Program Interreg VI-A Rakousko – Česko 2021-2027 se dočkal schválení

28. 6. 2022
Logo programu INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027

Dne 16. června 2022 schválila Evropská komise podobu nového programu Interreg VI-A Rakousko – Česko pro období let 2021-2027, který bude nadále administrovaný Centrem. Rakousko-český Interreg je tak dalším programem v administraci Centra, který může oficiálně navázat na svou úspěšnou realizaci z minulého období.

Rakousko-český program obdrží v novém období celkovou finanční alokaci ve výši 86,8 milionů eur, díky čemuž se může těšit na podporu hned celá řada přeshraničních projektů . Podíl dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) může u všech projektů dosáhnout maximálně 80 % celkových výdajů.

S ohledem na aktuální potřeby a problémy v rakousko-českém pohraničí stanovili zástupci programu 4 prioritní osy podpory. Jedná se o oblast výzkumu a inovací, klimatu a životního prostředí, přeshraniční správy, a nakonec oblast vzdělávání, kultury a cestovního ruchu, která získá největší finanční podporu.

Finanční alokace programu dle prioritních os

Programové území rakousko-české přeshraniční spolupráce zůstává zcela stejné. Jedná se tak opět o celou oblast pohraničí sdílenou s našimi jižními sousedy. Všechny tyto regiony se tak mohou v novém programovém období těšit na další rozvoj společného kulturního dědictví, podporu výzkumu a vzdělávání či ochranu přírody s ohledem na klimatické změny. Potenciální žadatelé budou moct předkládat první projektové žádosti již na podzim tohoto roku.

Regiony spadající do programového území Interreg VI-A Rakousko – Česko

Žadatelé budou nově podávat a administrovat projekty prostřednictvím sjednocující online platformy Jems (Joint electronic monitoring systém). Čeká na ně také zjednodušené vykazování výdajů, které jim značně usnadní práci. Rakousko-český program má vzhledem k úspěšné realizaci v letech 2014-2020 na co navazovat. Nadále se tak bude podílet na rozvoji příhraničních regionů, v nichž již dlouhou dobu přispívá ke kvalitnějším životním podmínkám.