Způsobilost víceprací a vedlejších stavebních nákladů

Výdaje na stavební práce mohou být uznány jako způsobilé za předpokladu současného dodržení všech relevantních stavebních předpisů.

Vícepráce mohou být v projektu uznány jako způsobilý výdaj za předpokladu, že příjemce dodrží zákonné předpisy o VZ (v případě českého příjemce se jedná o ZVZ/ZZVZ či metodiku pro zadávání VZ) a v případě, že jsou schváleny jako způsobilé v rámci předložení žádosti o změnu.

Vedlejší stavební náklady nebo také vedlejší rozpočtové náklady stavby jsou v rámci programu způsobilým výdajem. Rozpočtování vedlejších výdajů stavby je standardní činností projektantů a v mnoha případech jsou tyto výdaje rozpočtovány jako určité procento z hodnoty stavebních výdajů, nebo mohou být o tyto náklady povýšeny již základní rozpočtové náklady.

Jejich obecnější definice je uvedena v prováděcí vyhlášce č. 230/2012 (§ 9) k zákonu o veřejných zakázkách: „Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.“ Příklady vedlejších stavebních/rozpočtových nákladů (VRN) uvádí české stavební standardy (https://www.stavebnistandardy.cz).