Naše projekty OPTP 14 - 20

Projekty Centra v programovém období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (OPTP) realizované v programovém období 2014-2020:

Název projektu:

Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2022 – 2023

Registrační číslo:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000278

Oblast podpory:

IROP – Výzva č. 1

Příspěvek společenství:

47 542 857,05 Kč

Státní rozpočet::

  8 389 915,95 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

55 932 773,00 Kč

Popis projektu:

Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra. Pro jednotlivé roky se počítá s 15 přepočítanými úvazky, tzn. 5 úvazky pracovníků IT + 10 úvazků pro pracovníky, kteří budou vykonávat koordinační činnosti pro potřeby výkonu kontroly u programů Evropské územní spolupráce. A dále s 16 PPÚ za zaměstnance, zajišťující činnosti horizontálně pro více Operačních programů, kteří nemohou být hrazení z TP jednoho OP. Počítá se také s výdaji na DPČ a DPP.

Cíl projektu:

 

Mezi hlavní cíle projektu patří zajištění dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců vykonávající koordinační činnost pro potřeby výkonu kontroly u programů Evropské územní spolupráce (EÚS) a dále zaměstnanců vykonávající činnosti horizontálně pro více Operačních programů. Jedná se o projektové manažery, zaměstnance IT oddělení a zaměstnanci z Oddělení řízení lidských zdrojů. Mezi hlavní činnosti těchto zaměstnanců patří administrace projektů OPTP potřebné pro zajištění bezproblémového chodu Centra (projekty na Režijní náklady, Licence a podobné), dále poskytování služeb IT oddělení zaměstnancům Centra a v neposlední řadě administrace veškeré agendy spojené s přijímáním nových zaměstnanců, odborným vzděláváním, hodnocení pracovních výkonů a podobné.

Zaměstnanci EÚS přispívají k zajištění implementace programů EÚS (koordinační funkce v oblasti kontrolních mechanismů) a také ke koordinační roli NOK u programů EÚS (jeden z cílů kohezní politiky).

   
Název projektu: Podpora mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000270
Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 1
Příspěvek společenství: 1 144 720,50 Kč
Státní rozpočet: 202 009,50 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 346 730,00 Kč
Popis projektu

Projekt zabezpečí technickou podporu integrovaného modulárního software pro mzdovou a personální agendu, evidenci vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém. Projekt je naplánován na 30 měsíců. Etapy budou půlroční. Projekt navazuje na předchozí projekt s názvem Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Cíl projektu

Projekt zabezpečí technickou podporu integrovaného modulárního software pro mzdovou a personální agendu, evidenci vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém. Projekt navazuje na předchozí projekt s názvem Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

   
   
Název projektu Režijní výdaje Centra financované OPTP 2020-2022
Registrační číslo:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000210

Oblast podpory: OPTP –  Výzva č. 1
Příspěvek společenství: 67 091 918,59 Kč
Státní rozpočet: 11 839 750,34 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 78 931 668,93 Kč
Popis projektu

Centrum musí pro své administrativní kapacity zajistit odpovídající    prostory k výkonu svých činností. Projekt s názvem Režijní náklady    Centra v rámci OPTP na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 je  rozvržen do šesti půlročních etap a zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také “Centrum”). Režijní výdaje se týkají centrály v Praze a dále poboček v Písku, Chomutově, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Ostravě.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění denního chodu v pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Prostřednictvím získaných finančních prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby. V důsledku tak bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby jejich pracovní činnost mohla probíhat plynule a bezproblémově.

 

   
Název projektu: Licence a podpora pro SI v Centru IV.
Registrační číslo:

CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000215

Oblast podpory: OPTP –  Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 30 446 793,28  Kč
Státní rozpočet: 5 372 963,53 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 35 819 756,81  Kč
Popis projektu

Projekt je realizován za účelem nákupu licencí a podpor nutných pro SW a HW prvky, které jsou provozovány v systémové infrastruktuře Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nákupem těchto produktů budou vhodně ochráněny investice realizované v minulých letech, zajištěn bezproblémový provoz Centra a zároveň zajištěno bezproblémové provozování, požadovaná dostupnost a udržitelnost monitorovacího systému Strukturálních fondů EU pro administraci projektů.   

