Naše projekty v IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (IROP).

Na všechny projekty je poskytována finanční podpora z EU.

Název projektu: 

Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2023

 

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017553

Oblast podpory:

8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1

Příspěvek společenství:

8 623 972,50 Kč

Státní rozpočet:

1 521 877,50 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

10 145 850,00 Kč

Popis projektu

Projekt s názvem Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2023 na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 je rozvržen do dvou půlročních etap a zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také “Centrum”) při plnění jejich úkolů jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také “IROP”).

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu IROP v pracovištích Centra, které budou v programovém období 2014 -2020 podporovat žadatele o dotace z IROP. Jedná se o pracoviště v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Pardubicích, Zlíně, Liberci, Karlových Varech a Plzni. Prostřednictvím získaných prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby na těchto pracovištích. V důsledku toho bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby implementace IROP probíhala plynule a bezproblémově.

 

 

Název projektu: 

Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2023

 

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017551

Oblast podpory:

8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1

Příspěvek společenství:

8 677 809,80 Kč

Státní rozpočet:

1 531 378,20 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

10 209 188,00 Kč

Popis projektu

Centrum pro regionální rozvoj (dále Centrum) jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný regionální operační program (IROP) se podílí na komunikaci a propagaci programu. Cílem projektu je medializace IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům.

 

Cíl projektu

 

Hlavním cílem projektu je medializace IROP a prezentace realizovaných projektů odborné i široké veřejnosti. Mezi další cíle patří propagace Centra jako organizace zabezpečující administraci programu IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům, šířit povědomí o existenci funkčního konzultačního servisu IROP a propagovat vyhlášené výzvy v programu IROP. Centrum bude na publicitě úzce spolupracovat a koordinovat své aktivity s ŘO IROP, tak aby byl naplněn schválený Roční komunikační plán IROP 2023, který shrnuje strategii komunikačních a marketingových aktivit prováděných ŘO IROP a CRR ČR.

 

 

Název projektu: 

Režijní výdaje Centra financované OPTP 2023

 

Registrační číslo:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000315

Oblast podpory:

8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1

Příspěvek společenství: 25 240 521,35 Kč
Státní rozpočet:

4 454 209,65 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

29 694 731,00 Kč

Popis projektu

Projekt Režijní výdaje Centra financované OPTP 2023 na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je rozvržen do dvou půlročních etap a zahrnuje režijní výdaje (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také Centrum). Režijní výdaje se týkají centrály v Praze a dále poboček v Písku, Chomutově, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Ostravě. Jedná se o navazující projekt (% 0210 Režijní výdaje 20-22).

 

Cíl projektu

 

Cílem projektu je zajištění denního chodu v pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky. Prostřednictvím získaných finančních prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby. V důsledku tak bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby jejich pracovní činnost mohla probíhat plynule a bezproblémově.

 

 

Název projektu: 

Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2022 – 2023

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017548 

Oblast podpory:

8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1

Příspěvek společenství:

7 328 955,00 Kč

Státní rozpočet:

1 293 345,00 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

8 622 300,00 Kč

Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP (ZS IROP) včetně pracovníků na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a pracovníků na dohodu o provedení práce (DPP) v Centru pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.

Cíl projektu

 

Primárním cílem projektu je zvýšení odborné kvalifikace a prohlubování znalostí zaměstnanců ZS IROP včetně pracovníků na DPP a DPČ v Centru a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Cílem projektu je rovněž zajištění potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.

 

Název projektu: 

Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP II.

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017047

Oblast podpory:

8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1

Příspěvek společenství:

12 241 906,38 Kč

Státní rozpočet:

2 160 336,42 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

14 402 242,80 Kč

Popis projektu

Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centra), jenž slouží zaměstnancům, kteří se podílejí na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP).

Cíl projektu

 

Cílem projektu je zajištění služeb souvisejících se správou bezproblémového provozu serverové části systémového prostředí využívaného pracovníky zabývajícími se administrací projektů z IROP z programového období 2014+.

Název projektu: 

Mzdový projekt pro ZS IROP 2022 – 2023

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017072

Oblast podpory:

IROP – Výzva č. 8

Příspěvek společenství:

678 552 361,60 Kč

Státní rozpočet:

119 744 534,40 Kč

Veřejné finanční prostředky celkem:

798 296 896,00 Kč

Popis projektu

Projekt umožňuje zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v letech 2022 a 2023.

Cíl projektu

 

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP (pro roky 2022 a 2023) v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě. Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v letech 2022 a 2023 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení. Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.

Název projektu: 

Pořízení a obnova mobilních telefonů pro IROP

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016728

Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství:

1 679 951,90 Kč

Státní rozpočet:    296 462,10 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 1 976 414,00 Kč
Popis projektu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanoveno zprostředkujícím subjektem pro Integrovaný regionální operační program (IROP) pro programové období 2014-2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech IROP. Jednou z podmínek pro řádné plnění úkolů ZS IROP je plná dostupnost zaměstnanců ZS IROP pro žadatele a příjemce. Mobilní telefony jsou nejjednodušším a nejrychlejším prostředkem komunikace.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění nákupu mobilních telefonů, které budou využívány při komunikaci se žadateli a příjemci v rámci IROP. Dále ulehčí komunikaci s dodavateli a kolegy i v režimu home office.


