Informace ŘO IROP k přistupování k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ

22. 10. 2021

Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) je poskytovatelem investiční podpory na vybudování infrastruktury a pořízení majetku pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „SOHZ“).

Podpora je poskytována v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí 2012/21/EU“). 

ŘO IROP je poskytovatelem podpory z fondů EU, přičemž ale není objednatelem SOHZ, ani pověřovatelem k výkonu SOHZ, a nevydává tak Pověřovací akt. ŘO IROP nevstupuje do vztahu s pověřující institucí, ale pouze s žadatelem o podporu, kterému podporu na základě právního aktu poskytuje. Ze strany ŘO IROP je po žadateli o podporu požadováno předložit před vydáním právního aktu pověření k výkonu SOHZ.

V praxi často dochází k vícezdrojovému financování SOHZ, s čímž pravidla EU počítají a v případě pověření nevyžadují, aby pověření vydávala každá veřejná instituce, která konkrétní SOHZ financuje, ale postačuje pověření, které vydá hlavní pověřující instituce, která má zájem na poskytování SOHZ v daném místě a čase, ostatní instituce k tomuto pověření mohou přistoupit.

Důvodem přistoupení Řídicího orgánu IROP k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ je zajištění splnění všech podmínek Rozhodnutí 2012/21/EU.

ŘO IROP jako poskytovatel podpory podle Rozhodnutí 2012/21/EU přistoupí k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ formou jednostranného aktu (formou dopisu ŘO IROP). Přistoupením k Pověřovacímu aktu sdělí ŘO IROP objednateli SOHZ / pověřovateli k výkonu SOHZ výši poskytnuté podpory z IROP, neboť podpora poskytnutá z IROP je vyrovnávací platbou.

ŘO IROP bude informovat objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ o skutečné výši poskytnuté podpory z IROP ke dni finančního ukončení projektu ze strany ŘO a ke dni finálního uzavření projektu. Objednatel SOHZ / pověřovatel k výkonu SOHZ provádí pravidelnou kontrolu nadměrného vyrovnání dle čl. 6 Rozhodnutí 2012/21/EU po celou dobu trvání závazku SOHZ.

Přistoupením ŘO IROP k Pověřovacímu aktu objednatele SOHZ / pověřovatele k výkonu SOHZ bude naplněn čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU, kde je uvedeno, že poskytováním služby obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž formu si mohou upravit jednotlivé členské státy.