Způsobilost výdajů v případě, že pořízené vybavení, zařízení nebo nemovitost nejsou plně využívány pro účely projektu

S ohledem na principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti platí, že pokud jsou vybavení, zařízení, nebo nemovitost využívány pro projekt jen z části, způsobilá je pouze část výdajů na jejich pořízení, resp. na příslušné stavební práce.

V případě výdajů na vybavení a zařízení je způsobilý poměrný podíl pořizovací ceny odpovídající času reálného využívání nebo využité kapacity pro projekt. Příjemce je povinen doložit výpočet poměrné části pro projekt (pokud tento poměr nebyl stanoven/vypočten již při předložení projektové žádosti resp. nebyl stanoven rozhodnutím monitorovacího výboru).

V případě stavebních prací jsou způsobilé výdaje související s těmi částmi stavby, které budou využívány pro projekt. Příslušné části stavby je partner povinen vymezit v projektové žádosti a jejich využití pro projekt doložit v průběhu realizace projektu, případně v době udržitelnosti projektu.

Pokud se v průběhu realizace projektu nebo jeho udržitelnosti zjistí, že rozsah využívání vybavení, zařízení nebo nemovitosti je nižší, než odpovídá schválené projektové žádosti, budou výdaje na pořízení kráceny.

Výše uvedená pravidla se použijí analogicky i v případě leasingu, pronájmu a odpisů vybavení, zařízení a nemovitostí.