Výzvy

Jednotlivé výzvy jsou vyhlašovány řídícím orgánem IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj). V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace. Vyhlášení výzvy probíhá na internetových stránkách řídícího orgánu IROP. Každá výzva obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy a oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti (není-li jen elektronicky), den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena, a odkaz, kde najít podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány. Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv. kolová).