Publicita projektu

Po vydání prvního právního aktu v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře.

 1. Má-li své internetové stránky (může, ale nemusí jít o tzv. homepage), zveřejní na nich stručný popis projektu, jeho cíle, výsledky a informaci, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga EU a MMR ČR se všemi náležitostmi. Loga musí být viditelná při otevření internetové stránky, aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
 2. U projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory (příspěvek EU a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, musí příjemce po dobu realizace projektu vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 x 2,2 m. U obou uvedených rozměrů první číslo udává šířku dočasného billboardu. Pokud nelze umístit billboard v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na dočasném billboardu musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+, a to buď v jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech).
 3. Ve všech ostatních případech:
     • Celková výše podpory projektu nepřesáhla 500 000 EUR
      •  
     • Celková výše podpory projektu přesáhla 500 000 EUR a projekt nespočívá ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury
  • Příjemce umístí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikost A3 (lze použít na výšku i na šířku). Pokud příjemce realizuje více projektů souběžně v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny projekty využít jeden plakát o min. velikosti A3. Pojmem „souběžně“ se rozumí situace, kdy se realizace projektů alespoň částečně časově překrývá. Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle.
  • Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: „Projekt <název projektu> je spolufinancován Evropskou unií.“ Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+, a to buď v jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech).
 4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě realizace projektu stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být snadno viditelná pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria:
   • Celková výše podpory projektu přesahuje 500 000 EUR
    •  
   • Projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury
  • Stálá pamětní deska by měla být vyrobena z odolného a trvalého materiálu a její minimální velikost by měla být 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Musí na ní být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Název musí odpovídat názvu uvedenému v systému MS2014+, a to buď v jeho plné nebo zkrácené verzi (v závislosti na prostorových možnostech). Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle.
  •  

K vytvoření plakátu, dočasného billboardu a stálé pamětní desky důrazně doporučujeme využít generátor nástrojů povinné publicity ESIFhttps://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

Příjemce popisuje realizované formy publicity ve Zprávě o realizaci a Zprávě o udržitelnosti. Pro ověření publicity dokládá příjemce jako přílohu Zprávy o realizaci fotografie realizované publicity a screenshot webových stránek a jako přílohu Zprávy o udržitelnosti fotografie stálé pamětní desky (v případě, že pro projekt platí povinnost instalace dle této kapitoly).

Příjemce je povinen uchovat doklady související s informačními a propagačními nástroji pro potřeby kontroly. Může využít fotografie billboardu, plakátu, stálé pamětní desky nebo screenshot webových stránek.

Více informací o publicitě projektu naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 13.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na manažera projektu.