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cíl projektu Cílem projektu je zabezpečení provozu systémové infrastruktury Centra v právním rámci platné legislativy tak, aby používání operačních systémů a programového vybavení (včetně zajištění datové bezpečnosti provozovaných systémů) bylo podloženo platnými licencemi a licenční podporou postupně v čase potřebné aktualizace v průběhu let 2019 – 2021. Tyto licence a licenční podpory jsou časově limitovány (termínovány), a proto je zapotřebí je v určitých periodách obnovovat. Doba jejich platnosti se u jednotlivých softwarových produktů liší a pohybuje se řádově od 1 do 3 let
Cíl projektu: Cílem projektu je nahrazení nevyhovujících komponent, které  jsou již technologicky zastaralé, nebo jejich výrobce již oznámil ukončení podpory. Nahrazením těchto komponent dojde k zajištění funkčnosti a dostupnosti infrastruktury SF7+ na následující roky v rámci požadované udržitelnosti.  Bude tím minimalizováno riziko ztráty integrity zpracování dat. V souladu s naplněním specifického cíle naplnění udržitelnosti a přístupnosti  infrastruktury pro účely kontrol, auditů a vyhodnocování intervencí je nezbytné zachovat kontinuitu provozovaných systémů  do doby úplného ukončení  monitorovacích systémů SF7+ a vyřešení  archivace dat.
   
Název projektu: Pořízení a obnova serverových prostředků pro činnosti Centra
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000192
Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 15 748 896,59 Kč
Státní rozpočet: 2 362 334,49 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 13 386 562,10 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je obnova, pořízení a implementace HW prvků do systémové infrastrukury, která je využívána zaměstnanci Centra pro plnění jejich úkolů a delegovaných činností. V rámci projektu budou pořízeny disková pole, blade skříně s příslušenstvím, servery, FC switch, storage pro zálohování, UPS pro klimatizační jednotku umístěné v serverovně a zálohovací knihovna včetně storage.
Cíl projektu: Cílem projektu je nahrazení nevyhovujících komponent, které  jsou již technologicky zastaralé nebo jejich výrobce již oznámil ukončení podpory a dále i rozšíření systémové infrastruktury o nové komponenty.
   
Název projektu: Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2019-2021
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000174
Oblast podpory: OPTP – výzva č.1
Příspěvek společenství: 65 140 226,85 Kč
Státní rozpočet: 11 495 334,14 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 76 635 561,01 Kč
Popis projektu: Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro potřeby výkonu kontroly u programů Evropské územní spolupráce. Dále zajišťuje činnosti horizontálně pro více Operačních programů.
Cíle projektu: Zajistit dostatečný počet administrativních kapacit pro činnost ZS OPTP.
   
Název projektu: Mzdový projekt Centra financovaný z OPTP 2015 – 2018
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000027
Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 1
Příspěvek společenství: 28 538 523,05 Kč
Státní rozpočet: 5 036 209,95 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 33 574 733,00 Kč
Popis projektu: Projekt řeší mzdové zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro potřeby výkonu kontroly u programů územní spolupráce, pro činnosti spojené s udržitelností monitorovacího systému 2007 – 2013 a v prvním 1/4 roku 2016 i pro činnosti ZS OPTP v Centru.
Cíl projektu: Zajistit dostatečný počet administrativních kapacit pro činnost ZS OPTP.
Název projektu: Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru IV.
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000046
Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 2
Příspěvek společenství: 27 556 749,25 Kč
Státní rozpočet: 4 862 955,75 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 32 419 705,00 Kč
Popis projektu: Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra pro regionánlí rozvoj České republiky, na které je provozován jednotný monitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programy programového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště pro aplikaci MSC2007.
Cíl projektu: Cílem je zajištění, správa, funkční provoz a optimalizace systémové infrastruktury pro jednotný monitorovací systém IS Monit7+, Benefit7 a záložní pracoviště MSC2007 na systémové infrastruktuře instalované a spravované, v rámci udržitelnosti, Centrem v souladu s projektem pro tvorbu jednotného monitorovacího systému ČŘ, definovaným vládou ČR.
   
Název projektu: Licence a podpora pro SI SF v Centru III.
Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000056
Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 2
 Příspěvek společenství:  
25 359 361,49 Kč  
 Státní rozpočet: 4 475 181,44 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 29 834 542,93 Kč
Popis projektu: Projekt je realizován za účelem nákupu licencí a podpor nutných pro SW a HW prvky, které jsou provozovány v systémové infrastruktuře Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nákupem těchto produktů budou vhodně ochráněny investice realizované v minulých letech a zároveň zajištěno bezproblémové provozování, dostupnost a udržitelnost monitorovacího systému Strukturálních fondů EU pro administraci projektů programového období 2007 –  2013 pro následující programové období.
Cíl projektu: Cílem projektu je zabezpečení provozu informačního systému jednotného monitorovacího systému v právním rámci platné legislativy tak, aby používání operačních systémů a programového vybavení (včetně zajištění datové bezpečnosti provozovaných systémů) bylo podloženo platnými licencemi a licenční podporou postupně v čase potřebné aktualizace v průběhu let 2016 – 2018. Tyto licence a licenční podpory jsou časově limitovány (termínovány), a proto je zapotřebí je v určitých periodách obnovovat. Doba jejich platnosti se u jednotlivých softwarových produktů liší a pohybuje se řádově od 1 do 3 let.Dále projekt počítá s případnou náhradou software, kterému v době projektu skončí podpora ze strany výrobce (výrobce nebude již na trh dodávat) a případné rozšíření programového vybavení, zejména v oblasti bezpečnostního SW, s cílem zvýšení bezpečnosti uložených dat.
   
