Způsobilost výdajů na technický dozor investora/autorský dozor resp. projektovou dokumentaci u staveb, které jsou financovány pouze zčásti

Pro výdaje na tzv. technický dozor investora/autorský dozor resp. projektovou dokumentaci u staveb, které jsou financovány pouze zčásti, platí následující pravidla:

V případě, kdy dochází k situaci, že jen část výdajů dané zakázky na stavební práce je způsobilá v  projektu, je nutné odpovídajícím způsobem krátit také výdaje na TDI/autorský dozor/BOZP a výdaje na projektovou dokumentaci. Uznání výdajů bude provedeno v poměru, který odpovídá poměru způsobilých výdajů a celkových výdajů dané stavby, a to z hodnot vzešlých ze zadávacího řízení. Na pozdější vícepráce nebo méněpráce se ohled nebere, o % způsobilosti se tak rozhodne na začátku resp. po ukončení ZŘ/VŘ.

V případě, když jsou způsobilé výdaje vyšší než 75 % celkových výdajů dané stavby, budou uznány veškeré výdaje související s projektovou dokumentací a TDI/autorským dozorem atd. dané stavby, protože v takovém případě je výše způsobilých výdajů tak významná, že dodatečné aktivity financované nezpůsobilými výdaji již nemají zásadní vliv na rozsah a cenu služeb spojených s projektovou dokumentací a TDI/autorským dozorem.