 

Název projektu: 

Mzdový projekt pro ZS IROP 2022 – 2023

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017072

Oblast podpory:

IROP – Výzva č. 8

Příspěvek společenství:

678 552 361,60 Kč

Státní rozpočet: 119 744 534,40 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 798 296 896,00 Kč
Popis projektu

Projekt umožňuje zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v letech 2022 a 2023.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP (pro roky 2022 a 2023) v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě. Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v letech 2022 a 2023 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení. Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.

Název projektu: 

Pořízení technických prostředků pro IROP 2021 – 2023

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016517

Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 8 229 674,30 Kč
Státní rozpočet:  1 452 295,47 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 9 681 969,77 Kč
Popis projektu

Projekt je realizován za účelem pořízení mobilní výpočetní techniky v podobě notebooků včetně příslušenství pro zaměstnance Centra implementující IROP z důvodu možnosti výkonu činnosti z jiného místa, než je pracoviště. Centrum si stanovilo jako prioritu vybavit všechny své zaměstnance mobilní PC technikou, jež umožňuje pružně reagovat na možné nečekané situace.

Cíl projektu Primárním cílem projektu je pořízení nové mobilní PC techniky v podobě notebooků a jejich příslušenství (dokovací stanice, monitory, brašny, klávesnice a myši). Mobilní PC technika je nezbytná pro zajištění výkonu práce a delegovaných činností zaměstnanců Centra z jiného místa, než je pracoviště a pružně tak reagovat na nečekané situace. Zároveň dojde k obměně již stávající PC techniky pořízené v roce 2016.

 

Název projektu: 

Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2021-2022

Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016106

Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 37 237 474,90 Kč
Státní rozpočet: 6 571 319,10 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 43 808 794 Kč
Popis projektu

Centrum pro regionální rozvoj (dále Centrum) jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný regionální operační program (IROP) se podílí na komunikaci a propagaci programu. Cílem projektu je medializace IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům.

Cíl projektu Hlavním cílem projektu je medializace IROP a prezentace realizovaných projektů odborné i široké veřejnosti. Mezi další cíle patří propagace Centra jako organizace zabezpečující administraci programu IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům,  šířit povědomí o existenci funkčního konzultačního servisu IROP a propagovat vyhlášené výzvy v programu IROP. Centrum bude na publicitě úzce spolupracovat a koordinovat své aktivity s ŘO IROP, tak aby byl naplněn schválený  Roční komunikační plán IROP 2021, který shrnuje strategii komunikačních a marketingových aktivit prováděných ŘO IROP a CRR ČR.

 

Název projektu:  Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2021-2022
Registrační číslo:

CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0016445

Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 4 071 884,20 Kč
Státní rozpočet:   718 567,80 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 4 790 452,00 Kč
Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.                  

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Cíl projektu

Hlavní cílem projektu bude zvýšení odborné kvalifikace a prohlubování znalostí zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů, on-line kurzů apod.  Výsledkem projektu jsou proškolení pracovníci, kteří díky školením odborně reagují na požadované úkoly ŘO IROP a mohou zabezpečovat bezproblémovou implementaci IROP. Důsledkem projektu je tedy kvalitnější implementace, monitorování a následné úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Vlastní udržitelnost výsledků projektu je dána efektivní investicí do proškolených lidských zdrojů. Udržitelnost projektu je současně vázána na schopnost organizace zabezpečit personální řízení lidských zdrojů tak, aby investice do vzdělání příslušných pracovníku byla využita jak po stránce pracovní, tak i v oblasti personální politiky, tj. dlouhodobá udržitelnost a výtěžnost proškolených osob.

Název projektu:  Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2020-2021
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0014566
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 4 069 704,80 Kč
Státní rozpočet:   718 183,20 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 4 787 888,00 Kč
Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.                  

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.                              

Cíl projektu

Hlavní cílem projektu bude zvýšení odborné kvalifikace a prohlubování znalostí zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů apod.  Výsledkem projektu jsou proškolení pracovníci, kteří díky školením odborně reagují na požadované úkoly ŘO IROP a mohou zabezpečovat bezproblémovou implementaci IROP. Důsledkem projektu je tedy kvalitnější implementace, monitorování a následné úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Vlastní udržitelnost výsledků projektu je dána efektivní investicí do proškolených lidských zdrojů. Udržitelnost projektu je současně vázána na schopnost organizace zabezpečit personální řízení lidských zdrojů tak, aby investice do vzdělání příslušných pracovníku byla využita jak po stránce pracovní, tak i v oblasti personální politiky, tj. dlouhodobá udržitelnost a výtěžnost proškolených osob.

Název projektu:  Konzultační servis IROP II  2021 – 2023
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0014626
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 2 008 431,14 Kč
Státní rozpočet:    354 429,03 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 2 362 860,17 Kč
Popis projektu

Projekt má za cíl vytvoření aplikace pro konzultační servis, která tazatelům v IROP pro programové období 2021 – 2027 a uživatelům  implementační  struktury IROP zajistí přehlednou evidenci dotazů a odpovědí         k jednotlivým řešeným oblastem v IROP. Tento software bude žadatelům a příjemcům zajišťovat komplexní podporu a konzultace při jejich projektových záměrech a zároveň velice zefektivní práci při konzultacích pro zaměstnance Centra a ŘO IROP, neboť se bude jednat o jednotný nástroj.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.                                                            

Cíl projektu

Hlavní cílem projektu je vytvoření aplikace pro konzultační servis, který tazatelům v IROP pro programové období 2021 – 2027 a uživatelům implementační struktury IROP zajistí přehlednou evidenci dotazů a odpovědí k jednotlivým řešeným oblastem v IROP. Cílem je evidovat dotazy k IROP 2 přehledně v jedné databázi dostupné všem relevantním pracovníkům CRR. Tím dojde k vytvoření znalostní databáze, která bude využívána jako pomůcka pro další odpovědi tazatelů. Zároveň tak bude zajištěn jednotný obsah odpovědí na obdobné dotazy a tedy ve výsledku jednotný přístup vůči žadatelům a příjemcům napříč všemi pobočkami CRR. 

