Žádost o platbu a Zpráva o realizaci

Žádost o platbu (dále jen „ŽoP“) a průběžnou/závěrečnou Zprávu o realizaci projektu (dále jen „ZoR“) není možné podat před schválením prvního právního aktu.

Příjemce podá prostřednictvím MS2014+ ŽoP, průběžnou/závěrečnou ZoR projektu a všechny požadované přílohy nejpozději do 20 pracovních dnů od vydání prvního právního aktu v případě, že ukončil etapu, nebo projekt před vydáním prvního právního aktu. Pokud jsou etapa/etapy nebo projekt ukončeny po vydání prvního právního aktu, příjemce předloží ZoR a ŽoP do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu.

CRR ověřuje předloženou ŽoP a ZoR po formální a obsahové stránce dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Podrobné informace k administraci ŽoP a ZoR (co je předmětem administrace, jaké jsou lhůty, jaké dokumenty CRR ověřuje apod.) naleznete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 18. Financování.

V případě konkrétního dotazu k Žádosti o platbu nebo Zprávě o realizaci se obraťte na Vašeho manažera projektu.

Jak podat Žádost o platbu a Zprávu o realizaci?

Příjemce elektronicky předloží:

 • Průběžnou ZoR projektu (předkládá se po ukončení etapy) anebo
 • Závěrečnou ZoR projektu (předkládá se po ukončení poslední etapy; u investičních projektů s objemem celkových způsobilých výdajů nad 100 mil. Kč se po ukončení realizace projektu předkládá závěrečná ZoR za celé období realizace projektu)
 • Všechny požadované přílohy průběžné/závěrečné ZoR projektu
 • ŽoP vyplněnou, finalizovanou a podanou v MS2014+

Podrobný návod, jak podat Žádost o platbu a Zprávu o realizaci, naleznete v příloze č. 26 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce.

V případě konkrétního dotazu k práci v MS2014+ se obraťte na administrátora monitorovacího systému.

Jaké dokumenty musí příjemce doložit do Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci?

Přílohy Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci (výčet je orientační a pro každou výzvu se mohou povinné přílohy lišit).

 • Faktury/daňové doklady
  Splňují ustanovení § 11 zákona o účetnictví, jsou označené registračním číslem projektu.
 • Uvedení čísla smlouvy/objednávky
  Pokud není uvedeno na faktuře, nedopisovat na fakturu/daňový doklad ručně, ale okomentovat v „Popisu výdaje“ na „Soupisce dokladů“ provázanost smlouvy/objednávky s předkládanou fakturou.
 • Doklady o úhradě
  Bankovní výpisy
 • Předávací protokoly, dodací listy
 • Smlouva/objednávka
  U výdajů, které nebyly realizovány formou VŘ.
 • Dokumenty z výběrových řízení
  Pokud již nebyly doloženy, vložit do modulu VZ.
 • Smlouva o zřízení bankovních účtů/čestné prohlášení o bankovních účtech
  Příjemce dokládá jak bankovní účet, na který požaduje poskytnout dotaci, tak bankovní účty, ze kterých byly provedeny úhrady předkládaných účetních/daňových dokladů k proplacení. (vzor viz. příloha č. 32 Obecných pravidel) 
 • Výpis z účetní evidence
  Zaúčtování veškerých příjmů a výdajů projektu, z této sestavy musí být zřejmé zaúčtování do investic a neinvestic a způsob oddělení účetnictví projektu – na účetní sestavě vyznačte čísla dokladů dle soupisky, dále uveďte dle jakého konkrétního účetního znaku je účetnictví odděleno (pokud účetní sestava nezahrnuje pouze způsobilé výdaje, uveďte vazbu těchto ostatních výdajů na projekt).
 • Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
  Fotodokumentace/printscreen/odkaz na internetové stránky.
 • Stavební práce
  Soubor čerpání odpovídající výdajům v dané ŽoP, ve struktuře položkového rozpočtu stavby.
 • DPH – přenesená daňová povinnost
  Doložení splnění daňové povinnosti (daňové přiznání, výpis z evidence pro daňové účely/kontrolní hlášení, doklad o úhradě).
 • Nákup nemovitostí (staveb a pozemků)
  Znalecký posudek ne starší 6 měsíců od data pořízení.
 • Fotodokumentaci z realizace projektu
  Dodržení pravidel publicity
 • Mzdové výdaje
  Rekapitulace mzdových výdajů, pracovní smlouvy/DPČ/DPP včetně pracovní náplně, timesheety/výkazy práce, doklady o výplatě a úhradě odvodů.
 • Závěrečná etapav případě projektů s příjmy
  Přepočet finanční mezery v modulu CBA.
 • Závěrečná etapa – stavební práce
  Kolaudační rozhodnutí / kolaudační souhlas / rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby / rozhodnutí o povolení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, pokud již bylo vydáno.