Název projektu: Režijní výdaje Centra financované OPTP 2017-2019
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000093
Oblast podpory:  OPTP – Výzva č. 1
Příspěvek společenství:  50 359 977,88 Kč
Státní rozpočet:  8 887 054,93 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:  59 247 032,81 Kč
Popis projektu: Projekt zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média aslužby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra proregionální rozvoj České republiky. Režijní výdaje se týkají centrály v Praze adále poboček v Hradci Králové, Brně, Olomouci, Chomutově, Písku a Ostravě.
Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění denního chodu v pracovištíchCentra pro regionální rozvoj České republiky. Prostřednictvím získanýchfinančních prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby. Vdůsledku tak bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby jejichpracovní činnost mohla probíhat plynule a bezproblémově.
Výsledky projektu: Výsledky projektu: Realizací projektu dochází k zajištěnífinančních prostředků na nájemné a s tím spojené služby pro pracoviště, kteránemohou být plně hrazena z jiných OP. Jelikož je Centrum příspěvkovouorganizací, muselo by tyto náklady hradit ze státního rozpočtu.
   
 Název projektu: Obnova a optimalizace systémové infrastruktury pro SF7+ v rámci udržitelnosti
 Registrační číslo: CZ.08.2.125/0.0/0.0/15_002/0000142
 Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 2  
 Příspěvek společenství: 15 520 021,46 Kč
 Státní rozpočet: 2 738 827,32 Kč 
 Veřejné finanční prostředky celkem: 18 258 848,78 Kč
   
 Popis projektu: Na syst. infrastruktuře SF7+ jsou provozovány aplikace MONIT7+, BENEFIT7 a záložní pracoviště pro aplikaci MSC2007 z prog. období 2007 – 2013. Část stávající infrastruktury SF7+ je na hraně životnosti. Současná disková pole nemají dostatečnou kapacitu a výkonost pro pokrytí nároků při práci s velkým objemem dat uložených v databázích pro tyto aplikace. 
   
 Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je nahrazení nevyhovujících komponent a zajištění infrastruktury SF7+ na následující roky. Tím bude minimalizováno riziko ztráty integrity zpracování dat. 
   
   
 Název projektu: Implementace mzdového a personálního systému v Centru pro regionální rozvoj České republiky
 Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000155
 Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 1
 Příspěvek společenství: 3 011 328,43 Kč
 Státní rozpočet: 531 410,91 Kč
 Veřejné finanční prostředky celkem: 3 542 739,34 Kč
   
 Popis projektu: Projekt zabezpečí nákup nového moderního integrovaného modulárního software pro mzdovou, personální agendu, evidence vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém včetně následné technické podpory. Projekt je naplánován na 34 měsíců. První etapa bude čtyřměsíční, zbylých pět etap bude šestiměsíčních.
   
 Cíl projektu: Projekt zabezpečí nákup nového moderního integrovaného modulárního software pro mzdovou, personální agendu, evidence vzdělávání zaměstnanců a docházkový systém včetně následné technické podpory.
   
   
 Název projektu: Komplexní služby pro provoz systémové infrastruktury IS v Centru V.
 Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_002/0000172
 Oblast podpory: OPTP – Výzva č. 2
 Příspěvek společenství: 15 053 484,94 Kč
 Státní rozpočet: 2 656 497,35 Kč
 Veřejné finanční prostředky celkem: 17 709 982,29 Kč
   
 
Popis projektu:
Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémovéintegrace pro udržitelnost provozu systémové infrastruktury Centra proregionální rozvoj České republiky, na které je provozován jednotnýmonitorovací systém IS Monit7+ a Benefit7 pro operační programyprogramového období 2007-2013 a plnohodnotného záložního pracoviště proaplikaci MSC2007.
   

 Cíl projektu:
Cílem je zajištění, správa, funkční provoz a optimalizacesystémové infrastruktury pro jednotný monitorovací systém IS Monit7+,Benefit7 a záložní pracoviště MSC2007 na systémové infrastruktuřeinstalované a spravované, v rámci udržitelnosti, Centrem v souladu sprojektem pro tvorbu jednotného monitorovacího systému ČŘ, definovanýmvládou ČR.