Veřejné zakázky v projektech IROP pohledem Centra

Jednou ze základních součástí každého projektu jsou veřejné zakázky. Zadávání veřejných zakázek je věcně i právně složitý proces, jehož nedodržení může pro příjemce finančních prostředků IROP znamenat neposkytnutí části dotace z důvodu uložení finanční opravy. Prostřednictvím těchto stránek bychom proto rádi přispěli ke správnému zadávání veřejných zakázek podle zákona i zakázek, realizovaných mimo režim zákona, a pomohli příjemcům při přípravách a následné realizaci zadávacích, popř. výběrových řízení, to vše s využitím zkušeností z dosud provedených kontrol veřejných zakázek a zakázek, financovaných z IROP. Naleznete zde praktické informace, aktuality i metodické postupy a výkladová stanoviska, příklady dobré praxe, jakož i nejčastější pochybení zadavatelů a příklady pravomocných rozhodnutí o neposkytnutí části dotace / popř. statistiku uložených finančních oprav.

Pro snazší orientaci na těchto stránkám zpracováváme / jsme zpracovali slovníček pojmů a zkratek, který bude / je k dispozici pod odkazem níže.

Aktuálně:

13.9.2021 Spuštěna nová verze stránky o veřejných zakázkách v projektech IROP

  • S ohledem na přetrvávající trend růstu cen materiálu v zakázkách na stavební práce či jeho nedostatku si Centrum dovoluje ujistit příjemce, že situaci podrobně sleduje, a dopady do zakázek bude posuzovat s ohledem na východiska stanovená metodickými doporučeními a stanovisky MMR a ÚOHS, přičemž jednotlivé případy budou posuzovány individuálně. Předpokládaný dopad na zakázku bude aprobován v režimu změn de minimis s přihlédnutím k zachování zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Podle konkrétních okolností bude Centrum rovněž posuzovat i jiné odůvodnění změny závazku ze smlouvy, u nichž však bude vyžadovat výrazně podrobnější zdůvodnění ze strany příjemce. Obdobně bude Centrum přistupovat také k posuzování změn v zakázkách na dodávky, pokud se v nich projeví mimořádné faktory ovlivňující trh (nedostatek čipů apod.).
  • Upozorňujeme na metodické doporučení MMR (viz stránky MMR) a společné stanovisko MMR a ÚOHS k aktuální problematice vysokých cen materiálů ve stavebních zakázkách (viz stránky ÚOHS či stránky MMR)
  • Aktualizace Přílohy č. 5 OPŽP – Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZVZ a v MPZ, která zpřísňuje finanční opravy pro zadávací a výběrová řízení zahájená po 15. 10. 2019 krácení – doporučujeme prostudovat a při přípravě a zadávání zakázky financované z IROP vést v patrnosti, aby riziko případné finanční opravy za zakázku bylo minimální – viz https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
  • CRR zveřejňuje výklad gestora ZZVZ ve věci požadavku na “společnou a nerozdílnou odpovědnost” dodavatele a poddodavatele v rámci prokazování kvalifikace:
  • CRR zveřejňuje návodnou metodickou tabulku pro vzorové odůvodnění provedených / plánovaných změn závazků ze smlouvy:

Na této záložce budou zveřejňována častá pochybení, za něž byla v zakázkách financovaných z IROP opakovaně uložena finanční oprava, a to za účelem preventivním.

Zadavatelům doporučujeme, aby se s níže uvedenými informacemi důkladně seznámili a vzali je v úvahu při přípravě zakázek, a nevystavovali se zbytečně riziku krácení dotace za pochybení při zadání zakázky.

Pozn. pořadí, pod kterým bylo dané pochybení uveřejněno, nijak nesouvisí s jeho četností či výší ukládané finanční opravy.

Na této stránce budou uveřejňovány příklady dobré praxe při zadání zakázky, se kterými se pracovníci CRR v rámci kontroly zakázek setkali, se svolením jejich autorů, případně odkazy na veřejně přístupné dokumenty.

Příklady budou vybírány z různých oblastí a institutů zákona.