Žádost o změnu

Žadatel/příjemce má povinnost oznámit CRR změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním Žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu.

Oznámení se provádí prostřednictvím ŽoZ podané v MS2021+, v některých případech pak prostřednictvím ZoR či ZoU, blíže viz Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola kap. 12.1.

ŽoZ může iniciovat kromě žadatele/příjemce také Centrum během hodnocení. Pokud založí ŽoZ Centrum, žadateli/příjemci bude předložen návrh ŽoZ k podpisu, který není možné z jeho strany dále upravovat. V případě nesouhlasu může žadatel/příjemce navrženou změnu vrátit Centru s odůvodněním vrácení žádosti o změnu.

Obecně mohou být ve změnovém řízení schváleny pouze změny, po jejichž realizaci bude projekt i nadále v souladu s podmínkami výzvy včetně veškeré navazující dokumentace.

V případě integrovaných projektů je povinnou přílohou vybraných ŽoZ i vyjádření MAS / nositele ITI. Žadatel/příjemce přikládá k ŽoZ vyjádření nositele ITI / MAS v případě, že se jedná o změnu, která:

• snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu,

• prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,

• snižuje celkové způsobilé výdaje projektu, • mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru.