Nejčastější dotazy IROP

FAQ pro práci s ISKP po dni 13.12.2019

V rámci instalace Release 17 dne 13. 12. 2019 bude pro Žádosti o změnu nasazena nová funkčnost.

Nově bude obrazovka Etapy zobrazovaná v Žádosti o změnu rozdělena na „Editovatelné etapy projektu“ a „Needitovatelné etapy projektu“.

Do části „Needitovatelné etapy projektu“ jsou automaticky přesunuty etapy, ke kterým se váže žádost o platbu ve stavu schválena v druhém stupni nebo etapy, u nichž byl v systému CSSF na detailu projektu v záložce „Etapy“ nastaven checbox „Uzamčeno“ na hodnotu ANO.

V části „Editovatelné etapy projektu“ jsou etapy, u kterých je možné provést změnu a to z důvodu, že u etapy není v systému CSSF checkbox „Uzamčeno“ vyplněn anebo je nastaven na hodnotu NE.

Oproti původní verzi se v ISKP na obrazovce „Etapy projektu“ Žádosti o změnu nenachází tlačítko pro vykázání změn na etapě. Všechny editovatelné etapy mají v datovém poli „Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu“ standardně nastaveno „Záznam upraven“ s možností změny v závislosti na prováděných úpravách.

Pokud je na některé z editovatelných etap provedena změna údajů, zvýrazní se po uložení záznamu etapa červeně. Uživatel tak vidí, na které z editovatelných etap provedl úpravy.

Vykazované změny údajů na etapě je možné vrátit do stavu, ve kterém jsou tato data v době administrace ŽoZ příjemcem vykazována na projektu. Tuto změnu je možné provést prostřednictvím tlačítka „Obnovit etapy z projektu“ umístěného v horní části obrazovky.


Po instalaci Release 17 dne 13. 12. 2019 bude možné odstranit podpis na dosud nepodané žádosti o platbu (ŽoP). V případě že před podáním první ZoR zjistíte, že je třeba provést úpravy na již podepsané ŽoP, bude to možné. V případě, že je ZoR již finalizovaná, je nutné ji nejdříve odfinalizovat (přes Storno finalizace).

!!! Po podpisu zprávy o realizaci již zrušit podpis nelze!!!

Postup pro zpřístupnění podepsané ŽoP (před podáním ZoR):

1. Uživatel s rolí signatář/zmocněnec klikne „Zpřístupnit k editaci“ (tlačítko je přístupné z kterékoliv záložky na ŽoP):

2. Systém se uživatele zeptá, zda opravdu chce tuto akci provést:

3. Po kliknutí na OK se po chvíli ŽoP přepne do stavu „Rozpracovaná“:


Obecné

Pole “Storno finalizace” se zobrazuje pouze uživatelům s rolí “Signatář”. Pokud potřebujete provést úpravu na finalizované projektové žádosti, kontaktujte signatáře, aby storno finalizace provedl.

Nejprve na záložce “Plné moci” vytvořte plnou moc a vyplňte zmocnitele a zmocněnce, poté je potřeba nahrát dokument plné moci, který musí zmocněnec podepsat elektronickým podpisem (v případě elektronické plné moci musí dokument podepsat zmocnitel i zmocněnec). Po provedení podpisu se na záložce “Přístup k projektu” u uživatele, který je zmocněncem, automaticky objeví zelená fajfka ve sloupci zmocněnec.

Pro zobrazení (zaktivnění) rozpočtu je třeba na záložce “Specifické cíle” odkliknout hlášku, která se po vstupu na záložku zobrazí a záznam uložit. Poté je třeba na záložce “Subjekty projektu” vložit subjekt žadatele a provést validaci.
Pokud se Vám rozpočet stále nezobrazuje/není aktivní, kontaktujte místně příslušného administrátora monitorovacího systému.

Administrátoři monitorovacího systému zde.