Nejčastější chyby/doporučení

Nejčastější pochybení v ŽoP/ZoR na CRR zde

Desatero k Žádostem o platbu na CRR zde

Rady a tipy na stránkách MMR zde

Nejčastější dotazy

Žádost o platbu a zpráva o realizaci

Tato situace nastává v případě, že zpráva o realizaci byla rozpracována před podáním a schválením žádosti o změnu, ve které se upravovala stejná data jako v rozpracované zprávě o realizaci. Data na ZoR je nutné aktualizovat. Např. v žádosti o změnu byla provedena úprava data cílové hodnoty indikátoru.
Aktualizaci dat na zprávě o realizaci provedeme tak, že prostřednictvím tlačítka “Smazat záznam” zrušíme vykazované změny/přírůstky na všech obrazovkách zprávy o realizaci, na kterých byl přírůstek nebo změna vykazována ve schválené žádosti o změnu. Po opětovném označení příslušného záznamu a stisku tlačítka “Vykázat změnu přírůstek” by mělo dojít k načtení aktuálních dat.

Jedná se o tyto chybové hlášení:
“Není vyplněn povinný atribut Název čestného prohlášení”
“K některému se záznamů čestných prohlášení nebylo vybráno žádné čestné prohlášení”

Záložka “Čestná prohlášení” se ve zprávě o realizaci dle přílohy č. 26 Obecných pravidel nevyplňuje, není relevatní a nenabízí se tedy žádný záznam k vyplnění v číselníku. Pokud na záložku vstoupíte a pokusíte se čestné prohlášení vyplnit, vytvoří se prázdný záznam s povinným polem.
Pro odstranění chybových hlášení si otevřete záložku “Čestná prohlášení”, klikněte na první záznam v tabulce a stiskněte tlačítko “Smazat záznam”.

Pokud se jedná o záznam na soupisce dokladů žádosti o platbu, která ještě nebyla podána, smažete záznam pomocí tlačítka “Smazat záznam”.

V případě, že se jedná o záznam na soupisce dokladů žádosti o platbu, která již byla podána a manažer ji vrátil k doplnění, je nutné daný záznam soupisky dokladů označit a kliknout tlačítko “Smazat/Zneplatnit”, která se nachází za datovým polem “Položka v rozpočtu projektu”. Po provedené úpravě se u záznamu objeví údaj “Smazaný” ve sloupci s názvem “Typ úpravy dokladu v SD” (tj. druhý sloupec v přehledové tabulce soupisky dokladů).

Přílohy vkládejte na záložku “Dokumenty”. Záložka “Dokumenty ZoR” slouží pouze k doplnění popisu v případě, že se příjemci nevejde do textového pole “Popis pokroku v realizaci za sledované období” na záložce “Realizace, provoz/údržba výstupu”.

Na vrácené žádosti o platbu je nutné stisknout tlačítko “Zpřístupnit k editaci”, které se nachází na šedivém panelu pod názvem jakékoliv otevřené záložky na žádosti o platbu. Poté bude možné na žádosti o platbu provádět úpravy.

Load More

Ostatní nejčastější dotazy zde.