výdajů v projektu se řídí následujícími pravidly:

a) odborná školení ve vztahu k realizaci/zaměření projektu, která byla v projektové žádosti uvedena jsou způsobilá a budou nárokována zpravidla v externích službách – pokud je tedy projekt založen např. na školení dlouhodobě nezaměstnaných v nějakém oboru/oblasti, pak jsou školení způsobilá,

b) odborná personální/účetní školení typu školení zaměstnanců organizace v pozici účetních, personalistů vyčleněných pro projekt – zde se jedná o školení, která nejsou vyžádána realizací projektu a tudíž jsou obecně považována za nezpůsobilá

c) vedle toho existují také ze zákona povinná školení – BOZP, školení řidičů –  ta jsou považována za nezpůsobilá – na jednu stranu lze říci, že je to zákonná povinnost, na druhou stranu jsou to ale běžné provozní výdaje, výdaje na školení budou nezpůsobilé, a to i u zaměstnance přijatého do pracovního poměru, aby pracoval výhradně pro projekt.