Název projektu:  Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2020
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0013560
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 4 556 000,00 Kč
Státní rozpočet:    804 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 5 360 000,00 Kč
Popis projektu

Centrum pro regionální rozvoj (dále Centrum) jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný regionální operační program (IROP) se podílí na komunikaci a propagaci programu. Cílem projektu je medializace IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je medializace IROP a prezentace realizovaných projektů odborné i široké veřejnosti. Mezi další cíle patří propagace Centra jako organizace zabezpečující administraci programu IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům,  šířit povědomí o existenci funkčního konzultačního servisu IROP a propagovat vyhlášené výzvy v programu IROP. Centrum bude na publicitě úzce spolupracovat a koordinovat své aktivity s ŘO IROP. Projekt by měl přispět k naplnění Ročního komunikačního plánu Centra pro regionální rozvoj pro rok 2020, který navazuje na Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičních fondů ČR v programovém období 2014 – 2020.

Název projektu:  Zajištění služeb centrální spisovny
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012600
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 2 707 012,00 Kč
Státní rozpočet:    477 708,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 3 184 720,00 Kč
Popis projektu

Zajištění služeb předarchivní péče v souladu s platnou legislativou. Centrum pro regionální rozvoj jakožto původce dokumentů je povinno  všechny vyřízené spisy po dobu trvání skartační lhůty uložit do spisovny, která musí splňovat podmínky dle platné legislativy. Vzhledem k tomu, že Centrum pro regionální rozvoj nemá  prostory, které by odpovídaly legislativě a kapacitě, je nutno proto zvolit komerční spisovnu, která bude suplovat Centrální spisovnu Centra pro regionální rozvoj.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění služeb předarchivní péče v souladu s platnou legislativou. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ukládá povinnost všechny vyřízené spisy po dobu skartační lhůty uložit do spisovny, která má splňovat podmínky podle § 64, odst.4. zákona. A vzhledem k tomu, že Centrum pro regionální rozvoj České republiky je původcem obrovského množství dokumentů, je povinno  všechny vyřízené spisy po dobu trvání skartační lhůty uložit do spisovny. Bohužel Centrum pro regionální rozvoj České republiky nemá  prostory, které by odpovídaly legislativě a kapacitě proto je nezbytné zvolit komerční spisovnu, která bude suplovat Centrální spisovnu Centra pro regionální rozvoj.

Název projektu: Mzdový projekt pro ZS IROP 2020-2021
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012609
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 684 766 040,95 Kč
Státní rozpočet: 120 841 066,05 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 805 607 107,00 Kč
Popis projektu

Projekt umožňuje zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky programového období 2014 – 2020 a připravujícího období 2021+ (dále jen Centrum) pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a zajištění administrativních kapacit Centra pro udržitelnost Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) v letech 2020 a 2021.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP (pro roky 2020 a 2021) v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě. Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v letech 2020 a 2021 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení. Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.

Cílem tohoto projektu je i zajištění administrativních kapacit pro činnosti v rámci udržitelnosti OP IOP.
   
Název projektu: Školení pro příjemce IROP 2020 – 2023
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012294
Oblast podpory:

8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1

Příspěvek společenství: 1 740 120,00 Kč
Státní rozpočet: 307 080,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 2 047 200,00 Kč
Popis projektu

Projekt Školení pro příjemce IROP 2020 – 2023 je zaměřen na zprostředkování kvalitního informačního servisu pro potencionální příjemce prostřednictvím informativních seminářů a školení. Cílem  bude seznámit účastníky se základními pravidly realizace projektů v probíhajícím programovém období 2014 – 2020 a potencionální žadatele/příjemce  s pravidly realizace projektů v novém programovém období 2021 – 2027. Semináře budou pořádány na území celé České  republiky.                                                                           

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Cíl projektu Primárním cílem projektu je zajištění kvalitního informačního servisu žadatelům a příjemcům o Integrovaném regionálním operačním programu (dále také IROP), z toho vyplývajícím, následným cílem je poté eliminace opakovaných chyb při předkládání žádostí o podporu a při realizaci celého projektu a udržitelnosti a především posílení absorpční kapacity. Neméně významným cílem projektu je zajištění aktivit (semináře, školení, workshopy) pro potencionální žadatele/příjemce vázající se k novému programovému období 2021 – 2027.
   
