O programu

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Integrovaný operační program a regionální operační programy z programového období 2007-2013.

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejné správy a veřejných služeb a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-Government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy,  dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí.