Publicita projektu

Po vydání prvního PA/Rozhodnutí a v průběhu realizace projektu je příjemce povinen informovat veřejnost o získané podpoře z fondů EU.

Minimální informace, které budou uvedeny na nástrojích povinné publicity, jsou:

  • název projektu v plné nebo zkrácené formě v souladu s názvem v MS2021+,
  • hlavní cíl projektu,
  • zdůraznění, že je na daný projekt poskytována finanční podpora od Unie.
  • logolink: znak EU s povinným textem a logem MMR

Povinné informační a propagační nástroje (také „povinná publicita“) jsou závazné pro všechny příjemce. Jedná se o následující:

a) webová stránka (existuje-li)
informace budou uveřejněny na webu po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

b) post na sociální síti (existuje-li)
povinnost zveřejnění informace na sociální síti je splněna uveřejněním jednoho postu na jedné sociální síti a příjemce ji dokládá předložením např. printscreenu daného příspěvku nebo podobného formátu, ze kterého bude patrné, na které sociální síti a kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení.

c) dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky projektu
budou obsahovat prohlášení o tom, že projekt byl podpořen z fondů EU zobrazením logolinku: znakem EU s povinným textem a logem MMR. Za materiály pro širokou veřejnost se nepovažuje např. korespondence, zadávací dokumentace, účetní doklady atp.

d) billboard / permanentní billboard / stálá pamětní deska
při realizaci projektu, u něhož celkové výdaje přesahují 500 000 EUR a zahrnuje hmotnou případně nehmotnou investici, vystaví příjemce na místě dobře viditelném pro veřejnost billboard, permanentní billboard, nebo stálou pamětní desku.

e) plakát o minimální velikosti A3 nebo alternativy uvedené níže
u projektů, které nesplňují podmínky uvedené v bodě d), umístí příjemce na místě snadno viditelném pro veřejnost, po zahájení realizace projektu, alespoň jeden plakát o minimální velikosti A3, nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o projektu o minimální velikosti A3 zobrazovací plochy (displeje, obrazovky). Plakát může být nahrazen jiným nosičem, kde budou informace zobrazeny např. deska, billboard, plachta apod. při dodržení minimální velikosti A3.

f) komunikační akce nebo aktivita pro operace strategického významu či operace, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR
u projektů strategického významu a projektů, jejichž celkové výdaje přesahují 10 000 000 EUR, je příjemce povinen zorganizovat komunikační akci (např. tiskovou konferenci u příležitosti otevření projektu), nebo jinou komunikační aktivitu (např. drobnou mediální kampaň v regionu) a včas pozvat zástupce ŘO IROP a Evropské komise. Pozvání Evropské komise bude příjemce konzultovat a realizovat ve spolupráci s ŘO IROP. Za projekt strategického významu je považován projekt, který významným způsobem přispívá k dosažení cílů programu, a který je předmětem zvláštních monitorovacích a komunikačních opatření.

K vytvoření plakátu, (permanentního) billboardu nebo stálé pamětní desky je doporučeno využít generátor nástrojů povinné publicity fondů EU

O splnění pravidel týkající se zveřejňování povinných informačních a komunikačních nástrojů příjemce informuje ve Zprávě o realizaci a Zprávě o udržitelnosti. Pro ověření splnění podmínek dokládá příjemce jako přílohu ZoR fotografie realizované publicity (plakáty, billboardy, stálá pamětní deska a jiné) a printscreen webových stránek a postu na profilu / účtu na sociálních sítích.

Více informací o publicitě projektu naleznete v  Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027, kapitola 10.