Zatřídění účetních služeb v rozpočtu projektu - přímé/nepřímé náklady

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo dne 17. 2. 2017 výklad/upřesnění ke způsobu zařazení výdajů spojených s poskytováním účetních služeb z hlediska přímých/nepřímých výdajů v rozpočtech projektů ve vazbě na ustanovení Nařízení č. 481/2014, článek 4 Kancelářské a administrativní výdaje, písmeno e).

Z hlediska charakteru rozlišujeme:

  • všeobecné účetnictví zajišťované uvnitř organizace, která je příjemcem (písm. e výše uvedeného nařízení) –  zde jde o výdaj, který jednoznačně patří do režijních výdajů a je kryt paušálem 15% (resp. až 15%) – je tím chápáno poskytování účetních služeb, které organizace standardně potřebuje pro vedení svého účetnictví a které by bylo nutné provést bez ohledu na to, zda projekt je realizován, nebo ne – řadí se sem např. zpracování daňových přiznání, účetních závěrek, vedení evidence pracovněprávních dokumentů, dozor nad změnami v legislativně a dopadu do mzdové/účetní povinnost partnera jako zaměstnavatele, vedení účetnictví v rozsahu, struktuře a dle požadavků zákona atd.  
  • účetnictví pouze pro potřeby organizace – zpravidla nárokováno buď na základě výhradně uzavřené smlouvě o účetních službách v externích výdajích nebo jako přímé mzdové výdaje pracovníka vyčleněného jako účetní pro projekt – zde je nutné prokázat jednoznačnou vazbu výdajů na projekt.

Obecně tedy platí, že primárně se výdaje spojené s účetnictvímprojektu řadí mezi tzv. nepřímé výdaje=výdaje Kancelářské a administrativní kryté paušální sazbou (15 resp. až 15 % dle příslušného programu).

Aby bylo možné tyto výdaje vykazovat mimo paušál režijních (nepřímých) výdajů, musí to být jednoznačně identifikovatelné s projektem, kdy:

  • v případě zaměstnance by výlučné vyhrazení pro projekt muselo být uvedeno v náplni práce,
  • v případě externích služeb by se muselo jednat o službu týkající se pouze a jen účetnictví pro projekt, u fakturace za celkové účetnictví organizace a z ní parciálně či jiným způsobem definovaný podíl pro projekt, se jedná o nepřímé výdaje.

Upozornění: Pro program Interreg Slovenská republika – Česká republika jsou výdaje spojené s účetnictvím způsobilé výhradně jen jako tzv. nepřímé výdaje kryté paušální sazbou.