Název projektu: Vzdělávání pracovníků ZS v Centru 2019-2020
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012173
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:4 243 200,00 Kč
Státní rozpočet: 748 800,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:4 992 000,00 Kč
Popis projektu:Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance. Na projekt je poskytována finanční podpora z IROP.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bude zvýšení odborné kvalifikace a prohlubování znalostí zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení , seminářů, workshopů apod. Výsledkem projektu jsou proškolení zaměstnanci , kteří díky školením odborně reagují na požadované úkoly ŘO IROP a mohou zabezpečovat bezproblémovou implementaci IROP. Důsledkem projektu je tedy kvalitnější implementace, monitorování a následné úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Vlastní udržitelnost výsledků projektu je dána efektivní investicí do proškolených lidských zdrojů tak, aby investice do vzdělání příslušných pracovníků byla využita jak po stránce pracovní, tak i v oblasti personálnípolitiky, tj. dlouhodobá udržitelnost a výtěžnost proškolených osob.
Název projektu: Vzdělávání pracovníků ZS v Centru 2019-2020
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0012173
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:4 243 200,00 Kč
Státní rozpočet: 748 800,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:4 992 000,00 Kč
Popis projektu:Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance. Na projekt je poskytována finanční podpora z IROP.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bude zvýšení odborné kvalifikace a prohlubování znalostí zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení , seminářů, workshopů apod. Výsledkem projektu jsou proškolení zaměstnanci , kteří díky školením odborně reagují na požadované úkoly ŘO IROP a mohou zabezpečovat bezproblémovou implementaci IROP. Důsledkem projektu je tedy kvalitnější implementace, monitorování a následné úspěšné čerpání prostředků z fondů EU. Vlastní udržitelnost výsledků projektu je dána efektivní investicí do proškolených lidských zdrojů tak, aby investice do vzdělání příslušných pracovníků byla využita jak po stránce pracovní, tak i v oblasti personálnípolitiky, tj. dlouhodobá udržitelnost a výtěžnost proškolených osob.
Název projektu: Mzdový projekt pro ZS IROP 2016
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000013
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:212 593 500,00 Kč
Státní rozpočet:37 516 500,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:250 110 000,00 Kč
Popis projektu:Projekt se realizuje pro zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu IROP  v roce 2016 a zajištění administrativních kapacit Centra pro udržitelnost Integrovaného operačního programu. Projekt je roční a rozvržen do čtyř tříměsíčních etap.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v r. 2016 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky, k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě. 
Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v r. 2016 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky, je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládáním správných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení.
Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.
Cílem tohoto projektu je i zajištění administrativních kapacit pro činnosti v rámci udržitelnosti OP IOP.
Výsledky projektu: Během roku 2016 byl zajištěn dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků podílejících se implementaci IROP.
Název projektu:Školení pro příjemce a žadatele 2016
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000030
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:5 559 000,00 Kč
Státní rozpočet:981 000,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:6 540 000,00 Kč
Název projektu:Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP
Registrační číslo:
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000016
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:2 154 913,20 Kč
Státní rozpočet:380 278,80 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:2 535 192,00 Kč
Popis projektu:Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky, která slouží zaměstnancům podílejících se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu pro OP IROP.
Cíl projektu:Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanoveno zprostředkujícím subjektem pro OP IROP pro programové období 2014 – 2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech IROP. Cílem projektu je zajištění služeb souvisejících se správou bezproblémového provozu serverové části systémového prostředí využívaného pracovníky zabývajícími se administrací projektů z IROP.
Výsledky projektu:Byly zajištěny sližby související se správou provozu serverové části systémového prostředí pro ZS IROP.
Název projektu:Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2016
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0000015
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:5 418 750,00 Kč
Státní rozpočet:956 250,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:6 375 000,00 Kč
Popis projektu:Projekt se realizuje pro popularizaci a prezentaci OP IROP. Nezbytnou součástí činnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky je zajišťování veřejné publicity OP IROP, informování o potřebných náležitostech podávání projektových žádostí o podporu a i jednotlivých dosažených výsledků programu. V koordinaci s ŘO IROP jsou aktivity Centra v roce 2016 zaměřeny na žadatele a příjemce, širší odbornou veřejnost a laickou veřejnost.
Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je popularizace a prezentace OP IROP a jednotlivých úspěšných projektů odborné i laické veřejnosti. Na publicitě této agendy Centrum pro regionální rozvoj České republiky úzce spolupracuje a koordinuje své aktivity s ŘO IROP. Projekt by měl přispět k naplnění Ročního komunikačního plánu Centra pro regionální rozvoj 2016, který navazuje na Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičních fondů ČR v programovém období 2014 – 2010. Zamýšlený cíl projektu je realizován prostřednictvím podporovaných aktivit, kterými jsou PR články v odborných médiích, vlastní periodikum “Včera, dnes a zítra”, informační letáky a plakáty, prezentace Centra na veletrzích a pořízení propagačních předmětů pro IROP.
Výsledky projektu:Operační program IROP byl během roku 2016 úspěšně popularizován a přezentován odborné i laické veřejnosti.
Název projekt:Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2016-2018 
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002817
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:7 729 083,15 Kč
Státní rozpočet:1 363 955,85 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:9 093 039,00 Kč
Popis projektu:Projekt umožňuje zabezpečit nákup multifunkčních zařízení (včetně servisu a náhradního plnění) a tískáren pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které budou sloužit zaměstnancům podílejícím se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček Centra, respektivve odborů a oddělení, které administrují IROP.
Cíl projektu:Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanoveno zprostředkujícím subjektem pro IROP pro programové období 2014-2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech. Hlavním cílem projektu je zajištění nákupu multifunkčních zařízení a tiskáren, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru a umožní zaměstnancům implementujícím IROP plynulý a bezproblémový chod operačního programu.
Název projektu:Mzdový projekt pro ZS IROP 2017-2019 
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0003200
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:972 469 335,28 Kč
Státní rozpočet:171 612 235,64 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:1 144 081 570,92 Kč
Popis projektu:Projekt umožňuje zajištění administrativních kapacit Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum) pro činnost implementace zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS) Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) a zajištění administrativních kapacit Centra pro udržitelnost Integrovaného operačního programu (dále jen IOP) v letech 2017, 2018 a 2019.
Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP (pro roky 2017, 2018 a 2019) v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky k dosažení účinné implementace programu, tj. termínově, kvalitativně i kvantitativně zvládat administraci žádostí o platbu (dále jen ŽoP) předkládaných konečnými příjemci tak, aby vždy byly proplaceny a certifikovány finanční prostředky projektů IROP ve stanovených termínech a ve stanovené kvalitě.Zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců, podílejících se na implementaci OP IROP v letech 2017, 2018 a 2019 v ZS Centrum pro regionální rozvoj České republiky je důležité i pro zajištění aktivní podpory příjemcům a aktivní spoluprací s nimi v průběhu realizace projektu, zabezpečení včasné a bezproblémové administrace všech projektů s ohledem na celkovou alokaci programu, a to především včasnou administrací změn v zadávacích řízeních, dále pak včasným předkládánímsprávných a úplných monitorovacích zpráv a ŽoP, jakož i zvýšenou kontrolou projektů (administrativní i fyzická), jako formu prevence předcházení možných vzniklých nesrovnalostí a pochybení.Dalším cílem je udržet systém stabilizace a motivace kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím finančního ohodnocení zaměstnanců veřejné správy, zapojených do procesu využívání prostředků z rozpočtu EU.Cílem tohoto projektu je i zajištění administrativních kapacit pro činnosti v rámci udržitelnosti OP IOP.
Název projektu:Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2016-2018
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002580
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:24 584 766,58 Kč
Státní rozpočet:4 338 488,22 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:28 923 254,80 Kč
Popis projektu:Projekt s názvem Režijní náklady Centra jako ZS IROP na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 je rozvržen do tří ročních etap a zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také “Centrum”) při plnění jejich úkolů jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také “IROP”).


