Integrované nástroje

V IROP jsou využívány kromě dotací i inovativnější formy využívání finančních prostředků – ať už jde o finanční nástroje nebo integrované nástroje.

Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Nositelé integrovaných nástrojů, tj. příslušná města či místní akční skupiny (MAS), museli nejprve pro své území zpracovat integrovanou strategii, jejíž součástí je vymezení priorit, které mají být jejím prostřednictvím financovány. Integrované strategie přitom umožní financovat aktivity z různých prioritních os, jednoho či více operačních programů.

Integrované územní investice (ITI) a Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

ITI/IPRÚ jsou chápány jako nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých operačních programů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Předpokladem realizace projektů je schválení integrované územní strategie, která definuje cíle, stanoví indikátory a k jejich dosažení vymezí ve finančním plánu potřebné alokace z operačních programů.

  • Integrované územní investice (dále jen „ITI“) – se uskutečňují v Pražské, Brněnské a Plzeňské metropolitní oblasti a v Ústecko-Chomutovské, Ostravské, Olomoucké a Hradecko-Pardubické aglomeraci

https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/UD-typy/Integrovane-nastroje/ITI

  • Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) – jsou realizovány v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci – Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi a v jejich funkčním zázemí

https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/UD-typy/Integrovane-nastroje/IPRU

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS), zastupujících veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni. Integrovaného nástroje CLLD se využívá ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcemi s méně než 25 tisíci obyvatel. Komunitně vedený místní rozvoj je využit ve venkovském území, prostřednictvím místních akčních skupin. Jejich seznam naleznete zde.

https://mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/UD-typy/Integrovane-nastroje/CLLD