IROP zajistí rozvoj zdravotní následné péče v regionech

29. 11. 2022

Kvalitnější a dostupnější zdravotní následná péče – to je cíl právě vyhlášených výzev IROP č. 31 a 32, v nichž jsou pro žadatele připraveny téměř 2 miliardy korun. Projektové žádosti můžete podávat již ode dneška.

Integrovaný regionální operační program nadále pokračuje v podpoře zdravotní péče a její regionální dostupnosti. Ve výzvě č. 31 zaměřené na méně rozvinuté regiony je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno 1,2 miliard korun pro zdravotní následnou péči. Dalších 680 milionů pak čeká ve výzvě č. 32, která je určena pro přechodové regiony. V obou případech lze o podporu žádat i u projektů, které se specializují na dětskou následnou péči.

Oblast podpory následné lůžkové péče je vymezena výzvou a pro žadatele je rozhodné vykazování tzv. ošetřovacích dnů. Vykazované kódy ošetřovacích dnů jsou nastaveny dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podporovanými kódy jsou:

 • 00022 | následná léčebně rehabilitační péče
 • 00023 | pneumologická a ftizeologická následná péče
 • 00027 | následná dětská léčebně rehabilitační péče
 • 00028 | následná dětská pneumologická péče
 • 00029 | následná dětská ostatní péče

Dvě různé aktivity ve výzvách

Aktivita A je zaměřena na zvýšení kvality a rozšíření spektra již poskytované následné lůžkové péče. Podporována je výstavba, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících následnou péči. V 31. výzvě bude možné podat žádosti o podporu až do výše 41,8 mil. Kč a v 32. výzvě až do výše 32,6 mil. Kč.

Aktivita B se pak orientuje na zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím, tj. vznik nově poskytované následné lůžkové péče. Podporována je výstavba, modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení, která budou nově sloužit k poskytování následné péče. V obou výzvách bude možné podat žádosti o podporu až do výše 80 mil. Kč.

V rámci projektů v obou aktivitách je možné realizovat mimo staveb a rekonstrukcí také pořízení přístrojového vybavení, technologií a dalšího vybavení sloužícího k poskytování vybrané následné lůžkové péče.

Kdo může žádat o podporu z IROP?

 • příspěvkové organizace OSS, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
 • NNO a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V případě aktivity A jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé následné lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů následné lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst. 2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, a poskytují alespoň jeden z typů zdravotní péče s vykazovanými kódy ošetřovacích dnů vymezených výzvou.

V případě aktivity B jsou oprávněnými žadateli poskytovatelé lůžkové péče nebo zřizovatelé/zakladatelé poskytovatelů lůžkové péče, kteří jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle §9 odst.2 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a kteří doloží dokumentaci danou výzvou.

Z oprávněných žadatelů jsou v obou aktivitách vyloučeni poskytovatelé lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Co musí projekt splňovat?

Předkládané projekty musí splňovat všechny uvedené cíle pro vybranou aktivitu.

aktivita A

 • zvýšení kvality poskytované následné péče
 • zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami
 • zachování či zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu
 • zajištění dostupnosti následné péče v území přípustné výzvou
 • zvýšení návaznosti na centra vysoce specializované péče

aktivita B

 • zvýšení kvality nově poskytované následné péče
 • zvýšení dostupnosti poskytované následné péče pro pacienty se specifickými potřebami
 • rozšíření míry a úrovně přístupnosti poskytovaných zdravotních služeb
 • zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu
 • zvýšení návaznosti péče na centra vysoce specializované péče

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám nebo si nevíte rady s projektovou žádostí? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké povedené projekty se v oblasti zdravotnictví realizovaly v minulém programovém období IROP? Podívejte se na náš web Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají v našich regionech.