Cíl projektu:Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu IROP v pracovištích Centra, které budou v programovém období 2014 – 2020 podporovat žadatele o dotace z IROP. Jedná se o pracoviště v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Pardubicích, Zlíně, Liberci, Karlových Varech a Plzni. Prostřednictvím získaných prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby na těchto pracovištích, tedy bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance, aby implementace IROP probíhala plynule a bezproblémově.
Název projektu:Vybavení kanceláří 2016-2018
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002707
Oblast podpory: 8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství: 10 566 443,50 Kč
Státní rozpočet: 1 864 666,50 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem: 12 431 110,00 Kč
Popis projektu: Předmětem projektu je rozšíření a postupné dovybavení pracovišť, respektive jednotlivých oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centra) kancelářským nábytkem (skříně, pracovní stoly, apod.) a kancelářskými židlemi. Vybavení bude sloužit pracovníkům implementujícím Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) při administraci projektů IROP.
Cíl projektu: Vzhledem k plánovanému navýšení kapacity zaměstnanců implementujících IROP je nezbytné zajištění vybavení kanceláří centrály a jednotlivých krajských poboček Centra. Cílem projektu je tedy poskytnutí takového zázemí zaměstnancům Centra a jeho poboček, které umožňuje kvalitní a plynulou administraci a monitorování programů IROP a zároveň umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu (dále jen ŘO) IROP, tak žadatelů/příjemců. Specifickým cílem je zajistit takové kancelářské prostředí pro zaměstnance, aby implementace IROP probíhala bezproblémově. Postupně bude dalším cílem projektu modernizovat současný nábytek na odděleních Centra.
Název projektu:Pořízení služebních vozidel 2017
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0004770
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství:6 470  830,70 Kč
Státní rozpočet:1 141 911,30 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:7 612 742,00 Kč
Popis projektu:Předmětem projektu je obnova a rozšíření vozového parku Centra. Automobily budou sloužit pracovníkům implementujícím Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) při realizaci programu, administraci a monitorování projektů IROP. Centrum svoji činnost v rámci IROP zajišťuje jak na centrále v Praze, tak prostřednictvím svých regionálních pracovišť (oddělení) ve všech krajských městech České republiky. Administrace a monitorování projektů IROP vyžaduje dojíždění zaměstnanců Centra z důvodů informačních seminářů či monitoringu implementace projektů. Proto je nezbytné vybavit všechna pracoviště IROP spolehlivými vozidly, které umožní bezproblémovou implementaci IROP. Zásadní změnou bude obnova technicky zastaralých a nakoupení nových vozidel do regionálních pracovišť. Rozšíření a modernizace vozového parku pro využití při činnostech spojených s implementaci projektů IROP umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu IROP, tak žadatelů/příjemců.
Cíl projektu:Vzhledem k navýšení kapacity zaměstnanců implementující IROP je nezbytné rozšířit vozový park Centra. Cílem projektu je zajistit plynulou a efektivní administraci a monitorování projektů IROP a zároveň vybavení vozidly umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu (dále jen ŘO) IROP, tak žadatelů/příjemců. Z důvodu zastaralosti vozidel ve vlastnictví Centra je potřebné obnovit vozový park, a tak docílit snižování provozních nákladů.
Výsledky projektu:Rozšíření a modernizace vozového parku pro využití při činnostech spojených s implementací projektů IROP umožní pružně reagovat jak na potřeby řídícího orgánu IROP, tak žadatelů/příjemců.
Název projektu:Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2016 – 2017
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0004524
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství:2 584 829,60 Kč
Státní rozpočet:456 146,40 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:3 040 976,00 Kč
Popis projektu:Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Cíl projektu:Primárním cílem projektu je zvýšení odbornosti zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů apod. (dále jen “školení”). Školení se zaměřují jak na odborná školení, IT vzdělávání, tak měkké dovednosti. Prostřednictvím odborných školení by zaměstnanci měli být seznámeni se změnami v oblasti implementace IROP, požadavky řídícího orgánu (dále jen “ŘO”) IROP, změnami v oblasti legislativy, metodiky pracovních postupů apod. Specifickým cílem je poté upevnění týmového přístupu a komunikace (poboček Centra a hlavní kanceláře), což je posilováno i účastí pracovníků ŘO všech operačních programů (dále jen “OP”) a odborů MMR ČR, expertů i z dalších státních orgánů a organizací. Dalším specifickým cílem je možnost osobního růstu a zvýšení odbornosti profese.
Výsledky projektu:Výsledkem je zajištění zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP.
Název projektu:Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0005554
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství: 20 268 327,57 Kč
Státní rozpočet:3 576 763,70 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:23 845 091,27 Kč
Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení základny technických prostředků pro zpracování dat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které v programovém období 2014 – 2020 plní funkci zprostředkujícího subjektu. Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček výpočetní technikou v závislosti na plánovaném zvyšování počtu pracovníků, kteří se budou podílet na administraci projektů IROP.
Cíl projektu:Cílem projektu je tedy pořízení a následně i postupná obnova technických prostředků, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru. Jedná se o pořízení počítačových sestav, notebooků, tabletů a prvků systémové infrastruktury (jako jsou servery, disková pole, switche, firewally).
Výsledky projektu:Nákup a modernizace technických prostředků pro zaměstnance podílejících se na administraci projektů IROP.
Název projektu:Školení pro příjemce IROP 2017
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0006088
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství: 117 776,00 Kč
Státní rozpočet:20 784,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:138 560,00 Kč
Popis projektu:Projekt Školení pro příjemce IROP 2017 je zaměřen na zprostředkování kvalitního informačního servisu pro potencionální příjemce – tzn. budou uspořádány informativní semináře, jejichž cílem bude seznámit účastníky těchto seminářů se základními pravidly realizace projektů v programovém období 2014 – 2020 a se zaměřením dané výzvy IROP. Semináře budou pořádány na území celé České republiky.
Cíl projektu:Primárním cílem projektu je zajištění kvalitního informačního servisu žadatelům a příjemcům Integrovaném regionálním operačním programu (dále také IROP), z toho vyplývajícím, následným cílem je poté eliminace opakovaných chyb při předkládání žádostí o podporu a při realizaci celého projektu a udržitelnosti a především posílení absorpční kapacity.
Název projektu:Školení pro příjemce IROP 2018-19
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0009056
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství: 664 870,00 Kč
Státní rozpočet:117 330,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:782 200,00 Kč
Popis projektu:Projekt Školení pro příjemce IROP 2018 – 19 je zaměřen na zprostředkování kvalitního informačního servisu pro potenciální příjemce – tzn. budou uspořádány informativní semináře, jejichž cílem bude seznámit účastníky těchto seminářů se základními pravidly realizace projektů v programovém období 2014 – 2020 a se zaměřením dané výzvy IROP. Semináře budou pořádány na území celé České republiky.
Cíl projektu:Primárním cílem projektu je zajištění kvalitního informačního servisu žadatelům a příjemcům o Integrovaném regionálním operačním programu (dále také IROP), z toho vyplývajícím, následným cílem je poté eliminace opakovaných chyb při předkládání žádostí o podporu a při realizaci celého projektu a udržitelnosti a především posílení absorpční kapacity.
Název projektu:Licence a jejich podpory pro IROP
 Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0008036
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:3 826 154,49 Kč
Státní rozpočet:675 203,74 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:4 501 358,23 Kč
Popis projektu:Projekt je zaměřen na nákup licencí a podpor pro software a hardwarové prvky,nutných pro zajištění běžného provozu IT na úrovni systémového prostředía programových produktů. Nákupem licencí a podpor bude možné legálněprovozovat a využívat všechny softwarové a hardwarové produkty potřebnépro práci zaměstnanců podílejících se na realizaci Integrovanéhoregionálního operačního programu (dále jen IROP) v Centru pro regionálnírozvoj (dále jen Centrum).
Cíl projektu:Cílem projektu je pořízení licencí a podpor pro SW a HW prvky, související s nárůstem pracovníků v rámci Centra a implementační struktury IROP. Tyto licence a licenční podpory budou využívat, v rámci své činnosti, pracovníci Centra, kteří se budou podílet na implementaci/administraci projektů IROP. Zabezpečení těchto licencí a podpor je nutné pro zajištění běžného provozu IT na úrovni systémového prostředí a programových produktů. Systémové programové produkty také zabezpečují funkčnosti spojené s komunikací a vzdálenými přístupy uživatelů, včetně antivirové ochrany dat a dalších funkcí datové bezpečnosti na co nejvyšší úrovni. Tyto licence a licenční podpory jsou časově limitovány (termínovány), a proto je zapotřebí je v určitých periodách obnovovat. Doba jejich platnosti se u jednotlivých softwarových produktů liší a pohybuje se řádově od 1 do 3 let.
Dále projekt počítá i s modernizací, případně náhradou software, kterému v době realizace projektu skončí podpora ze strany výrobce (výrobce jej již nebude na trh dodávat). 
Název projektu:Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2017-2018
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0008283
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:2 223 941,70 Kč
Státní rozpočet:392 460,30 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:2 616 402,00 Kč
Popis projektu:Projekt se realizuje pro popularizaci a prezentaci OP IROP. Nezbytnou součástí činnosti Centra pro regionální rozvoj České republiky je zajišťování veřejné publicity OP IROP, informování o potřebných náležitostech podávání projektových žádostí o podporu a i jednotlivých dosažených výsledků programu.
  
Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je medializace IROP a prezentace realizovaných projektů odborné i široké veřejnosti. Mezi další cíle patří propagace Centra jako organizace zabezpečující administraci programu IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům, šířit povědomí o existenci funkčního konzultačního servisu IROP a propagovat vyhlášené výzvy v programu IROP. Centrum bude na publicitě úzce spolupracovat a koordinovat své aktivity s ŘO IROP. Projekt by měl přispět k naplnění Ročních komunikačních plánů Centra pro regionální rozvoj pro rok 2017 a 2018, který navazuje na Společnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičních fondů ČR v programovém období 2014 – 2020.
Název projektu
Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2017 – 2018
Registrační číslo:
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0008413
Oblast podpory:
8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství:
3 231 683,56 Kč
Státní rozpočet:
570 297,11 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:3 801 980,67 Kč
Popis projektu:
Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.
Cíl projektu:
Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.Primárním cílem projektu je zvýšení odbornosti zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů apod. (dále jen “školení”). Školení se zaměřují jak na odborná školení, IT vzdělávání, tak měkké dovednosti. Prostřednictvím odborných školení by zaměstnanci měli být seznámeni se změnami v oblasti implementace IROP, požadavky řídícího orgánu (dále jen “ŘO”) IROP, změnami v oblasti legislativy, metodiky pracovních postupů apod. Specifickým cílem je poté upevnění týmového přístupu a komunikace (poboček Centra a hlavní kanceláře), což je posilováno i účastí pracovníků ŘO všech operačních programů (dále jen “OP”) a odborů MMR ČR, expertů i z dalších státních orgánů a organizací. Dalším specifickým cílem je možnost osobního růstu a zvýšení odbornosti profese.
Výsledky projektu:
Výsledkem je zajištění zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP.
Název projektu:Pořízení technických prostředků pro ZS IROP v Centru 2018
  
