Žádost o změnu

Jako žadatel/příjemce máte povinnost oznámit CRR změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním Žádosti o podporu a ukončením udržitelnosti projektu. U všech změn platí princip, že pokud je to možné, ohlášení musíte provést před samotným vznikem změny.

Administrace žádosti o změnu se odlišuje v závislosti na tom, kdy bylo změnové řízení zahájeno, a také podle charakteru změny:

  1. Změnové řízení je zahájeno před vydáním prvního právního aktu. Změnu schvaluje => CRR.
  2. Změnové řízení je zahájeno po vydání právního aktu a zároveň:
    a) nezakládá změnu právního aktu. Změnu schvaluje => CRR,
    b) zakládá změnu právního aktu. Změnu schvaluje => ŘO IROP.

Podrobné informace ke změnovým řízením i s přehledem změn, které zakládají změnu právního aktu, naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 16. Změny v projektu.

Jak podat Žádost o změnu?

Oznámení provedete prostřednictvím Žádosti o změnu (dále jen „ŽoZ“) podané v MS2014+ na záložce „Žádost o změnu“. Zde vyberete datové oblasti, ve kterých je třeba provést změnu. Z vybraných oblastí dat je sestaven formulář ŽoZ, do kterého zanesete změněná data.

Podrobný návod, jak podat ŽoZ, naleznete v příloze č. 18 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nebo také v obecné prezentaci níže.

 Prezentace k Žádosti o změnu a její administrace v IS KP14+ (obecná) ke stažení zde.

V případě, že potřebujete podat žádost o změnu týkající se jedné z následujících oblastí, můžete využít postupy ze souboru Specifické ŽoZ:  

  • změna statutárního orgánu žadatele,
  • změna finančního plánu a etap,
  • nový dokument / úprava stávajícího dokumentu,
  • změna indikátorů.

Upozornění: Návod Specifické ŽoZ se může lišit z důvodu průběžných aktualizací systému nebo vizuální podoby MS2014+.

V případě nejasností nebo dotazů se včas obraťte na (přidělené) manažery projektu CRR. Nenechávejte nic na poslední chvíli.

 Pokud budete mít konkrétní dotaz k práci v MS2014+, obraťte se na administrátora monitorovacího systému.