Jak na dotace

Váš projektový záměr

Zjistěte, zda je Váš projektový záměr možné podpořit z IROP (mmr.cz). Připravte kvalitní projektový záměr, který je realizovatelný, efektivní a dlouhodobě udržitelný a v souladu s výzvami IROP. Projektový záměr je možné konzultovat s pracovníky příslušného územního odboru.

Výběr vhodné výzvy

Váš projekt musí být v souladu se specifickými pravidly a jednotlivými výzvami IROP. Pokud si nejste jisti, která výzva je pro Vás vhodná, neváhejte se obrátit na kontaktní osoby Centra pro regionální rozvoj České republiky. Další možností je navštívit některý ze seminářů pro žadatele, kde budete moci detailněji seznámit s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohami žádosti apod. Informace o plánovaných seminářích naleznete zde.

Příprava žádosti o podporu

Přípravě projektu věnujte dostatek času. Zvažte, zda má Váš projekt jasně definované a měřitelné cíle a je po finanční a provozní stránce kvalitně promyšlen. Jako pomůcku, má-li Váš projekt šanci uspět, můžete využít kontrolní listy pro hodnocení žádosti.

Podání a registrace žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu a veškerá administrace projektů probíhá prostřednictvím webového portálu MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/). Žadatel o dotaci si zde musí zřídit účet a seznámit se s fungováním celého prostředí. Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ je blíže vysvětlen v příloze Specifických pravidel u konkrétní výzvy. Po podání žádosti o podporu si nezapomeňte dle přiloženého návodu nastavit notifikace interních depeší do e-mailu nebo formou SMS, tak abyste nepřišli o žádnou důležitou informaci k Vašemu projektu (např. výzvu k doložení dokumentů).

Uživatelská příručka IS KP14+: Vlastnosti a uživatelská obsluha portálu IS KP14+
Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
Návod pro nastavení notifikace: Návod notifikace

V případě dotazů směřující na monitorovací systém ISKP (technické problémy při vyplňování žádosti) se obracejte s dotazy na administrátora monitorovacího systému: Kontakt

Hodnocení projektu

Projekty jsou posuzovány nezávislými hodnotiteli. Hodnocení probíhá v řádu týdnů až měsíců. Schéma hodnocení projektu si můžete prohlédnout zde. Kvalitně zpracovaná žádost o podporu je pro přidělení dotace klíčová. O výsledku hodnocení se dozvíte prostřednictvím systému MS2014+. Poté, co padne rozhodnutí o podpoření projektu, je bez zbytečného odkladu vydán právní akt.

Realizace projektu

Příjemce dotace se zavazuje realizovat projekt podle schváleného projektu a v souladu s pravidly IROP. V případě, že je nutné udělat změnu v projektu, je možné podat Žádost o změnu. K monitorování projektu slouží Zprávy o realizaci. Váš projekt administruje manažer projektu, na kterého se můžete v případě nejasností obrátit. Rady a tipy k realizaci projektu naleznete zde.

Žádost o platbu

Dotace je vyplacena zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. K tomu je nutné podat Žádost o platbu, a to buď po skončení celého projektu, nebo po ukončení jedné jeho etapy. Žádost o platbu se podá prostřednictvím MS2014+.

Udržitelnost projektu

Po dokončení projektu probíhá monitorování jeho výstupů a naplňování parametrů, ke kterým jste se zavázali v žádosti o podporu. Po dobu udržitelnosti musí příjemce zachovat výstupy projektu. Poskytovatel dotace sleduje stav projektu v době udržitelnosti prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti. Tyto zprávy pravidelně předkládáte v systému MS2014+.  

Kontrola projektu 

Ve všech fázích Vašeho projektu může být provedena kontrola ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky nebo dalších subjektů (MF, NKÚ, Účetní dvůr, MMR, Evropská komise atd.).