Např. se zobrazuje kontrolní hlášení “Na výzvě žádosti o podporu nejsou zadané poměry zdrojů financování.”

Zkontrolujte si, zda máte v projektové žádosti správně vyplněné údaje dle přílohy č. 1 Specifických pravidel příslušné výzvy. Jedná se zejména o pole na těcho záložkách:

  • “Režim podpory” na záložce “Veřejná podpora” – tato záložka se Vám zobrazí po zaškrtnutí checkboxu “Veřejná podpora” na záložce “Projekt”.
  •  “Velikost podniku” na záložce “Subjekty projektu” u typu subjektu “Žadatel/příjemce”.

Pokud máte vyplněno vše v souladu s výzvou a rozpad financí Vám stále nejde provést, kontaktujte místně příslušného administrátora monitorovacího systému.

Plná moc

Nejprve na záložce “Plné moci” vytvořte plnou moc a vyplňte zmocnitele a zmocněnce, poté je potřeba nahrát dokument plné moci, který musí zmocněnec podepsat elektronickým podpisem (v případě elektronické plné moci musí dokument podepsat zmocnitel i zmocněnec). Po provedení podpisu se na záložce “Přístup k projektu” u uživatele, který je zmocněncem, automaticky objeví zelená fajfka ve sloupci zmocněnec.

Stisknutí tlačítka „Odvolání plné moci“ u příslušné plné moci na obrazovce „Plné moci“.

Dojde k vygenerování záznamu odvolání v přehledu plných mocí. Tento záznam je nutné kliknutím označit. K záznamu se dále musí pomocí tlačítka „Připojit“ nahrát soubor, kterým může být buď původní plná moc, nebo dokument, ze kterého bude zřejmé, proč k vypovězení/odvolání plné moci došlo. Po nahrání souboru je vhodné záznam uložit.

Po uložení je nutné nahraný soubor elektronicky podepsat přes symbol pečeti a následně tlačítkem „Vytvořit podpis“. Podpis provede osoba, která byla iniciátorem odvolání plné moci, a to svým elektronickým podpisem, vydaným na své jméno.

Po provedení podpisu se objeví informační hláška „Plná moc byla odvolána“. Tím je proces odvolání plné moci dokončen.

Odvolanou plnou moc včetně záznamu odvolání lze najít v dolní části obrazovky „Plné moci“ v tabulce „Plné moci, které již nejsou aktivní“.

Stisknutí tlačítka „Nový záznam“ na obrazovce „Plné moci“.

Výběr typu plné moci.

Vyplnění povinných polí – Zmocnitel (popř. Zmocnitel neregistrovaný v IS KP14+), Zmocněnec[1], Platnost od, Platí do[2].

[1] Osoby, které se mají objevit v polích Zmocnitel (popř. Zmocnitel neregistrovaný v IS KP14+) a Zmocněnec, již musí být přidány na projekt, obrazovka Přístup k projektu.

[2] Pole „Platí do“ nevyplňovat, pokud je plná moc na dobu neurčitou.

Stisknutí tlačítka „Uložit“.

Výběr požadovaného předmětu zmocnění. Stisknutím klávesy Shift nebo Ctrl a označením více záznamů (zeleně) lze přiřadit více úloh najednou. Poté potvrdit stisknutím tlačítka „Vybrat“

Nahrání souboru plné moci přes tlačítko „Připojit“.

Podepsání souboru elektronickým podpisem přes tlačítko „Vytvořit podpis“. To provádí u papírové plné moci pouze Zmocněnec svým elektronickým podpisem, vydaným na své jméno. V případě elektronické plné moci musí elektronicky podepsat jak Zmocněnec, tak Zmocnitel svými elektronickými podpisy, vydanými na svá jména.

Po provedení elektronického podpisu (tlačítko pečeti zezelená) lze platnost plné moci ověřit v přehledu plných mocí. Platná plná moc bude mít vždy ve sloupci „Platnost“ zelenou fajfku. Pokud zde fajfka není, nebylo zadání plné moci správně dokončeno.

