Výzvy

Jednotlivé výzvy jsou vyhlašovány řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) prostřednictvím MS2021+, a nejpozději k datu vyhlášení výzvy je zveřejněn text výzvy a související dokumentace na webových stránkách. Vyhlášení výzvy probíhá na internetových stránkách řídícího orgánu IROP. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena, a odkaz, kde najít podrobnější informace, dokumentace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány. Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů. Všechny výzvy v IROP 2021-2027 budou vyhlašovány jako průběžné.

Vyhlášené výzvy ŘO IROP 2021-2027: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027

Další informace lze nalézt zde:

ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/

Seznam nositelů ITI: https://irop.mmr.cz/cs/kontakty/kontakty-na-nositele-iti-(1)

Seznam územních působností MAS: https://www.nsmascr.cz/o-spolku/clenove-ns-mas/