Žádost o změnu

Žadatel/příjemce má povinnost oznámit CRR změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním Žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu. U všech změn platí, že pokud je to možné, musí být ohlášeny před jejich samotnou realizací.

 1. Změnové řízení je zahájeno před vydáním prvního právního aktu. Změnu schvaluje CRR.
 2. Změnové řízení je zahájeno po vydání právního aktu a zároveň:
  1. nezakládá změnu právního aktu. Změnu schvaluje CRR.
  2. zakládá změnu právního aktu. Změnu schvaluje ŘO IROP.

Podrobné informace ke změnovým řízením i s přehledem změn, které zakládají změnu právního aktu, naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 16. Změny v projektu.

Jak podat Žádost o změnu?

Žadatel/příjemce provádí oznámení prostřednictvím Žádosti o změnu (dále jen „ŽoZ“) podané v MS2014+ na záložce Žádost o změnu. Příjemce vybere datové oblasti, ve kterých je třeba provést změnu. Z vybraných oblastí dat je sestaven formulář ŽoZ, do kterého příjemce zanese změněná data.

Podrobný návod, jak podat Žádost o změnu, naleznete v příloze č. 18 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

V případě konkrétního dotazu k práci v MS2014+ se obraťte na administrátora monitorovacího systému.

Tipy, rady a doporučení

 • Změny oproti finančnímu plánu

  Příjemce nejpozději s datem ukončení etapy předloží ŽoZ. Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“) projektu/Zprávu o udržitelnosti (dále jen „ZoU“) projektu je možné rozpracovat před podáním a schválením ŽoZ, ale podání ŽoP je možné až po schválení Žádosti o změnu. Nejprve musí být schválena ŽoZ, poté příjemce předloží ŽoP projektu, případně ZoU projektu. Pokud příjemce podá ŽoZ před podáním ŽoP projektu, ale již po ukončení etapy, bude toto podání ŽoZ podléhat sankci dle Podmínek. ŽoZ na úpravu finančního plánu podané po podání ŽoP projektu budou zamítnuty, a tedy nebude možné provést přesun finančních prostředků mezi etapami. Veškeré nevyčerpané prostředky za nezrealizované aktivity/uspořené prostředky z etapy již nebude možné využít v následujících etapách.

 • Změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace či udržitelnosti projektu

  Příjemce nesmí tyto změny provést bez předchozího souhlasu ŘO IROP. Změnové řízení v MS2014+ musí být zahájeno před vlastní realizací požadované změny.

 • Dřívější ukončení realizace projektu

  Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před datem uvedeným v právním aktu, nepředkládá ŽoZ, předloží rovnou závěrečnou ŽoP. V závěrečné ZoR projektu příjemce uvede skutečné datum ukončení realizace projektu a naplnění indikátoru, jehož naplnění je svázáno s ukončením realizace projektu.

 • Úspory projektu

  Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou, nebo finanční prostředky uspořené v rámci přímých nákupů či nákupů na objednávku bez výběrového řízení. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení těchto výdajů: publicita a nové aktivity projektu, které nebyly v Žádosti o podporu plánovány v době prvního podání. ŽoZ může být příjemcem podána nejpozději s datem ukončení etapy/projektu. Pokud příjemce podá ŽoZ před podáním ŽoP, ale již po ukončení etapy, bude toto podání ŽoZ podléhat sankci dle Podmínek. ŽoZ na úpravu finančního plánu podané po podání ŽoP, budou zamítnuty. Pokud je ŽoZ zamítnuta, protože byla předložena až po podání ŽoP, příjemce již nebude moci s „uspořenými finančními prostředky“ v projektu disponovat.

 • Změny u integrovaných nástrojích
 1. Projekty ITI/IPRÚ – V případě podstatných změn integrovaných projektů přikládá žadatel/příjemce k ŽoZ vyjádření nositele integrovaného nástroje (dále jen “IN”), resp. Řídicího výboru ITI/IPRÚ nebo manažera ITI/IPRÚ k této změně. Žadatel/příjemce kontaktuje nositele IN (dle kontaktů uvedených ve výzvě nositele ITI/IPRÚ) s žádostí o vyjádření se ke změně. Nositel IN se vyjádří do 15 pracovních dnů ode dne, kdy mu žadatel/příjemce předložil ŽoZ. Potvrzené vyjádření nositele IN, resp. Řídicího výboru ITI/IPRÚ nebo manažera ITI/IPRÚ ke změně v projektu vloží žadatel/příjemce do MS2014+ jako přílohu Žádosti o změnu na záložku Přiložené dokumenty.

 2. Projekty MAS – K ŽoZ přikládá žadatel/příjemce vyjádření kanceláře MAS (vliv na strategii CLLD a na hodnocení MAS). MAS se vyjadřuje ke všem změnám podaným ze strany žadatele/příjemce vyjma změny statutárního zástupce žadatele a úpravy či doplnění čísla bankovního účtu. V případě, že žadatel/příjemce vyjádření nedoloží jako přílohu podané ŽoZ, poskytne MAS své vyjádření CRR depeší, a to do 5 pd po vložení a podání ŽoZ do MS2014+.

Prezentace k Žádosti o změnu a její administrace v IS KP14+ .

Nejčastější dotazy

Žádost o změnu

Na rozdíl od záložky Dokumenty, kde tlačítko “Stáhnout dokumenty” zkopíruje vybraný dokument do Vámi vybraného úložiště, tlačítko “Stáhnout ŽoZ”, které je k dispozici u podané ŽoZ, znamená, že žádost o změnu berete zpět a nebude etdy nadále administrována.

