Matice způsobilosti výdajů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP.

Aktuálně jsou vypracované tyto matice:

Upozornění: Nejedná se o absolutní výčet způsobilých/nezpůsobilých výdajů. Každý výdaj musí splnit základní hlediska způsobilosti dle Obecných pravidel a být v souladu s pravidly způsobilosti daného specifického cíle, resp. aktivity. Způsobilost každého výdaje bude posouzena ve vztahu k zaměření a cíli projektu, v rámci kterého bude uplatňován.

V případě pochybností konzultujte s Vaším krajským pracovištěm Centra pro regionální rozvoj České republiky.