IROP podpoří vybrané úseky silnic II. a III. třídy dalšími 4 mld. korun

3. 8. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dnes vyhlásilo ve specifickém cíli 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T výzvu č. 95 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV“ s alokací 4 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. Podpora bude poskytována na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, a to mimo území hl. m. Prahy na tzv. Prioritní regionální silniční síti. Ve výzvě je možné podpořit žádosti o podporu předložené na území jednoho kraje maximálně v objemu 333 milionů Kč z EFRR a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je v této souvislosti omezena na necelých 392 milionů Kč.

Ve specifickém cíli 1.1 IROP bylo od roku 2015 schváleno k financování více než 400 projektů za 27 miliard Kč z EFRR. Kraje dosud zrekonstruovaly 564 km a nově postavily 14 km silnic II. nebo III. třídy.

Víc informací k nové výzvě naleznete níže

Výzva č. 95 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV

K vyhlášené výzvě pořádá Řídicí orgán IROP seminář pro žadatele, a to v pátek 21. srpna v Praze 2020 – viz pozvánka.