Projekty předvstupní pomoci

Předvstupní programy

V období před vstupem České republiky do Evropské unie plnilo CRR roli implementační agentury pro předvstupní fondy EU v rámci programů PHARE, ISPA a SAPARD. Tyto programy byly v ČR zaměřeny především na vytvoření podmínek pro co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU, které mělo umožnit rychlé adaptování českého hospodářství na evropský trh, zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a reformy státního aparátu.

Program PHARE (Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economies)

Byl zaměřen především na projekty přípravy institucí veřejné správy na vstup do EU. Tento předvstupní pomoc využívala Česká republika již od roku 1990. Část každoroční dotace byla v posledních letech programu věnována na institucionální přípravu pro přijímání prostředků ze strukturálních fondů EU v jednotlivých regionech. Po vstupu České republiky do EU jej nahradil Společný regionální operační program.

Program PHARE se skládal ze tří programových celků:

Národní programy PHARE zahrnovaly zejména projekty zaměřené na přípravu ČR na členství v EU. Projekty byly zaměřeny na českou státní správu, které napomáhaly přijímání společných evropských legislativních norem (acquis communautaire). Další velmi důležitou součástí Národního programu byly investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti, které sloužily k testování struktur pro následnou účast ve strukturálních fondech.

Programy přeshraniční spolupráce (CBC PHARE) byly přípravou na účast v iniciativě Společenství INTERREG III. Projekty v rámci těchto programů byly zpravidla investičního charakteru, realizovaly se v příhraničních regionech a měly povinný přeshraniční dosah.

Mnohonárodní programy PHARE sloužily zejména k dodatečné podpoře spolupráce a přípravy kandidátských zemí na vstup do EU. Na implementaci projektů musely tyto země spolupracovat.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zajišťovalo prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj ČR celkovou koordinaci realizace programu, CRR dále zodpovídalo za realizaci jednoho ze tří grantových schémat, konkrétně fondu na podporu infrastruktury pro podnikání. CRR zajišťovalo všechny činnosti spojené s prováděním a kontrolou grantových schémat, kontinuální dohled nad průběhem realizace projektů a poskytovalo pomoc při přípravě a organizaci výběrových řízení.

Program SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development)

Byl speciálním dotačním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. Tento předvstupní nástroj využívala Česká republika od roku 2000. Po vstupu do EU jej nahradil operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.

Program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

Byl zaměřen na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a v České republice byl využíván od roku 2000. Po vstupu České republiky do EU jej nahradil operační program Infrastruktura.

Objem získaných prostředků z předvstupních programů

Prostřednictvím programu PHARE Česká republika v průběhu 90. let získávala prostředky v objemu 60 až 70 mil. EUR ročně. Od roku 2000 se roční průměr přidělené pomoci zvýšil na 100 mil. EUR. Pro rok 2002 bylo pro Českou republiku alokováno 103,8 mil. eur, pro rok 2003 Česká republika získala 114,18 mil. EUR. Za dobu trvání programu PHARE tak Česká republika získala přístup k celkem 1,034 mld. EUR. V rámci nástroje ISPA bylo do konce srpna 2003 alokováno 244,3 mil. EUR. V programu SAPARD na Českou republiku každoročně připadalo cca 22,1 mil. EUR až do doby vstupu do EU, Česká republika tak disponovala prostředky SAPARD v celkové výši 66,1 mil. EUR. Po v