Kontrolní listy pro kontrolu zpráv o udržitelnosti projektu

SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální a silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi -Sociální služby, KC PKC

SC 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – Sociální bydlení

SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

SC 3.2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

SC 5.1 TECHNICKÁ POMOC Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

SC 6.1 REACT-EU – Integrovaný záchranný systém

SC 6.1 REACT-EU – Sociální služby

SC 6.1 REACT-EU – Zdravotnictví