Veřejné zakázky

Obsah depeše:

“Pokud máte na žádosti o podporu (záložka Projekt) nastaven check Realizace zadávacích řízení na projektu na hodnotu ANO, prosím, nezapomeňte po podpisu a podání projektové žádosti zároveň finalizovat a podat i veřejné zakázky v Modulu Veřejné zakázky.
Žádosti o podporu, u kterých je check Realizace zadávacích řízení na projektu nastaven na hodnotu ANO, avšak u nich nejsou finalizovány a podány veřejné zakázky v modulu Veřejné zakázky, nesplňuji kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí.

Znamená to, že bude žádost vyřazena?

Tato depeše je informativní a preventivní. Jejím cílem je zabránit situaci, aby byl projekt vyřazen pro neplnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí, když žadatel zapomene po podání projektu podat i rozpracovanou veřejnou zakázku v modulu veřejné zakázky.

Pokud jste veřejné zakázky na projektu podali (tj. žádná zakázka není ve stavu “Rozpracovaná” nebo “Finalizovaná”), tak tuto depeši považujte za nerelevantní.

V tomto případě máte nesoulad dat na záložce “Veřejné zakázky” a na záložce “Etapy”.
Otevřete si záložku “Veřejné zakázky” a zkontrolujte si, zda částka v poli “Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH” odpovídá součtu částek v poli “Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu bez DPH” všech etap uvedených na záložce “Etapy”.
Částky upravte tak, aby byly v souladu (částka na veřejné zakázce = součet částek za jednotlivé etapy), a poté chybové hlášení zmizí.

V tomto případě máte nesoulad dat na záložce “Veřejné zakázky” a na záložce “Etapy”.
Otevřete si záložku “Veřejné zakázky” a zkontrolujte si, zda částka v poli “Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu bez DPH – způsobilé výdaje” odpovídá součtu částek v poli “Skutečně uhrazená cena vážící se k etapě projektu bez DPH – způsobilé výdaje” všech etap uvedených na záložce “Etapy”.
Částky upravte tak, aby byly v souladu (částka na veřejné zakázce = součet částek za jednotlivé etapy), a poté chybové hlášení zmizí.

Otevřete si záložku “Údaje o smlouvě/dodatku” a v její horní části s názvem “Smlouva” si zkontrolujte, zda částka v poli “Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky – BEZ DPH” odpovídá součtu částek v poli “Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky – BEZ DPH” všech etap navázaných na příslušnou smlouvu. Na navázané etapy k smlouvě se dostanete tak, že na záložce “Údaje o smlouvě/dodatku” srolujte dolů do části “Etapy projektu”.
Částky upravte tak, aby byly v souladu (částka na smlouvě = součet částek za jednotlivé etapy), a poté chybové hlášení zmizí.

otevřete si záložku “Údaje o smlouvě/dodatku” a v její horní části s názvem “Smlouva” si zkontrolujte, zda částka v poli “Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH” odpovídá součtu částek v poli “Částka ceny veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projketu” všech etap navázaných na příslušnou smlouvu. Na navázané etapy k smlouvě se dostanete tak, že na záložce “Údaje o smlouvě/dodatku” srolujte dolů do části “Etapy projektu”.
Částky upravte tak, aby byly v souladu (částka na smlouvě = součet částek za jednotlivé etapy), a poté chybové hlášení zmizí.

Pokud k veřejné zakázce potřebujete založit podtyp, musí být veřejná zakázka ve stavu “Zadána” a současně již musela být alespoň jednou podána (tj. prošla administrativním stavem “Podaná”). Dále musí být u příslušné veřejné zakázky na záložce “Veřejná zakázka” v poli “Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení” vyplněna hodnota “Smlouvy na části VZ dle § 98 ZVZ / Smlouvy na části VZ dle § 35 ZZVZ”.
Při splnění výše uvedených podmínek se na záložce “Veřejná zakázka” objeví pole “Založit podtyp VZ”, po stisknutí tohoto pole se v tabulce s přehledem veřejných zakázek na projektu objeví nová zakázka navázaná na “mateřskou” veřejnou zakázku.

