GDPR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také jen “Centrum”)  je státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní adresa správce

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice
tel. 225 855 321
e-mail: gdpr@crr.cz  
DS: mt6427q

Centrum, na základě povinnosti uložené mu Obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 Obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice
tel. +420 543 214 714, +420 733 510 780
e-mail: dpo@crr.cz
DS: mt6427q

Centrum jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

 • administrace a kontroly čerpání evropských fondů
 • poskytování podpory a informací malým a středním podnikům v síti Enterprise Europe Network
 • výkonu souvisejících činností (např. pořádání školení, komunikace s veřejností a klienty, provádění kontrolní činnosti apod.)

Bližší informace k jednotlivým účelům, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Právní základ zpracování

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Centrum vztahují a dále na základě splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je Centrum pověřeno.

V odůvodněných případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněníh zájmu. Jedná se zejména o zpracování osobních údajů v:

 • kamerovém systému, provozovaném za účelem ochrany majetku Centra a zabezpečení života, zdraví a majetku osob v objektech Centra;
 • evidenci návštěv vstupujících do objektů Centra, vedené za účelem ochrany majetku Centra a osob pobývajících v jeho objektech;
 • činnostech souvisejících s prováděním přímého marketingu, vykonávaných za účely např. vydávání e-newsletteru, doplňování a aktualizace informací o klientech z komerčních databází, vyhledávání potenciálních nových klientů atd.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Předávání a uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není Centru uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Ve vymezených případech využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů externího zpracovatele, se kterým je vždy uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, která specifikuje pokyny pro zpracování a povinnosti oznamovatele. O této skutečnosti jste vždy informováni prostřednictvím zveřejněného záznamu o činnosti zpracování.

Při zpracování Vašich osobních údajů u Centra nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem (Spisovým řádem), vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Práva subjektů a způsoby jejich uplatnění

Pokud jsou v Centru zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Centra informaci o zpracování osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v Centru;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Centrem jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Centrem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Centru;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva a požadavky uplatňujte u Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby:

 • písemně na adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • v elektronické podoby e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele zaslaným na naši elektronickou podatelnu,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
 • osobním předáním písemné žádosti na podatelně Centra; z důvodu identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V souladu s Obecným nařízením na ochranu os. údajů, článkem 14 odst. 3, poskytneme informace o osobních údajích:

 • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
 • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci s Vámi, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace,
 • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

Informace o zpracování statistických dat prostřednictvím nástroje Google Analytics

Centrum využívá nástroj Google Analytics z důvodu získání statistických (anonymních) dat uživatelů webového portálu Centra, za účelem zejména sledování a vyhodnocování návštěvnosti portálu
a současně za účelem postupného zefektivňování, rozšiřování a optimalizace poskytovaných služeb, spočívající zejména v získání statistických dat:

 • o počtu návštěv, návštěvníků a vyhodnocení počtu nových návštěvníků portálu,
 • o průměrné době jedné návštěvy portálu,
 • o nejnavštěvovanějších stránkách portálu a
 • o geolokačních údajích návštěvníka v rozsahu země a město.

V rámci sběru dat uživatelů tímto nástrojem, získává společnost Google údaje o Vašem chování na serverech portálu a dále informace o tom, z jakého systému jste se k serveru přihlásili, jaký čas jste na serveru strávili a jaké zařízení, operační systém a internetový prohlížeč používáte. Pro odlišení jednotlivých uživatelů je využívána IP adresa uživatele. V případě, že se přihlásíte k portálu Centra prostřednictvím Vašeho Gmail účtu, bude mít společnost Google personifikovány všechny Vaše ukládané údaje, včetně demografických, vůči údajům, které jste společnosti Google poskytli při registraci Vašeho Gmail účtu. K těmto, případným, personifikovaným údajům nemá Centrum přístup. Centrum zpracovává pouze ukládané statistické údaje k využití za výše uvedenými účely a uchovává je pouze po dobu 14 měsíců od jejich získání.