Postup předložení a hodnocení projektu

Individuální projekty

Následující schéma zobrazuje fáze od vyhlášení výzvy Řídícím orgánem IROP po vydání právního aktu. Proces schvalování projektů zahrnuje hodnocení projektů a výběr projektů. Fáze procesu schvalování žádostí o podporu individuálních projektů v IROP zobrazuje níže uvedené schéma.

Pozn.: Systém hodnocení nemusí zahrnovat všechny fáze uvedené ve schématu.

*Ex-ante kontrola je provedena pouze u projektů, u kterých bylo identifikováno vyšší riziko v rámci Ex-ante analýzy rizik.

Bližší informace k hodnocení najdete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a Specifických pravidlech dané výzvy.

V případě potřeby kontaktujte přiděleného manažera projektu. Upozorňujeme, že během hodnocení s Vámi budou komunikovat i jiní zaměstnanci CRR.

Integrované projekty ITI

Následující schéma zobrazuje fáze od vyhlášení výzvy Řídícím orgánem IROP po vydání právního aktu. Proces schvalování projektů zahrnuje hodnocení projektů a výběr projektů. Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů ITI v IROP zobrazuje níže uvedené schéma. Na výzvu ŘO IROP navazují výzvy jednotlivých nositelů integrovaných nástrojů, které musí respektovat podmínky dané výzvou ŘO IROP. Nositel integrovaného nástroje může v souladu se schválenou strategií upravit podmínky výzvy (např. zúžit okruh podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů nebo snížit výši podpory na jeden projekt) v závislosti na potřebách daného území. V případě projektů ITI navazuje na výzvu nositele ITI výzva zprostředkujícího subjektu ITI.

Pozn.: Systém hodnocení nemusí zahrnovat všechny fáze uvedené ve schématu.

* Ex-ante kontrola je provedena pouze u projektů, u kterých bylo identifikováno vyšší riziko v rámci Ex-ante analýzy rizik.

Bližší informace k hodnocení najdete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a Specifických pravidlech dané výzvy.

V případě potřeby kontaktujte přiděleného manažera projektu. Upozorňujeme, že během hodnocení s Vámi budou komunikovat i jiní zaměstnanci CRR.

Integrované projekty IPRÚ

Následující schéma zobrazuje fáze od vyhlášení výzvy Řídícím orgánem IROP po vydání právního aktu. Proces schvalování projektů zahrnuje hodnocení projektů a výběr projektů. Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů IPRÚ v IROP zobrazuje níže uvedené schéma. Na výzvu ŘO IROP navazují výzvy jednotlivých nositelů integrovaných nástrojů, které musí respektovat podmínky dané výzvou ŘO IROP. Nositel integrovaného nástroje může v souladu se schválenou strategií upravit podmínky výzvy (např. zúžit okruh podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů nebo snížit výši podpory na jeden projekt) v závislosti na potřebách daného území.

Pozn.: Systém hodnocení nemusí zahrnovat všechny fáze uvedené ve schématu.

* Ex-ante kontrola je provedena pouze u projektů, u kterých bylo identifikováno vyšší riziko v rámci Ex-ante analýzy rizik.

Bližší informace k hodnocení najdete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a Specifických pravidlech dané výzvy.

V případě potřeby kontaktujte přiděleného manažera projektu. Upozorňujeme, že během hodnocení s Vámi budou komunikovat i jiní zaměstnanci CRR.

Integrované projekty CLLD (MAS)

Následující schéma zobrazuje fáze od vyhlášení výzvy Řídícím orgánem IROP po vydání právního aktu. Proces schvalování projektů zahrnuje hodnocení projektů a výběr projektů. Fáze procesu schvalování žádostí o podporu integrovaných projektů CLLD (MAS) v IROP zobrazuje níže uvedené schéma. Na výzvu ŘO IROP navazují výzvy jednotlivých nositelů integrovaných nástrojů, které musí respektovat podmínky dané výzvou ŘO IROP. Nositel integrovaného nástroje může v souladu se schválenou strategií upravit podmínky výzvy (např. zúžit okruh podporovaných aktivit, oprávněných žadatelů nebo snížit výši podpory na jeden projekt) v závislosti na potřebách daného území.

Pozn.: Systém hodnocení nemusí zahrnovat všechny fáze uvedené ve schématu.

Bližší informace k hodnocení najdete v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce a Specifických pravidlech dané výzvy.

V případě potřeby kontaktujte přiděleného manažera projektu. Upozorňujeme, že během hodnocení s Vámi budou komunikovat i jiní zaměstnanci CRR.