Pokud je veřejná zakázka v administrativním stavu “Schválena”, pak v levém menu obrazovky s přehledem všech veřejných zakázek na projektu stiskněte tlačítko “Změnit VZ”, poté označte příslušnou veřejnou zakázku a stiskněte tlačítko “Vykázat změnu” v dolní části obrazovky. Po návratu na obrazovku s přehledem veřejných zakázek na projektu se u dané veřejné zakázky změnil administrativní stav na “Rozpracována” a po otevření veřejné zakázky budou záznamy k zakázce editovatelné.
Pokud je veřejná zakázka v administrativním stavu “Podaná”, pak kontaktujte svého manažera projektu, aby Vám veřejnou zakázku vrátil k dopracování.

Žádost o platbu a zpráva o realizaci

Tato situace nastává v případě, že zpráva o realizaci byla rozpracována před podáním a schválením žádosti o změnu, ve které se upravovala stejná data jako v rozpracované zprávě o realizaci. Data na ZoR je nutné aktualizovat. Např. v žádosti o změnu byla provedena úprava data cílové hodnoty indikátoru.
Aktualizaci dat na zprávě o realizaci provedeme tak, že prostřednictvím tlačítka “Smazat záznam” zrušíme vykazované změny/přírůstky na všech obrazovkách zprávy o realizaci, na kterých byl přírůstek nebo změna vykazována ve schválené žádosti o změnu. Po opětovném označení příslušného záznamu a stisku tlačítka “Vykázat změnu přírůstek” by mělo dojít k načtení aktuálních dat.

Jedná se o tyto chybové hlášení:
“Není vyplněn povinný atribut Název čestného prohlášení”
“K některému se záznamů čestných prohlášení nebylo vybráno žádné čestné prohlášení”

Záložka “Čestná prohlášení” se ve zprávě o realizaci dle přílohy č. 26 Obecných pravidel nevyplňuje, není relevatní a nenabízí se tedy žádný záznam k vyplnění v číselníku. Pokud na záložku vstoupíte a pokusíte se čestné prohlášení vyplnit, vytvoří se prázdný záznam s povinným polem.
Pro odstranění chybových hlášení si otevřete záložku “Čestná prohlášení”, klikněte na první záznam v tabulce a stiskněte tlačítko “Smazat záznam”.

Pokud se jedná o záznam na soupisce dokladů žádosti o platbu, která ještě nebyla podána, smažete záznam pomocí tlačítka “Smazat záznam”.

V případě, že se jedná o záznam na soupisce dokladů žádosti o platbu, která již byla podána a manažer ji vrátil k doplnění, je nutné daný záznam soupisky dokladů označit a kliknout tlačítko “Smazat/Zneplatnit”, která se nachází za datovým polem “Položka v rozpočtu projektu”. Po provedené úpravě se u záznamu objeví údaj “Smazaný” ve sloupci s názvem “Typ úpravy dokladu v SD” (tj. druhý sloupec v přehledové tabulce soupisky dokladů).

Přílohy vkládejte na záložku “Dokumenty”. Záložka “Dokumenty ZoR” slouží pouze k doplnění popisu v případě, že se příjemci nevejde do textového pole “Popis pokroku v realizaci za sledované období” na záložce “Realizace, provoz/údržba výstupu”.

Na vrácené žádosti o platbu je nutné stisknout tlačítko “Zpřístupnit k editaci”, které se nachází na šedivém panelu pod názvem jakékoliv otevřené záložky na žádosti o platbu. Poté bude možné na žádosti o platbu provádět úpravy.

