Oznamování protiprávního jednání

Podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing), nesmí být státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

Dále, v souvislosti se Směrnicí Evropského parlamentu a rady Evropské unie (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je s účinností od 17. prosince 2021 v Centru pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) zaveden vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje.

Prošetřovateli/určenými osobami Centra pověřenými vedením vnitřního oznamovacího systému byli určeni:
Ing. Lenka Vašátková (ředitelka Odboru vnitřních věcí) a
Mgr. Valja Velíšková (pověřena vedením Oddělení kancelář generálního ředitele)

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě byla zřízena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označená jako “Oznámení o protiprávním jednání”, která je umístěna u vchodu do sídla Centra pro regionální rozvoj České republiky, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 (schránka se nachází na plotě vpravo před vstupem do budovy).
Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednaní je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu protipravnijednani@crr.cz.

Za účelem možnosti ústního podání oznámení, které je možné učinit jak prostřednictvím osobní schůzky v přiměřené lhůtě, tak též prostřednictvím telefonního hovoru, uvádíme i telefonické kontakty na prošetřovatele/určené osoby:

Mgr. Valja Velíšková, tel. +420 703 186 830
Ing. Lenka Vašátková, tel. +420 736 521 891

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Centra pro regionální rozvoj České republiky, lze oznámení podat prostřednictvím externího oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, přístupného zde, nebo telefonicky na čísle +420 221 997 840, či prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@msp.justice.cz.

Oznamování korupčního jednání

V souladu s Interním protikorupčním programem Centra jsou oznamovatelům podezření na korupci či zjištění indicií korupčního jednání jakkoliv souvisejícího s Centrem pro regionální rozvoj České republiky k dispozici komunikační kanály:

  • e-mailem na protikorupcni@crr.cz;
  • v listinné podobě můžete využít poštovní schránku umístěnou nedaleko vchodu do budovy hlavní kanceláře Centra, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice (schránka se nachází na plotě vpravo před vstupem do budovy).

Oznámení podezření na korupci by mělo obsahovat zejména:

  • identifikaci osob podezřelých ze spáchání protikorupčního jednání, včetně všech zainteresovaných osob, popř. osob profitujících z takového jednání;
  • podrobný a souvislý popis možného korupčního jednání včetně časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání.

Identita oznamovatele bude ochráněna.