Cíle podpory IROP

Program je rozdělen na prioritní osy, ty se poté dále člení na specifické cíle, v nichž jsou vyhlašovány výzvy, do nichž se mohou se svými projektovými žádostmi hlásit žadatelé.

Prioritní osy IROP (PO):

 • PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
 • PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 • PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
 • PO 5 Technická pomoc

Členění prioritních os na specifické cíle

PO 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

 • 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

PO 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

 • 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

PO 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

 • 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech aktivizace místního potenciálu
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

PO 5 – Technická pomoc

 • 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Pozn.: PO 5, resp. SC 5.1 jsou určeny pro Řídicí orgán IROP, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a zprostředkující subjekt IROP, kterým je Centrum pro regionální rozvoj České republiky.