Žádost o přezkum

Pozn. změny jsou popisovány dle funkcí na testovacím prostředí, je možné, že na ostrém prostředí se budou objevovat drobné odchylky

Do modulu „Hodnocení“ byla přidána nová funkcionalita umožňující zneplatnit rozpracované Žádosti o přezkum rozhodnutí a již podané Žádosti o přezkum rozhodnutí s možností podání další nové žádosti nahrazující zneplatněnou žádost.

Zneplatnění Žádosti o přezkum rozhodnutí je umožněno na rozpracovaných nebo již podaných Žádostech o přezkum rozhodnutí, u kterých ještě nevypršela doba po kterou je možné Žádost o přezkum rozhodnutí předložit, a dosud neproběhlo vypořádání předložené Žádosti o přezkum rozhodnutí.

Pro systém ISKP 14+ dále platí:

1. K zneplatnění rozpracované nepodané žádosti dojde stiskem tlačítka umístěným v horním menu příslušné Žádosti o přezkum hodnocení.

 

Že byla rozpracovaná žádost zneplatněna, je bezprostředně po provedeném zneplatnění zřejmé pouze z absence tlačítka pro zneplatnění. Žádost zůstává po zneplatnění otevřená a editovatelná. V seznamu žádostí je přesunuta do neplatných žádostí.

2. Podanou Žádost o přezkum rozhodnutí lze zneplatnit prostřednictvím stejného tlačítka v horním menu příslušné Žádosti o přezkum hodnocení jako v bodě 1. výše. V tomto případě musí být vyplněno datové pole Odůvodnění zneplatnění

Pokud není u zneplatnění podané žádosti o přezkum toto datové pole vyplněno, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn kontrolou, která neumožní zneplatnění žádosti bez vyplnění jeho odůvodnění

3. V systému ISKP je možné zneplatnit jak Žádosti o přezkum rozhodnutí podané elektronicky (přes systém ISKP) tak podané ručně (přes systém CSSF).

Žádost o změnu

Na rozdíl od záložky Dokumenty, kde tlačítko “Stáhnout dokumenty” zkopíruje vybraný dokument do Vámi vybraného úložiště, tlačítko “Stáhnout ŽoZ”, které je k dispozici u podané ŽoZ, znamená, že žádost o změnu berete zpět a nebude etdy nadále administrována.

Nejprve je nutno zrušit vazbu VZ na mazanou etapu.
V ŽoZ je na záložce “Etapy” zcela dole na stránce umístěné tlačítko “Seznam veřejných zakázek”, které zobrazí seznam navázaných zakázek. Tak ujistíte, ze které etapy je nutno etapu odvázat.

Toto chybové hlášení se zobrazuje v případě, že chcete prostřednictvím žádosti o změnu doložit přílohy (např. stavební povolení), které jste vložili na nesprávnou záložku “Dokumenty pro ŽoZ”, a na žádosti o změnu nebyla vybraná žádná obrazovka pro vykázání změn. Záložka “Dokumenty pro ŽoZ” slouží k nahrání odůvodnění ŽoZ v případě, že se žadateli/příjemci odůvodnění nevejde do textového pole odůvodnění ŽoZ.

Chybové hlášení odstraníte tak, že na záložce “Žádost o změnu” stisknete tlačítko “Výběr obrazovek pro vykázání změn”, označíte si obrazovku “Dokumenty” a stisknete tlačítko “Spustit”. Poté se Vám zpřístupní záložka “Dokumenty”, kam přílohy nahrajete, a automaticky se vyplní pole “Typ závažnosti změny” na záložce “Žádost o změnu”.

Tlačítko “Smazat záznam” použijete v případě, kdy jste omylem vykázali změnu na záznamu, který se nemění, nebo jste omylem založili nový záznam. Takto smazaný záznam bude odstraněn pouze ze žádosti o změnu, ale na projektu bude po schválení změny stále figurovat.
Stav “Záznam smazán” v poli “Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnou zpět do projektu” slouží k tomu, aby příslušný záznam, u něhož vykazujete změnu, byl po schválení žádosti o změnu odstraněn z projektu.

Na záložce “Žádost o změnu” stiskněte tlačítko “Výběr obrazovek pro vykázání změn”, označte si obrazovky “Subjekty projektu” a “Osoby subjektu” a stiskněte tlačítko “Spustit”.
Nejprve je nutné na záložce “Subjekty projektu” vykázat změnu na přílušném subjektu projektu, u kterého chcete osobu smazat. Poté si na záložce “Osoby subjektu” vyberte konkrétní osobu a v poli “Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnou zpět do projektu” vyberte “Záznam smazán” a uložte.
Osoby subjekty se nemažou z projektu přes tlačítko Smazat záznam, ani se nepřepisují osoby jinou osobou.

Přílohy, které chcete doplnit k projektu, se vkládají na záložku “Dokumenty”. Záložka “Dokumenty pro ŽoZ” slouží pouze k nahrání odůvodnění ŽoZ v případě, že se žadateli/příjemci odůvodnění nevejde do textového pole odůvodnění ŽoZ. 

Pokud se Vám při rušení vykazované změny na etapě přes tlačítko “Smazat záznam” zobrazí následující chybové hlášení “Položku nelze smazat, protože je přiřazena k jinému záznamu. Pro smazání nejprve zrušte toto přiřazení.”, máte záznam etapy navázaný na finančním plánu.
V tomto případě je nutné přejít na záložku “Finanční plán” a v části “Editovatelné záznamy finančního plánu” označit řádek finančního plánu, na který je příslušná etapa navázaná, a přímo v poli “Etapa” označit vyplněný text a tento přes DELETE odstranit. Takto provedenou změnu je třeba uložit.
Poté si otevřete záložku “Etapy projektu” a u příslušné etapy pomocí tlačítka “Smazat záznam” zrušte vykazovanou změnu.

Není možné upravovat obrazovku ve dvou či více ŽoZ současně.
Pokud Vám systém ve výběru obrazovek pro vykázání změn nezobrazí požadovanou obrazovku, existuje pravděpodobně jiná ŽoZ s příslušnou obrzovkou, která dosud nebyla schválena nebo zamítnuta.

V Žádosti o změnu na záložce Indikátory vyberte požadovaný indikátor a s klikněte na modré tlačítko Vykázat změnu. Zvolený indikátor objeví ve spodní tabulce Indikátory, u kterých je vykazována změna.

Pole Výchozí hodnota, Datum výchozí hodnoty, Cílová hodnota, Datum cílové hodnoty, Dosažená hodnota a Datum dosažené hodnoty jsou zde prázdná bez ohledu na to, zda na daném indikátoru na projektu jsou tato pole naplněna (viz obrázek).

Pro vykázání změny v těchto polích je nutné do nich vepsat požadované hodnoty, které se po schválení Žádosti o změnu propíší u daného indikátoru na projekt.

V polích, která v Žádosti o změnu zůstanou prázdná, po schválení žádosti o změnu zůstanou na daném indikátoru na projektu původní hodnoty, tj. v rámci vyplňování žádosti o změnu postačuje vyplnit pouze hodnoty (pole), které chcete změnit.

Tato situace nastává v případě, kdy byla žádost o změnu finalizovaná před tím, než byla v ISKP podepsaná plná moc u nového zmocněnce, který v okamžiku finalizace neměl k podpisu oprávnění.
Pokud je na projektu signatář s registrací nebo druhý zmocněnec, kteří tam figurovali v okamžiku finalizace, lze tuto situaci vyřešit tak, že signatář nebo druhý zmocněnec provedou storno finalizace a poté se provede nová finalizace.
Pokud je na projektu pouze signatář bez registrace nebo signatář s registrací/druhý zmocněnec, kteří na projektu v okamžiku finalizace nefigurovali, je nutné takovou žádost o změnu smazat a nově založit.

Load More