Nejprve je nutno zrušit vazbu VZ na mazanou etapu.
V ŽoZ je na záložce “Etapy” zcela dole na stránce umístěné tlačítko “Seznam veřejných zakázek”, které zobrazí seznam navázaných zakázek. Tak ujistíte, ze které etapy je nutno etapu odvázat.

Toto chybové hlášení se zobrazuje v případě, že chcete prostřednictvím žádosti o změnu doložit přílohy (např. stavební povolení), které jste vložili na nesprávnou záložku “Dokumenty pro ŽoZ”, a na žádosti o změnu nebyla vybraná žádná obrazovka pro vykázání změn. Záložka “Dokumenty pro ŽoZ” slouží k nahrání odůvodnění ŽoZ v případě, že se žadateli/příjemci odůvodnění nevejde do textového pole odůvodnění ŽoZ.

Chybové hlášení odstraníte tak, že na záložce “Žádost o změnu” stisknete tlačítko “Výběr obrazovek pro vykázání změn”, označíte si obrazovku “Dokumenty” a stisknete tlačítko “Spustit”. Poté se Vám zpřístupní záložka “Dokumenty”, kam přílohy nahrajete, a automaticky se vyplní pole “Typ závažnosti změny” na záložce “Žádost o změnu”.

Tlačítko “Smazat záznam” použijete v případě, kdy jste omylem vykázali změnu na záznamu, který se nemění, nebo jste omylem založili nový záznam. Takto smazaný záznam bude odstraněn pouze ze žádosti o změnu, ale na projektu bude po schválení změny stále figurovat.
Stav “Záznam smazán” v poli “Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnou zpět do projektu” slouží k tomu, aby příslušný záznam, u něhož vykazujete změnu, byl po schválení žádosti o změnu odstraněn z projektu.

Na záložce “Žádost o změnu” stiskněte tlačítko “Výběr obrazovek pro vykázání změn”, označte si obrazovky “Subjekty projektu” a “Osoby subjektu” a stiskněte tlačítko “Spustit”.
Nejprve je nutné na záložce “Subjekty projektu” vykázat změnu na přílušném subjektu projektu, u kterého chcete osobu smazat. Poté si na záložce “Osoby subjektu” vyberte konkrétní osobu a v poli “Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnou zpět do projektu” vyberte “Záznam smazán” a uložte.
Osoby subjekty se nemažou z projektu přes tlačítko Smazat záznam, ani se nepřepisují osoby jinou osobou.

Přílohy, které chcete doplnit k projektu, se vkládají na záložku “Dokumenty”. Záložka “Dokumenty pro ŽoZ” slouží pouze k nahrání odůvodnění ŽoZ v případě, že se žadateli/příjemci odůvodnění nevejde do textového pole odůvodnění ŽoZ. 

Pokud se Vám při rušení vykazované změny na etapě přes tlačítko “Smazat záznam” zobrazí následující chybové hlášení “Položku nelze smazat, protože je přiřazena k jinému záznamu. Pro smazání nejprve zrušte toto přiřazení.”, máte záznam etapy navázaný na finančním plánu.
V tomto případě je nutné přejít na záložku “Finanční plán” a v části “Editovatelné záznamy finančního plánu” označit řádek finančního plánu, na který je příslušná etapa navázaná, a přímo v poli “Etapa” označit vyplněný text a tento přes DELETE odstranit. Takto provedenou změnu je třeba uložit.
Poté si otevřete záložku “Etapy projektu” a u příslušné etapy pomocí tlačítka “Smazat záznam” zrušte vykazovanou změnu.

Není možné upravovat obrazovku ve dvou či více ŽoZ současně.
Pokud Vám systém ve výběru obrazovek pro vykázání změn nezobrazí požadovanou obrazovku, existuje pravděpodobně jiná ŽoZ s příslušnou obrzovkou, která dosud nebyla schválena nebo zamítnuta.

V Žádosti o změnu na záložce Indikátory vyberte požadovaný indikátor a s klikněte na modré tlačítko Vykázat změnu. Zvolený indikátor objeví ve spodní tabulce Indikátory, u kterých je vykazována změna.

Pole Výchozí hodnota, Datum výchozí hodnoty, Cílová hodnota, Datum cílové hodnoty, Dosažená hodnota a Datum dosažené hodnoty jsou zde prázdná bez ohledu na to, zda na daném indikátoru na projektu jsou tato pole naplněna (viz obrázek).

Pro vykázání změny v těchto polích je nutné do nich vepsat požadované hodnoty, které se po schválení Žádosti o změnu propíší u daného indikátoru na projekt.

V polích, která v Žádosti o změnu zůstanou prázdná, po schválení žádosti o změnu zůstanou na daném indikátoru na projektu původní hodnoty, tj. v rámci vyplňování žádosti o změnu postačuje vyplnit pouze hodnoty (pole), které chcete změnit.

Tato situace nastává v případě, kdy byla žádost o změnu finalizovaná před tím, než byla v ISKP podepsaná plná moc u nového zmocněnce, který v okamžiku finalizace neměl k podpisu oprávnění.
Pokud je na projektu signatář s registrací nebo druhý zmocněnec, kteří tam figurovali v okamžiku finalizace, lze tuto situaci vyřešit tak, že signatář nebo druhý zmocněnec provedou storno finalizace a poté se provede nová finalizace.
Pokud je na projektu pouze signatář bez registrace nebo signatář s registrací/druhý zmocněnec, kteří na projektu v okamžiku finalizace nefigurovali, je nutné takovou žádost o změnu smazat a nově založit.

Load More

Ostatní nejčastější dotazy zde.