Závaznost jednotek uvedených v podrobných rozpočtech

Jednotky uvedené v podrobném rozpočtu projektu (tj. počet pořizovaných jednotek a jednotkové ceny) jsou závazné, pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech mohou být překročeny. Toto stanovisko má obecnou platnost napříč programy Přeshraniční spolupráce, vždy je ale třeba respektovat specifika daného programu (zejména ve vztahu k podmínkám provádění změn v projektech).

Určitou míru benevolence k závaznosti jednotek uvedených v rozpočtu lze aplikovat u personálních výdajů (např. počet odpracovaných hodin, počet zapojených pracovníků) a také v případě jednotek, které lze předem v projektové žádosti jen velmi obtížně kvantifikovat, tj. např. počty účastníků/návštěvníků akcí (semináře, školení, akce pro veřejnost), počty normostran překladu, apod.