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0009219
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:5 430 377,15 Kč
Státní rozpočet:958 301,85 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:6 388 679,00 Kč
Popis projektu:Předmětem projektu je pořízení základny technických prostředků pro zpracování dat Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které v programovém období 2014 – 2020 plní funkci zprostředkujícího subjektu. Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček výpočetní technikou v závislosti na plánovaném nástupu nových pracovníků a na základě obnovy zastaralé techniky.
Cíl projektu:Žadatel je ustanoven zprostředkujícím subjektem pro Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014 – 2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí a dalších implementačních dokumentech IROP. Pověřením Centra jako zprostředkujícího subjektu IROP vznikla nutnost zajištění výpočetní techniky pro nové zaměstnance a obnovení nevyhovující a zastaralé techniky. Cílem projektu je tedy pořízení a následně i postupná obnova technických prostředků, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru. Jedná se o pořízení počítačových sestav, notebooků, monitorů a příslušenství.
Název projektu:Expertní služby a poradenství 2018 – 2023
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0009405
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:59 276 877,55 Kč
Státní rozpočet:10 460 625,45 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:69 737 503,00 Kč
Popis projektu:Centrum dlouhodobě nedisponuje dostatkem odborníků, kteří by, vzhledem k rozmanitosti a rozsáhlosti tematických cílů IROP, pokryli celou oblast problémů v jednotlivých tematických cílech. Především se bude jednat o expertní právní služby, spočívající ve zpracování stanovisek a odborných posudků, konzultací k zadávacím řízením v rámci veřejných zakázek příjemců dotace spolufinancovaných z IROP.
Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je zajistit řádnou implementaci IROP prostřednictvím spolehlivých a efektivních služeb na úrovni zprostředkujícího subjektu IROP. Dalším cílem bude příprava podkladů a odůvodnění informace o nevyplacení části dotace v případech uplatňování finančních oprav za nedodržení pravidel pro zadávání zakázek v rámci žádosti o platbu projektů IROP. Důležité bude vždy jednoznačně popsat požadavky na expertní služby, aby jejich realizace byla opravdu účelná. Dalším cílem je zrychlení kontroly a administrace během celého projektového cyklu vč. přípravné fáze projektů. Tyto cíle budou dosaženy realizací níže popsaných aktivit.
Název projektu:Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2019-2023
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010010
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:32 064 675,80 Kč
Státní rozpočet:5 658 472,20 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:37 723 148,00 Kč
Popis projektu:Projekt s názvem Režijní náklady Centra jako ZS IROP na období od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2023 zahrnuje režijní náklady (náklady na nájem, média a služby) na činnosti potřebné k zajištění provozu pracovišť Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále také “Centrum”) při plnění jejich úkolů jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také “IROP”).
Cíl projektu:Cílem projektu je zajištění denního chodu implementace programu IROP v pracovištích Centra, které budou v programovém období 2014 -2020 podporovat žadatele o dotace z IROP. Jedná se o pracoviště vČeských Budějovicích, Ústí nad Labem, Jihlavě, Pardubicích, Zlíně,Liberci, Karlových Varech a Plzni. Prostřednictvím získaných prostředků budou hrazeny náklady na nájemné, média a služby* na těchto pracovištích, tedy bude možné zajistit takové prostředí pro zaměstnance,aby implementace IROP probíhala plynuje a bezproblémově.
Název projektu: Propagační aktivity Centra v rámci IROP v roce 2019
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010391
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:6 007 579,00 Kč
Státní rozpočet:1 060 161,00 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:7 067 740,00 Kč
Popis projektu:Centrum pro regionální rozvoj (dále Centrum) jako zprostředkující subjekt pro Integrovaný regionální operační program (IROP) se podílí na komunikaci a propagaci programu. Cílem projektu je medializace IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům i potencionálním žadatelům a také v souvislosti s ukončenou realizací prvních projektů IROP bude snaha informovat o prvních dosažených výsledcích programu i širokou veřejnost a média.
Cíl projektu:Hlavním cílem projektu je medializace IROP a prezentace realizovaných projektů odborné i široké veřejnosti. Mezi další cílepatří propagace Centra jako organizace zabezpečující administraciprogramu IROP, zajistit kvalitní informační servis žadatelům, příjemcům ipotencionálním žadatelům,  šířit povědomí o existenci funkčníhokonzultačního servisu IROP a propagovat vyhlášené výzvy v programu IROP. Centrum bude na publicitě úzce spolupracovat a koordinovat své aktivity s ŘO IROP. Projekt by měl přispět k naplnění Ročního komunikačníhoplánu Centra pro regionální rozvoj pro rok 2019, který navazuje naSpolečnou komunikační strategii Evropských strukturálních a investičníchfondů ČR v programovém období 2014 – 2020.
Název projektu:Vzdělávání pracovníků ZS IROP v Centru 2018-2019
Registrační číslo: CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010548
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
Příspěvek společenství:4 346 650,95 Kč
Státní rozpočet:767 056,05 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:5 113 707,00 Kč
Popis projektu:Projekt má za cíl zajistit zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále jen “Centrum”) a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP. Projekt vychází z potřeb ZS IROP, které jsou součástí plánu vzdělávání Centra a individuálních vzdělávacích plánů každého zaměstnance.Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Cíl projektu:Primárním cílem projektu je zvýšení odbornosti zaměstnanců Centra jako ZS IROP, a to pomocí školení, seminářů, workshopů apod. (dále jen “školení”). Školení se zaměřují jak na odborná školení, IT vzdělávání, tak měkké dovednosti. Prostřednictvím odborných školení by zaměstnanci měli být seznámeni se změnami v oblasti implementace IROP, požadavky řídícího orgánu (dále jen “ŘO”) IROP, změnami v oblasti legislativy, metodiky pracovních postupů apod. Specifickým cílem je poté upevnění týmového přístupu a komunikace (poboček Centra a hlavní kanceláře), což je posilováno i účastí pracovníků ŘO všech operačních programů (dále jen “OP”) a odborů MMR ČR, expertů i z dalších státních orgánů a organizací. Dalším specifickým cílem je možnost osobního růstu a zvýšení odbornosti profese.
Výsledky projektu:
Výsledkem je zajištění zvýšení kvalifikace zaměstnanců zprostředkujícího subjektu IROP v Centru pro regionální rozvoj České republiky a tím zajistit efektivnější a kvalitnější implementaci operačního programu IROP.
Název projektu:Správa služeb systémové infrastruktury pro zajištění činností ZS IROP
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0009688
Oblast podpory:8. výzva IROP – TECHNICKÁ POMOC – SC 5.1
 Příspěvek společenství:8 973 075,15 Kč
Státní rozpočet:1 583 483,85 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:10 556 559,00 Kč
Popis projektu:Projekt umožňuje zabezpečit komplexní služby systémové integrace pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centra), která slouží zaměstnancům podílejících se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu Integrovaného regionální operačního programu (IROP).Centrum pro regionální rozvoj České republiky je ustanovenozprostředkujícím subjektem pro Integrovaný regionální operační program (IROP) pro programové období 2014-2020 v rozsahu a povinnostech uvedených v Programovém dokumentu IROP schváleném Evropskou komisí adalších implementačních dokumentech IROP.
Cíl projektu:Cílem projektu je zajištění služeb souvisejících se správou     bezproblémového provozu serverové části systémového prostředí   využívaného pracovníky zabývajícími se administrací projektů z IROP.
Název projektu:Multifunkční zařízení a tiskárny pro Centrum 2019-2023
Registrační číslo:CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0011088
Oblast podpory:8. výzva IROP – Technická pomoc – SC 5.1
Příspěvek společenství: 12 680 764,08 Kč
Státní rozpočet:2 237 781,90 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem:14 918 545,98 Kč
Popis projektuProjekt umožňuje zabezpečit nákup zařízení pro tisk a kopírování (včetně servisu a náhradního plnění) pro Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále jen Centrum), které budou sloužit zaměstnancům podílejících se na činnostech Centra jako zprostředkujícího subjektu IROP. Jedná se o vybavení pracovišť centrály a krajských poboček centra, respektive odborů a odděleních, které administrují IROP.
Cíl projektuPrimárním cílem projektu je zajištění nákupu zařízení pro tisk a kopírování, včetně servisních a materiálových služeb, které budou využívány při přípravě a realizaci aktivit v rámci IROP v Centru a umožní zaměstnancům implementujícím IROP plynulý a bezproblémový chod operačního programu.