GDPR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále také jen “Centrum”)  je státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) osobních údajů.

Kontaktní adresa správce

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice
tel. 225 855 321
e-mail: gdpr@crr.cz  
DS: mt6427q

Centrum, na základě povinnosti uložené mu Obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 Obecného nařízení a je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa Pověřence pro ochranu osobních údajů

Centrum pro regionální rozvoj České republiky
k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice
tel. +420 543 214 714, +420 733 510 780
e-mail: dpo@crr.cz
DS: mt6427q

Centrum jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

 • administrace a kontroly čerpání evropských fondů
 • zajištění interních procesů
 • poskytování podpory a informací malým a středním podnikům v síti Enterprise Europe Network

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Centrum vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je Centrum pověřeno.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu osobních údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není Centru uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u Centra nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem (Spisovým řádem), vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje jsou v Centru zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem.

Pokud jsou v Centru zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Centra informaci o zpracování osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v Centru;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Centrem jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Centrem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Centru;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Centrum nepracuje s osobními údaji jinak, než v rozsahu veřejného zájmu. Neprovádí podle zaslaných os. údajů profilování ani žádné další zpracování osobních údajů, vyjma zákonných požadavků.

V souladu s Obecným nařízením na ochranu os. údajů, článkem 14 odst. 3, poskytneme informace o osobních údajích:

 • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
 • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace,
 • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.